COMUNICAT AL SR. VICENT SARRIÀ REGIDOR PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANA

FAUSTÍ VILLORA NICOLAU, en nom propi i representació de la Plataforma Salvem El Cabanyal- Canyamelar – Cap de França, inscrita en el Registre d’Associacions amb el número de registre 9651. Amb domicili a efectes de notificacions en carrer Sant Pere, 83- 1a, de València 46011,  Davant el Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana, Il·lm. Sr. Vicent Sarrià i Morell, compareix i EXPOSA.

Llegir més