APORTACIONS I SUGGERIMENTS. SALVEM EL CABANYAL I ASSOCIACIÓ DE VEÏNES/S DEL CABANYAL

Som conscients que el moment procedimental en què ens trobem no és definitiu, però sabem que el que es decidisca ara, per general que siga, determinarà en bona mesura la redacció final del Pla, i que una vegada estiga elaborat i més definits els seus conceptes i elements bàsics, les aportacions ciutadanes solament podran referir-se a temes menors.

És per açò que creiem que ara estem en un moment crucial per a fer arribar les nostres opinions sobre les primeres idees i propostes que estan configurant el Pla. CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS a) Considerem com una amenaça greu el fet que puga desaparèixer una gran part de la zona verda de Dr. Lluch i amb ella una gran part de la zona amb arbres més gran de tot el barri. Al document presentat es requalifiquen els terrenys que son zona verda per a convertir-los en residencial, amb la finalitat de construir edificació nova. La reducció de la massa arbolada, las més important del barri, implica una incidència ambiental negativa per a pal·liar la contaminació derivada de l’activitat portuària ja que el “patró natural” de brises marines netejant l’aire, s’inverteix, i la incidència d’alguns contaminants és més elevada prop del mar que cap a l’interior. Estem absolutament en contra de la requalificació de les zones verdes (GEL2) per a poder edificar, perquè afecta negativament a la qualitat de vida del barri. b) Considerem com una amenaça greu la desaparició de les instal·lacions esportives existents, (camp de futbol i tenis) del Dr.Lluch, encara que siga per trasllat. Considerem la desaparició d’estes instal·lacions una qüestió molt negativa, amb un cost econòmic que es podria destinar a altres qüestions més necessàries. No al trasllat dels equipaments esportius existents que estan funcionant perfectament. Estem absolutament en contra de la requalificació dels terrenys on s’ubiquen estes instal·lacions esportives a residencials per a poder edificar. c) És erroni el càlcul d’increment poblacional presentat. Sols contempla la possibilitat d’increment poblacional per l’obra nova projectada. 1.485 vivendes noves per 2,3= 3.415 habitants nous. No reconeix cap capacitat d’increment de veïnat causada per la dinàmica rehabilitadora del barri ja consolidat. Recuperació de vivendes buides, renovació de població major per població jove amb edat d’augmentar la taxa de natalitat, etc. El nostre càlcul es més realista. Si al Cabanyal – Canyamelar actualment hi ha censades 11.609 vivendes a una ràtio de 2,3 persones per vivenda calculem una possible població de 26.700 habitants. Es a dir, un increment de 6.207 que no s’han tingut en compte. Sumades les dues quantitats arribem a un increment total de 9.623 front als 3.415 anunciats com a objectiu a l’informe de l’Avaluació Ambiental Territorial I Estratègica. L’increment dels habitants és d’un 150% respecte de la població que tenim a l’actualitat. Cal refer els càlculs per a complir objectius. d) El càlcul de la superfície de zones verdes en la situació preexistent no està suficient detallat i no coincideix amb les zones verdes i esportives qualificades com a tal al PGOU de València. La parcel·la coincident UE_1 qualificada com a GEL-2 amb una superfície aproximada de 58.000 m2, la parcel·la identificada com UE-3, te assignats uns 30.000 m2, la zona verda del Passeig Marítim te una superfície aproximada de 45.000. Queden per comptabilitzar, a més del jardí de La Remonta 6.000m2, i totes les zones verdes disperses. e) La Memòria Econòmica es un recull de formules sense cap aplicació concreta on no s’inclouen ni pressupostos ni predicció de costos, impossibilitant així el coneixement específic d’inversió de fons, tant públics com privats, destinats al projecte. Per tal de garantir l’eficiència comptable del Pla Especial Cabanyal – Canyamelar, es deuen rendir comptes materials que permetin verificar la seua transparència i el seu cost real. Per tot el que hem manifestat suggerim que: NO S’APROVE LA SOL·LICITUD D’INICI I DIE DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA DEL PLA ESPECIAL DEL CABANYAL – CANYAMELAR I EL SEU ENTORN EN ELS TERMES PLANTEJATS PER L’EQUIP REDACTOR, FINS QUE NO S’INCORPOREN A L’INFORME LES CONSIDERACIONS I PROPOSTES