Comunicat sobre la seu de la Universitat Europea al Cabanyal

Comunicat conjunt de A.VV. Cabanyal – Canyamelar, ACIPMAR, Mercat del Cabanyal, Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França. Davant les noticies al voltant de l’ ubicació de la seu de la  Universitat Europea, volem fer públic que les organitzacions que signem este comunicat…

Defensem:

1.       Que tot el procés de decisió de l’ ubicació així com les condicions urbanístiques i econòmiques, de la seu de la Universitat Europea, estiga presidit per la màxima transparència.

2.      Que no siga un projecte que puga encobrir un procés especulatiu ni a curt ni a llarg termini.

3.      Que si per a poder realitzar el projecte es produeix una privatització de terrenys públics, s’utilitzen fórmules que asseguren que l’ús del terreny va a ser d’interés general – educatiu. Que s’utilitzen mecanismes legals i administratius necessaris per a que  no es puga modificar l’ús dels terrenys. De manera que, amb el temps, no es puguen donar les condicions que convertisca l’operació en especulativa a mig o llarg termini.

4.      Que la ubicació de la universitat al Cabanyal és una oportunitat, però també és un risc de gran canvi al barri difícil de valorar en estos moments, per això també demanem molta prudència en la presa de decisions.

5.      Que el disseny urbanístic dels edificis de la nova universitat deuran respectar la trama urbanística del Cabanyal – Canyamelar i facilitar la integració de la universitat en el entramat social del barri, sempre des d’una perspectiva social. Que la universitat siga un element que ajude a superar les dificultats actuals i siga respectuosa amb les característiques de convivència, veïnat, socials per les que venim treballant.

Comunicado conjunto de

A.VV. Cabanyal-Canyamelar, ACIPMAR, Mercado del Cabanyal, Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França

Ante las noticias en torno a la ubicación de la sede de la Universidad Europea, queremos hacer público que las organizaciones que firmamos este comunicado,

Defendemos:

1. Que todo el proceso de decisión de la ubicación así como las condiciones urbanísticas y económicas, de la sede de la Universidad Europea, esté presidido por la máxima transparencia.

2. Que no sea un proyecto que pueda encubrir un proceso especulativo ni a corto ni a largo plazo.

3. Que si para poder realizar el proyecto se produce una privatización de terrenos públicos, se utilizan fórmulas que aseguran que el uso del terreno va a ser de interés general – educativo. Que se utilizen mecanismos legales y administrativos necesarios para que no se pueda modificar el uso de los terrenos. De modo que, con el tiempo, no se puedan dar las condiciones que convierta la operación en especulativa a medio o largo plazo.

4. Que la ubicación de la universidad en el Cabanyal es una oportunidad, pero también es un riesgo de gran cambio en el barrio difícil de valorar en estos momentos, por eso también pedimos mucha prudencia en la toma de decisiones.

5. Que el diseño urbanístico de los edificios de la nueva universidad deberán respetar la trama urbanística del Cabanyal – Canyamelar y facilitar la integración de la universidad en el entramado social del barrio, siempre desde una perspectiva social. Que la universidad sea un elemento que ayude a superar las dificultades actuales y sea respetuosa con las características de convivencia, vecindario, sociales por las que venimos trabajando.