Quatre dies li han durat les portes a Pla Cabanyal

L’empresa pública Pla Cabanyal troba serioses dificultats per al desenvolupament normal de la seua activitat a causa dels intents d’ocupació d’habitatges que se succeeixen una vegada i una altra, sense descans, en el barri. Posar portes a les cases barrades té per objectiu facilitar l’accés als tècnics encarregats de realitzar els projectes de rehabilitació.

No ha sigut un fet realitzat de forma sorprenent ja que el veïnat realitzava denúncies des del primer dia que es van instal·lar les portes. Tant en avisos a l’empresa Pla Cabanyal com a la policia local i nacional. Els intents començaren ven prompte.

Des del diumenge 6 de novembre s’està donant avís dels intents d’ocupació. Al final aquests són els resultats

Després de la reunió amb l’alcalde de València (11 d’octubre) i de la celebració de l’assemblea general (19 d’octubre) pensàvem que els problemes més importants anaven a tindre una solució urgent, que farien canviar de forma notable les condicions de vida en el dia a dia. L’avaluació realitzada pel Grup d’Ajuda Mútua Dret al Descans constata que hi ha hagut certa millora en el soroll que pateixen a les nits però que és clarament insuficient. El problema continua sense solució. I les preguntes que ens fem són: I ara què passa? Quant de temps una altra vegada? Quanta impunitat? Quant menors sense escolaritzar tots el dies?

Exigim un canal de comunicació permanent amb l’ejectiu municipal. Necessitem que els responsables municipals ens comuniquen els plans que estan preparant per a solucionar aquesta situació, així com els terminis perquè estiguen definitivament en marxa. Per aquest motiu tornem a sol·licitar entrevista amb la responsable de la policia local Anaïs Menguzzato.

La empresa Plan Cabanyal cambia los tapiados de las casas, que va a rehabilitar, por puertas de hierro galvanizado y no le duran ni cuatro días.

La empresa pública Plan Cabanyal encuentra serias dificultades para el desarrollo normal de su actividad debido a los intentos de ocupación de viviendas que se suceden una y otra vez, sin descanso, en el barrio.2016-11-09 porta trencada 4 dies després

Poner puertas a las casas valladas tiene por objetivo facilitar el acceso a los técnicos encargados de realizar los proyectos de rehabilitación. Las puertas no han resistido ni cuatro días sin que sufriesen el deterioro que muestra la fotografía que se adjunta.

No ha sido un hecho realizado de forma sorpresiva ya que el vecindario venía realizando denuncias desde el primer día que se instalaron las puertas. Tanto en avisos a la empresa Plan Cabanyal como a la policía local y nacional. Los intentos comenzaron muy pronto.

Desde el domingo 6 de noviembre se están dando aviso de los intentos de ocupación. Al final estos son los resultados

 Después de  la reunión con el alcalde de Valencia (11 de octubre) y de la celebración de la asamblea general (19 de octubre) pensábamos que los problemas más importantes iban a tener una solución urgente, que harían cambiar de forma notable las condiciones de vida en el día a día. La evaluación realizada por el Grupo de Ayuda Mutua Dret al Descans constata que ha habido cierta mejoría en el ruido que sufren por las noches pero esta mejoría es claramente insuficiente, continuamos sin solución. Y las preguntas que nos hacemos son: ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuánto tiempo otra vez? ¿Cuánta impunidad? ¿Cuántos menores sin escolarizar todos los días?

Exigimos un canal de comunicación permanente con el ejecutivo municipal. Necesitamos que los responsables municipales nos comuniquen los planes que están preparando para solucionar esta situación, así como los plazos para que estén definitivamente en marcha. Por este motivo volvemos a solicitar entrevista con la responsable de la policía local Anaïs Menguzzato.