VALORACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Ha passat més d’un any de la presa de possessió del nou equip de govern de l’Ajuntament de València i considerem necessària una reflexió sobre la situació actual i sobre el balanç de les actuacions programades i executades.

Constatem que en este any i mig l’administració ha mostrat interès i ha treballat amb relació al barri, però este treball s’ha dirigit fonamentalment a implementar mesures a mig i llarg termini, assentant les bases per a la futura rehabilitació urbanística del barri. Però a curt termini no s’han abordat els dos objectius principals que considerem necessaris per a la rehabilitació del Cabanyal-Canyamelar i com a conseqüencia: 1.-No es visualitzen signes de recuperació en la situació de degradació del barri. 2.- Segueixen sense respectar-se els drets fonamentals i no s’han recuperat les condicions de vida digna, especialment dels veïns que viuen a les zones més afectades per la degradació del barri. És a dir, si haguérem de valorar la situació amb el que veu i sent el veïnat, no tindríem més remei que dir: “ací no s’ha fet pràcticament res”. Esta és la percepció que es té, i a la política, la percepció es torna REALITAT. Esta circumstància ens ha obligat a realitzar una anàlisi detallada, per àrees d’actuació, l’objectiu de la qual no és altre que conéixer els èxits i els fracassos del present, així com els desafiaments del futur, la solució o fracàs dels quals, marcaran també l’èxit o fracàs de totes les mesures aplicades al Cabanyal-Canayamelar. Particularitzem la nostra anàlisi. Urbanisme Malgrat tots els anuncis fets en relació a inversions i actuacions rehabilitadores, no es pot negar que en estos moments segueix la situació de degradació urbanística. Els plans d’actuació, anunciats successivament per l’Ajuntament a la premsa, encara no s’han aplicat al barri i són inversions que estaven ja aprovades al maig del 2015 (reurbanitzacions del Pla Confiança). Açò ens fa pensar: Quan vorem les inversions que encara cal aprovar als pressupostos del 2017? Cal accelerar molt la presa de decisions i els procediments administratius. A) Valorem positivament la transformació de l’oficina Pla Cabanyal-Canyamelar en una oficina de rehabilitació al servei de la ciutadania, i l’empenta que des d’ací s’està donant a tots els projectes de l’ajuntament. B) Els projectes del “Pla Confiança” s’han adaptat a la situació actual amb diferent sort: El pla de reurbanització del carrer Sant Pere, pressupostat inicialment en 9,3 milions d’euros, s’ha vist reduït en 4,5 milions d’euros, que s’han utilitzat per finançar la reurbanització de l’aparcament del carrer de Bruges al mercat central. El CabanyalCanyamelar ha sigut solidari amb els problemes generals de la ciutat, i ningú s’ha enterat. El pla de renovació de sanejaments i clavegueram valorat en 4,7 milions d’euros, i la reurbanització de l’Av. Mediterrani i dels carrers Dr. Lluch, Reina i Barraca, valorats en 7 milions d’euros, estan en fase d’adjudicació a les empreses constructores. La resta de les inversions previstes al nou Pla Confiança ( equipaments, reurbanitzacions i construccions de vivendes valorats en 7,5 milions d’euros) encara no tenen projecte. Considerem que, atenent a la lentitud d’estos procediments fins al moment, és imprescindible que l’Ajuntament prenga les mesures polítiques i tècniques necessàries, perquè arribat el març de 2019, abans de les properes eleccions municipals, estiguen finalitzades les obres. C) Conveni entre el Ministeri de Vivenda-Generalitat-Ajuntament amb un pressupost total de 12.250.000 d’euros. S’ha posat en marxa un programa de subvencions per a la rehabilitació i nova construcció d’edificis i vivendes dins de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU), del Cabanyal-Canyamelar, que ha tingut una important resposta veïnal. 562 famílies, segons les últimes dades facilitades per l’empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, que mostren la necessitat i el compromís de veïns i particulars amb la rehabilitació del Cabanyal-Canyamelar. Insistim, els projectes de reurbanització de carrers inclosos en el programa ARRU, es deuen tramitar de forma immediata, ja que en estos moments no està ni encomanada la seua redacció. Els responsables polítics han de considerar les dificultats burocràtiques que suposa la licitació i contractació d’este tipus d’obres per poder garantir la finalització abans de març del 2019. D) S’ha procedit a la suspensió del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar i a la publicació d’unes normes urbanístiques transitòries, que estan permetent la concessió de llicències urbanístiques amb caràcter general, cosa molt positiva per al procés de rehabilitació. A més s’ha aconseguit agilitzar la concessió de les esmentades llicències per part de l’ajuntament. Fa un mes es sol·licità d’AUMSA la redacció d’un nou PEPRI respectuós amb el patrimoni del Cabanyal-Canyamelar, però en este moment no tenim notícies que AUMSA haja encarregat el projecte o iniciat els tràmits per encomanar-lo, i encara estan pendents d’aprovar els plecs de condicions per fer la licitació. Lamentem la dilació d’este procés i considerem que el nou plantejament és la garantia definitiva per l’acompliment efectiu de la rehabilitació del Cabanyal-Canyamelar; per tot això remarquem el caràcter urgent de la demanda i exigim l’elaboració del nou pla urbanístic amb la MÀXIMA URGÈNCIA. L’elaboració, tramitació i aprovació del pla no hauria de superar els 12 mesos, des de la data de la seua convocatòria pública. És necessari insistir en este punt. Han sigut necessaris 16 mesos per encarregar la redacció del pla. Si seguim al ritme actual hi ha un alt risc que no siga aprovat a temps perquè el barri vaja assolint la normalitat en temps i forma adequats. Per això insistim: la seua tramitació i aprovació no hauria de superar els 12 mesos des de la data de convocatòria pública i per això esta ha de ser imminent. Patrimoni municipal Les propietats que foren adquirides per l’ajuntament per a la realització de l’antic PEPRI, al qual dedicaren milions d’euros per l’adquisició i enderrocament , es troben en un estat d’abandó extrem, i són una de les principals causes de la degradació del Cabanyal-Canyamelar. De les més de 600 vivendes de propietat pública, només 16 han sigut objecte de consideració per a la seua rehabilitació a la primera fase del ARRU del CabanyalCanyamelar i al Pla Confiança n’hi ha previstes un total de 18 vivendes. Una quantitat que considerem molt insuficient si es pretén una rehabilitació real del CabanyalCanyamelar. Per això requerim de l’Ajuntament de València que ens quantifique les quantitats econòmiques que l’ajuntament està disposat a consignar anualment als pressupostos municipals per esta finalitat com a promotor. La reurbanització i l’edificació no són substitutòries, abans al contrari, són complementàries en un procés de regeneració i rehabilitació. Esta característica sempre s’hauria de tindre en compte a l’hora de temporitzar els projectes i la seua execució. Com ja hem dit, estes rehabilitacions haurien de programar-se perquè no suposen cap retard de les reurbanitzacions dels carrers dins dels terminis previstos. Per tot això que acabem de dir, si la situació financera de l’ajuntament als anys 2017 i/o 2018 no permet el compromís de fons públics per a la construcció als solars i la rehabilitació de vivendes de titularitat pública, sol·licitem que es prenguen les decisions oportunes perquè la iniciativa privada, ja siga en forma de cooperativa o a títol individual, siga la que active les obres i reduïsca els terminis de la rehabilitació. Sempre reforçant els condicionants socials necessaris per evitar processos especuladors i/o gentrificadors. A nivell social Les condicions de vida al barri segueixen degradant-se, es mantenen les bosses de pobresa i la falta de solucions per part de l’administració. La convivència i cohesió social han empitjorat. Desconeixem els programes impulsats pels serveis socials de l’ajuntament i els seus resultats. Desconeixem si l’ajuntament ha estudiat i valorat la situació de cada família en risc d’exclusió social. No tenim coneixement que hi haja cap programa en marxa per a garantir la normal convivència entre veïns. Tampoc de la implementació de programes d’educació/mediació que ajuden a evitar comportaments asocials en l’ocupació de la via pública, etc. L’11 d’octubre, mantinguérem una reunió amb l’Equip Municipal, presidida per l’alcalde, per reivindicar el dret al descans i el respecte als drets fonamentals dels veïns, en la qual l’alcalde es comprometé a treballar perquè les normes de convivència es complisquen i es normalitze la vida als carrers. Encara tenim confiança en les declaracions fetes per l’alcalde després de la reunió: “Ja està prevista la rehabilitació de vivendes i dels carrers del barri, ara toca atendre el problema de la convivència i ens hem compromès que les coses canvien enguany (2016) de forma significativa”. Seguretat ciutadana La contaminació acústica que pateixen les famílies que viuen a determinades zones del barri, és un greu problema d’ordre públic. Està afectant seriosament la salut de les persones i l’íntima convivència familiar. És un atac als Drets Fonamentals; a la salut, a un medi ambient sà, a la intimitat del domicili familiar i al descans. Sobre este tema en concret, és l’autoritat municipal qui té la màxima responsabilitat i l’obligació de protegir els seus ciutadans davant la comissió de delictes, per esta raó està obligada a actuar. També la policia nacional té les seues competències; per tant s’haurien de coordinar entre si, però l’absència de coordinació no eximeix del compliment de les seues obligacions, abans al contrari, empitjora les causes per desistiment de funcions. Continua permetent-se la venda de droga a plena llum del dia i en presència de menors, de vegades són directament els propis menors qui s’encarreguen dels transport i comerç pels carrers del barri; una activitat delictiva que té efectes directes sobre la contaminació acústica. Per a solucionar el problema de la droga és necessària l’actuació coordinada de la policia nacional i la local. Per a controlar l’ús inadequat de l’espai públic i la contaminació acústica és ineludible l’existència d’un repten de la policia local en la zona més degradada del barri. Mentre es posa en funcionament esta unitat operativa, és INDISPENSABLE un gran reforçament amb mitjans i personal de les patrulles que actuen des de la 7ª (setena) Unitat de Districte Marítim. Tal com estan les coses, esta reivindicació és necessària i fonamental per garantir la regeneració social i econòmica del Cabanyal-Canyamelar. Per tractar exclusivament este problema convocarem totes les organitzacions socials del barri per unir-nos i aconseguir, entre tots, esta reivindicació tan important per al futur immediat del barri. El Cabanyal – Canyamelar sense droga recuperem l’espai public. Considerem tan important i necessària la coordinació de mitjans policials amb els serveis socials, que proposem que es destinen a estos fins algun dels nous recursos procedents dels fons europeus. L’alcalde, en una reunió mantinguda amb nosaltres, es comprometé a prendre mesures urgents per anar solucionant esta situació, inclosa la petició a la policia nacional perquè, d’una vegada, actue de forma decidida i definitiva al CabanyalCanyamelar. Tenim confiança que s’acompliran els compromisos assumits. Neteja de l’espai públic Els recursos destinats per l’ajuntament a la neteja del barri han augmentat enguany, reconeixem l’esforç realitzat. Dissortadament, a la zona més degradada, la falta d’atenció d’alguns sobre l’espai públic i el constant vessament de residus, han fet dels carrers autèntics abocadors, cosa que perjudica enormement l’esforç del serveis de neteja per mantenir l’espai públic en unes mínimes condicions de salubritat. Bona part dels edificis en la zona més degradada, particularment els de propietat municipal, han patit un procés de degradació de les seues façanes per l’abandó de les tasques de manteniment, cosa que produeix el nou efecte estigmatitzador del barri. Evidentment, és Patrimoni Municipal qui ha d’intervindre en este assumpte. CONCLUSIONS 1. Cal reconeixer l’interés que des d’un primer moment ha mostrat el nou equip de govern per revertir el procés de degradació del Cabanyal-Canyamelar. És un mèrit que s’hagen construït les bases per la futura rehabilitació urbanística. 2. Em recuperat les llicencies d’obres, tants anys negades pel Partido Popular. La tramitació del expedients també s’ha agilitzat. 3. Som conscients de les dificultats que ha trobat el nou equip fruit de l’acció, durant 21 anys, de l’anterior govern municipal del Partido Popular. Però ja va sent hora de que la percepció de la ciutadania, volem dir LA REALITAT POLÍTICA, canvie radicalment. 4. L’ocupació de l’espai públic segueix violant drets fonamentals i provocant greus problemes de convivència. No tenim constància que s’haja implementat cap programa per garantir la normal convivència entre veïns. Després de més de 20 anys, la venda de drogues segueix sense control. 5. Demanem a totes les organitzacions socials presents al Cabanyal- Canyamelar que ens unim per reivindicar i trobar d’una vegada per totes la solució al problema de la droga i la recuperació del espai públic. 6. Cal dotar de agilitat i rapidesa a tots els processos polítics i administratius. Si és necessari en alguns casos, utilitzant mesures extraordinàries que garantisquen l’execució d’obres en un període de temps adequat a les necessitats de rapidesa. 7. Estarem molt pendents dels pressupostos de l’any 2017 per a que les inversions previstes en el Pla Confiança, ARRU i EDUSI es vegen reflectides en ells. Ja que de no ser així l’execució de projectes importantíssims patirien un retard molt perillós per a la rehabilitació del Cabanyal – Canyamelar.