Activitats Legals: Derogació Pepri i normes transitòries

Informació pública del projecte d’acord del Consell pel qual es deroga el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal – El Canyamelar (PEPRI) i s’aprova el text refós de les normes urbanístiques transitòries d’urgència per a l’esmentat àmbit del municipi de València.Información pública del proyecto de acuerdo del Consell por el que se deroga el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal – El Canyamelar (PEPRI) y se aprueba el texto refundido de las normas urbanísticas transitorias de urgencia para dicho ámbito del municipio de Valencia.