PER LA CONVIVÈNCIA SOCIAL AL CABANYAL

La Plataforma Salvem el Cabanyal, treballa des del seu inici per la rehabilitació social i urbana del barri del Cabanyal, Canyamelar, Cap de França des d’una posició de serietat i sensibilitat social, aportant solucions concretes i actuacions de futur als diferents problemes que s’han generat al llarg d’aquests anys.

Per assolir aquest objectiu és fonamental començar per assegurar la convivència entre els veïns, que sols s’aconseguirà respectant i complint les normes de convivència social, així com les de la pròpia administració, local autonòmica o estatal. I és la pròpia administració qui hauria d’impulsar en primer lloc i garantir després el compliment d’aquestes normes.

Ho hem dit en repetides ocasions, al Cabanyal no volem tindre ni més ni menys drets i obligacions que a la resta de la ciutat, per això no es pot justificar que s’hi se seguisquen produint situacions il·legals que en altres barris són inimaginables i inadmissibles. Aquest principi no és només defensat per la Plataforma Salvem el Cabanyal, el mateix alcalde de la ciutat ho ha reiterat en diverses ocasions, i considerem que l’opinió és compartida, com no pot ser d’altra manera, per tot l’equip de govern de la ciutat.

És imprescindible que s’arribe a un acord de respecte mutu entre els diferents grups socials que habiten el barri. Cal començar per la recuperació de l’espai públic que algun grup s’ha apropiat excloent els altres i cal afegir un respecte absolut a les normes bàsiques de convivència de la societat en general. En definitiva, és tracta d’acceptar i complir el que podríem anomenar “Contracte Social de Convivència”, a partir del qual és va començar a treballar per la recuperació global, amb la participació de tot el veïnat i de l’Administració Pública, la qual ha de vetlar pel compliment del compromís reflectit al contracte social.

No és la millor opció la que obliga a una part de la ciutadania a reclamar la intervenció policial per a poder exercir el dret al descans, a l’ús de l’espai públic o, fins i tot, al del propi habitatge, amb unes condicions mínimes de dignitat, Mentre que altres veïns és presenten com a víctimes de les actuacions administratives encaminades a fer complir les normes, aplicades amb caràcter general a tota la ciutat de València. El Cabanyal no és un punt i a banda, simplement ha de ser un barri més d’aquesta ciutat, amb els seus drets i les seues obligacions.

El principal problema en els últims 17 anys de govern del Partit Popular, ha estat l’actitud per part de les institucions públiques d’afavorir l’estat de degradació del Cabanyal, i així permetre i justificar els plans destructius del ja derogat PEPRI. Així s’ha produït una degradació tant a l’espai físic, urbanístic i arquitectònic del barri com a nivell social, permetent el desenvolupament de tota un seguit d’activitats il·lícites que a poc a poc han anat obligant els veïns a abandonar el barri, fins arribar a la situació de degradació total que podem observar-ne en les zones més afectades.

Aquesta situació s’ha produït per l’actitud de permissivitat que va mostrar el govern municipal del Partit Popular amb aquestes activitats al barri, deixant que proliferassen la venda de drogues, les ocupacions il·legals d’habitatges, activitats com l’emmagatzematge de ferralla i escombraries en habitatges particulars i un llarg etcètera, al costat d’altres situacions com l’amuntegament de persones i de famílies en habitatges que no reuneixen els mínims requisits d’habitabilitat, els lloguers il·legals, relloguers i subarrendaments i una llarga llista de situacions que una societat avançada no hauria de permetre. I tots aquests problemes es van anar allotjant especialment al Cabanyal, com una eina per intensificar els efectes de la degradació i facilitar la posterior destrucció que tenien programada. En alguns casos l’actuació de l’administració local va ser clarament proactiva com en l’enderroc d’edificis que es convertien en solars, la manca de mitjans per a la neteja i higiene de l’espai públic, etc. I en altres casos n’hi va haver prou amb no fer res, practicar una permissivitat total per al desenvolupament d’aquestes situacions que de mica en mica s’anaren estenent pel barri, i els seus efectes produïren la situació de degradació que estem suportant en l’actualitat.

Considerem que aquestes situacions corresponen en alguns casos a la voluntat de lucre d’algunes persones completament indiferents als valors de la convivència, però també som conscients que, de vegades, es produeixen per la desesperació de persones obligades a viure en situació de barraquisme, les quals són oblidades i desateses per l’administració.

Ja ha passat prou temps, més de mig any des de les últimes eleccions, és hora que l’administració local conega el problema amb tot detall, tinga identificades totes aquestes situacions i les persones afectades i comence a proposar solucions per a cadascun dels problemes particulars. No es pot permetre la infracció de les normes de convivència, ni la permissivitat que va practicar l’anterior equip de govern, ja hem vist els seus efectes, a aquest equip de govern li demanem solucions.

Com a ciutadans compromesos no podem consentir que cap família visca en nul·les condicions d’habitabilitat. És responsabilitat de l’Administració pública donar solució als problemes plantejats al Cabanyal. Començant per la coordinació de les diferents actuacions municipals i de l’administració autonòmica (sol·licitàrem una entrevista amb l’alcalde de la ciutat, per exposar aquesta necessitat, en el mes d’octubre de 2015 i encara no ha estat possible). També esperem la actuació dels serveis municipals de sanitat, de l’àrea de medi ambient i fonamentalment de serveis socials. Pensem que és el moment de deixar de banda confrontacions entre grups socials, associacions, plataformes, veïns i entitats del Cabanyal, per a dirigir la nostra exigència a la implicació de les autoritats en la solució dels problemes derivats de la manca de respecte a la convivència entre els veïns i la rehabilitació del Cabanyal, Canyamelar, Cap de França.

Plataforma Salvem el Cabanyal. Gener 2016

     La Plataforma Salvem el Cabanyal, viene trabajando desde su inicio por la rehabilitación social y urbana del barrio del Cabanyal, Canyamelar, Cap de França desde una posición de seriedad, actuaciones de futuro, sensibilidad social y soluciones concretas a los distintos problemas que se han generado a lo largo de estos años.

     Para ello es fundamental empezar por asegurar la convivencia entre los vecinos. Y ello no puede ser de otra manera que respetando y cumpliendo las normas de convivencia social. Así como las de la propia administración, local autonómica o estatal. Y es la propia administración quien debería impulsar en primer lugar y garantizar después el cumplimiento de estas normas.

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, en el Cabanyal no queremos tener ni más ni menos derechos y obligaciones que en el resto de la ciudad, por eso no se pueden justificar que en el Cabanyal se sigan produciendo situaciones ilegales, que en otros barrios son inimaginables e inadmisibles. Este principio no es solo defendido por la Plataforma Salvem el Cabanyal, el propio alcalde de la ciudad lo ha reiterado en diversas ocasiones y consideramos que es el compartido, como no puede ser de otra manera, por todo el equipo de gobierno de la ciudad.

Es imprescindible que se llegue a un acuerdo de respeto mutuo entre los diferentes grupos sociales que lo habitan. Hay que comenzar por la recuperación del espacio público que algún grupo se ha apropiado excluyendo a los otros y hay que añadir un respecto absoluto a las normas básicas de convivencia de la sociedad en general. En definitiva, se trata de aceptar y cumplir lo que podríamos denominar un «Contrato Social de Convivencia», a partir del cual se empiece a trabajar por la recuperación global con la participación de todos los vecinos y de la Administración Pública, la cual ha de velar por el cumplimiento del compromiso reflejado en el contrato social.

No es la mejor opción aquella que obliga a una parte de la ciudadanía a reclamar la intervención policial para poder ejercer el derecho al descanso, al uso del espacio público o, incluso, al de la propia vivienda con unas condiciones mínimas de dignidad, mientras otros vecinos se presentan como víctimas por causa de actuaciones administrativas encaminadas a hacer cumplir las normas aplicadas a todos los efectos en toda la ciudad de Valencia. El Cabanyal no es un punto y aparte, simplemente tiene que ser un barrio más de esta ciudad, con sus derechos y sus obligaciones.

El principal problema en los últimos 17 años, de gobierno del Partido Popular, ha sido la actitud por parte de las instituciones públicas para favorecer el estado de degradación del Cabanyal que permitiera y justificara los planes destructivos del ya derogado PEPRI, para ello se ha producido una degradación tanto en el espacio físico, urbanístico y arquitectónico del barrio como a nivel social, permitiendo el desarrollo de toda una serie de actividades ilícitas que poco a poco han ido obligando a los vecinos a abandonar el barrio hasta llegar a la situación de degradación total que podemos observar en las zonas más afectadas del barrio.

Esta situación se ha producido por la actitud de permisividad que mostró el gobierno municipal del Partido Popular con estas actividades en el barrio, dejando que proliferaran la venta de drogas, ocupaciones ilegales de viviendas, actividades como el almacenamiento de chatarra y basura en viviendas particulares y un largo etcétera junto a otras situaciones como el hacinamiento de personas y de familias en viviendas que no reúnen los mínimos requisitos de habitabilidad, los alquileres ilegales, realquileres y subarriendos y una larga lista de situaciones que una sociedad avanzada no debería permitir. Y todos estos problemas se fueron alojando especialmente en el Cabanyal, como una herramienta para intensificar los efectos de la degradación y facilitar la posterior destrucción que tenían programada. En algunos casos la actuación de la administración local fue claramente proactiva como en el derribo de edificios que se conviertan en solares, la falta de medios para la limpieza e higiene del espacio público, etc. y en otros casos bastó con no hacer nada, practicar una permisividad total para el desarrollo de estas situaciones que paulatinamente fueran extendiéndose en el barrio y sus efectos produjeran la situación de degradación que estamos soportando en la actualidad.

Consideramos que estas situaciones corresponden en algunos casos a la voluntad de lucro de algunas personas completamente indiferentes a los valores de la convivencia, etc. Pero también somos conscientes que en ocasiones se producen por la desesperación de personas obligadas a vivir en situación de chabolismo y a los que la administración tiene completamente olvidados y desatendidos.

Ya ha pasado suficiente tiempo, más de medio año desde que las últimas elecciones, como para que la administración local conozca el problema con todo detalle, tenga identificadas todas estas situaciones y las personas que son víctimas de las mismas y empiece a proponer soluciones para cada uno de los problemas particulares. No se puede permitir la infracción de las normas de convivencia, ni la permisividad que practicó el anterior equipo de gobierno, ya hemos visto sus efectos, a este equipo de gobierno le pedimos soluciones.

Como ciudadanos comprometidos no podemos consentir que ninguna familia viva en nulas condiciones de habitabilidad. Es responsabilidad de la Administración pública dar solución a los problemas planteados en el Cabanyal. Empezando por una coordinación de las distintas actuaciones municipales y de la administración autonómica (solicitamos una entrevista con el alcalde de la ciudad para exponerle esta necesidad en el mes de octubre de 2015 y todavía no ha sido posible, a enero de 2016) también esperamos la actuación de los servicios municipales de sanidad, del área de medio ambiente y fundamentalmente de servicios sociales. Pensamos que es el momento de dejar a un lado confrontaciones entre grupos sociales, asociaciones, plataformas, vecinos y entidades del Cabanyal para dirigir nuestra exigencia a la implicación de las autoridades en la solución de los problemas derivados de la falta de respeto a la convivencia entre los vecinos y en la rehabilitación del Cabanyal, Canyamelar, Cap de França.

Plataforma Salvem el Cabanyal, Enero 2016