MANIFEST FEBRER 2015 PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL

Anàlisis de la situació actual. El PEPRI del Cabanyal de 1998, proposat per l’equip de govern del Partit Popular en l’Ajuntament de València, està derogat pels tribunals de justícia. La solució a la situació actual ha de ser tractada des d’una perspectiva global i com un tema polític de primer ordre.

Entenent per polític el compromís del conjunt de la població i dels representants públics. Tot ciutadà té dret a viure en un àmbit digne, sa i bonic, però també té el deure de prendre’n cura i d’exigir que els representants de la societat vetllen per ell. En aquest sentit, s’ha de saludar amb optimisme l’augment d’associacions i d’entitats que lluiten al barri per preservar espais amenaçats per processos d’urbanització inadequats i dinamitzar la societat. Entre tots/es hem de ser capaços d’assentar les bases d’una nova cultura del territori i el desenvolupament social i econòmic. 2. 1998-2015. Els efectes del PEPRI (Pla Especial de Protecció i Reforma Interior) El projecte ha tingut un efecte molt negatiu sobre el poble ja que ha provocat una lenta i perllongada degradació en dos nivells: l’urbanístic i el social. Aquesta degradació, impulsada pel propi equip de govern del PP a l’Ajuntament de València, ha utilitzat quantiosos recursos públics econòmics i d’infraestructura que si hagueren estat utilitzats en la rehabilitació ja tindríem pràcticament solucionats tots el problemes que estem patint. L’administració pública municipal té quasi tota la responsabilitat en el procés de degradació del Cabanyal -Canyamelar. A) Nivell urbanístic. L’Ajuntament ha anat adquirint edificis i procedint a la seua demolició fins que els jutjats ho van prohibir. L’efecte és visible en tota la zona afectada, desenes de solars substitueixen les antigues construccions modernistes, moltes d’elles d’indubtable valor patrimonial. L’acumulació de solars, brosses i enderrocs produeix una imatge del conjunt històric degradada i en procés de destrucció. 2/3 D’altra banda, la no concessió de llicències d’obra i obertura de negocis en el barri durant més d’una dècada ha contribuït a la degradació dels edificis i ha entorpit els intents de rehabilitació dels particulars sobre els seus propis habitatges. B) Nivell social. La situació de l’espai físic té una influència important en les expectatives i en la vida quotidiana dels habitants del barri i alhora repercuteix en tots els àmbits socials. Des de que s’inicien els primers anuncis oficials del projecte de la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez es produeixen una sèrie de situacions que trenquen la cohesió social del veïnat. Primer es permet l’assentament de grups dedicats a la venda de droga a peu de carrer, amb la consegüent zonificació de l’espai públic ocupat per la violència “simbòlica” dels nous habitants i les seues activitats. Sempre amb la condescendència i passivitat de l’administració, que fan cas omís de les queixes i denúncies dels veïns que es veuen expulsats del seu espai habitual per aquesta nova situació. Per una altra banda, hi ha un gran nombre de veïns i veïnes en situació d’exclusió social, amb unes condicions de vida de pobresa extrema, desprotegits per part de l’administració i dels serveis socials, establint així una dinàmica instrumentalitzada per l’Ajuntament per tal de crear malestar i dividir el veïnat. La degradació de l’espai públic doncs, té un efecte pervers sobre els seus habitants, sotmesos a un procés de “moobing” en el qual es transformen i degraden les seues condicions de vida fins a límits insuportables. Els nega la possibilitat de desenvolupar un projecte de vida i talla les seues expectatives de futur. 3. – Propostes de futur. Per eixir de la situació actual és una tasca fonamental començar a pensar en el benestar quotidià del veïnat i en solucions definitives per al conjunt històric protegit. La gestió prudent de l’àmbit territorial del Cabanyal – Canyamelar ha d’esdevenir l’element central d’un nou debat ciutadà, un debat democràtic on participen tots els actors implicats, especialment els que tenen menys capacitat per fer sentir la seua veu. Un horitzó d’esperança i una nova etapa ja de començar al juny del 2015 i Salvem El Cabanyal s’està preparant per a impulsar solucions, algunes d’urgents i d’altres a mitjà i llarg termini: 3/3 1. Actuacions urgents de caràcter social i sobre la utilització de l’espai públic i el conflicte de convivència que ocasiona (el temps per a percebre millores en aquestes qüestions no hauria de superar els sis mesos). 2. Reunions amb tots els col·lectius, sense exclusions, amb la finalitat de recuperar la cohesió social, d’identificar problemes comuns a tot el barri i de cercar solucions col·lectives. 3. Amb la paralització del pla municipal hem aconseguit un gran èxit enfront del procés “ennoblidor” (“gentrificador”) que imposava la prolongació de l’avinguda. Respecte a este assumpte seguirem atents durant tot el procés de desenvolupament urbanístic i social. 4. Planificació a mitjà i llarg termini. Treball conjunt amb les organitzacions de tot el front marítim. 4. CRITERIS GENERALS D’ACTUACIÓ.  Sostenibilitat. Les diferents actuacions han de ser realistes i han de poder-se realitzar en el curt i mig termini amb els recursos raonables, han de planificar-se per portar-se a terme en la situació de crisi actual.  Participació i transparència en tot allò que afecte la presa de decisions dels projectes rellevants al desenvolupament del Cabanyal – Canyamelar.  Economia. Afavorir l’economia local tant del petit comerç com del veïnat en general. Amb atenció especial als col·lectius socials amb majors necessitats: infància i persones majors.  Dotacions públiques. Inversió en infraestructures per atendre els serveis públics necessaris per al barri  Recuperació urbana. Incentivar la iniciativa pública i privada en els processos de rehabilitació d’habitatges i locals. Implementar una estratègia participativa que supere els límits del PEPRI i arribe a tot el barri, que valore la seua morfologia (trama viària, parcel·lació i tipus d’edificació) com a instrument per impulsar la cohesió dels grups socials que conviuen al barri i per reduir el risc de “gentrificació”. Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França Febrer de 2015