Sobre la falta d’avaluació de l’impacte mediambiental del PEPRI de El Cabanyal-Canyamelar

Davant de l’anunci d’UPyD de la presentació davant de la Comissió Europea per part de la seua eurodiputada Beatriz Becerra d’una pregunta sobre la falta d’avaluació de l’impacte mediambiental del PEPRI de Cabanyal- Canyamelar, des de l’Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar volem manifestar el següent”:[shashin type=”photo” id=”2611″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]

– Tal com establix DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, en l’article 3 referit a l’àmbit d’aplicació, serà objecte d’avaluació ambiental tots els plans i programes que s’elaboren respecte a l’ordenació del territori urbà, a excepció d’aquells que establisquen l’ús de zones xicotetes a nivell local.

– L’àmbit del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar té una superfície de 678.121 m2

– Les distintes actuacions que porta amb si el pla dins de l’àmbit (678.121 m2) apareixen en una FITXA DE GESTIÓ que porta la documentació de l’ajuntament: 291.126 m2

– En l’àmbit del pla hi ha 2.378 edificis i d’ells el PLA contempla la demolició de 529 edificis, la qual cosa significa enderrocar unes 1500 vivendes

– Els edificis a enderrocar són aquells que en el pla que s’adjunta, apareixen marcats amb algun color diferent del gris.[shashin type=”photo” id=”2610″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]

– Pensem que amb estes dades queda clar que no es tracta d’un pla que afecte una zona xicoteta a nivell local.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar recolzem i donarem tot el suport necessari a esta iniciativa, així com a totes aquelles que presenten la resta de grups polítics i organitzacions, que tinguen com a finalitat detindre la intenció de l’equip de govern de l’Ajuntament de València, de destruir el patrimoni cultural que suposa el Cabanyal-Canyamelar. En eixe sentit confiem que prospere el recurs presentat per Esquerra Unida i admés a tràmit pel Tribunal Superior de Justícia valencià que qüestiona la decisió de Conselleria de Territori d’obviar l’estudi d’avaluació ambiental del Pepri.

Ante el anuncio de UPyD de la presentación ante la Comisión Europea por parte de su eurodiputada Beatriz Becerra de una pregunta sobre la falta de evaluación del impacto medioambiental del PEPRI de Cabanyal-Canyamelar, desde la Asociación de Vecinos y Vecinas Cabanyal-Canyamelar queremos manifestar lo siguiente:[shashin type=”photo” id=”2611″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]

– Tal como establece DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, en su artículo 3 referido al ámbito de aplicación, será objeto de evaluación ambiental todos los planes y programas que se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano, con excepción de aquellos que establezcan el uso de zonas pequeñas a nivel local.

– El ámbito del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar tiene una superficie de 678.121 m2.

– Las distintas actuaciones que lleva consigo el plan dentro del ámbito (678.121 m2) aparecen en una FICHA DE GESTIÓN que lleva la documentación del ayuntamiento: 291.126 m2

– En el ámbito del plan hay 2.378 edificios y de ellos el PLAN contempla la demolición de 529 edificios, lo cual significa derribar unas 1500 viviendas.

– Los edificios a derribar son aquellos que en el plano que se adjunta, aparecen marcados con algún color distinto del gris.[shashin type=”photo” id=”2610″ size=”large” columns=”max” order=”user” position=”center”]

– Pensamos que con estos datos queda claro que no se trata de un plan que afecte a una zona pequeña a nivel local.

Desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar apoyamos y daremos todo el soporte necesario a esta iniciativa, así como a todas aquellas que vienen presentando el resto de grupos políticos y organizaciones, que tengan como finalidad detener la intención del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, de destruir el patrimonio cultural que supone el Cabanyal-Canyamelar. En ese sentido confiamos que prospere el recurso presentado por Izquierda Unida y admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia valenciano que cuestiona la decisión de Conselleria de Territorio de obviar el estudio de evaluación ambiental del Pepri.