Comunicat davant la nova aprovació a l’Ajuntament

1.- S’exigeix a l’Ajuntament i a la Generalitat es tinga per part interessada a la Plataforma Salvem el Cabanyal, en els expedients que s’inicien per al compliment del que es disposa en les Sentències de l’Audiència Nacional (05/07/2012) i del Tribunal Suprem (23/06/2014), protegint els valors patrimonials declarats i complint amb el que es disposa en l’Ordre Ministerial de 29 de desembre de 2009, que declara l’existència de l’espoli en el barri del Cabanyal-Canyamelar, a conseqüència del PEPRI que donava curs a la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez.

 2.- Es recorda a l’Ajuntament i a la Generalitat, que l’adaptació del PEPRI anunciada per l’Ajuntament, ha de donar estricte compliment a l’Ordre dictada pel Ministeri de Cultura evitant l’espoli del Conjunt Històric protegit, i garantint, de forma efectiva i adequada, els valors patrimonials declarats en el mateix.

 3.- S’adverteix a l’Ajuntament i a la Generalitat, que l’incompliment per part de les administracions responsables (autoritats i funcionaris) de l’Ordre del Ministeri de Cultura i Sentències que la confirmen, quant a la necessitat d’acomodar el PEPRI als valors patrimonials del Conjunt Històric Protegit, podria donar lloc a una o diverses infraccions de naturalesa penal, que la plataforma Salvem el Cabanyal, no dubtarà a denunciar novament davant els Tribunals, en defensa del patrimoni històric de tots els ciutadans.

1.- Se exige al Ayuntamiento y a la Generalidad se tenga por parte interesada en la Plataforma Salvem el Cabanyal, en los expedientes a que se inicien para el cumplimiento del que se dispone en las Sentencias de la Audiencia Nacional (05/07/2012) y del Tribunal Supremo (23/06/2014), protegiendo los valores patrimoniales declarados y cumpliendo con el que se dispone en la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 2009, que declara la existencia del expolio en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, a consecuencia del PEPRI que daba curso en la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

2.- Se recuerda al Ayuntamiento y a la Generalidad, que la adaptación del PEPRI anunciada por el Ayuntamiento, debe dar estricto cumplimiento a la Orden dictada por el Ministerio de Cultura evitando el expolio del Conjunto Histórico protegido, y garantizando, de forma efectiva y adecuada, los valores patrimoniales declarados en el mismo.

3.- Se advierte al Ayuntamiento y a la Generalidad, que el incumplimiento por parte de las administraciones responsables (autoridades y funcionarios) de la Orden del Ministerio de Cultura y sentencias que la confirman, en cuanto a la necesidad de acomodar el PEPRI a los valores patrimoniales del Conjunto Histórico Protegido, podría dar lugar a una o varias infracciones de naturaleza penal, que la plataforma Salvem el Cabanyal, no dudará en denunciar nuevamente delante de los Tribunales, en defensa del patrimonio histórico de todos los ciudadanos.