Comunicat davant la Sentència del Suprem

EL TRIBUNAL SUPREM DESESTIMA EL RECURS A LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL

Rita Barberá ha mentit als mitjans d’informació i a la ciutadania en dos aspectes:

                        a)      Menteix quan diu que pacta voluntàriament amb el Ministeri de Cultura. No és voluntari, està obligada per llei i amb uns requisits determinats i molt específics.

                        b)     Menteix quan presenta el seu “esbós d’adaptació”. Perquè segons l’exposat segueix sense adaptar el projecte urbanístic a la Llei de Patrimoni i, per tant, segueix sent il·legal. La sentència del TS ratifica tots els informes tècnics que emparen l’Ordre Ministerial de 29 de desembre de 2009

Rita Barberá, ha comunicat públicament, que el desistiment presentat, en virtut de l’acord aconseguit amb el Govern d’Espanya, havia sigut admès pel Tribunal Suprem, informació que no és veraç a la vista del contingut de la Sentència del Tribunal Suprem publicada en el dia d’avui, i açò, amb l’únic objectiu de “remeiar políticament” les conseqüències d’haver perdut novament davant els Tribunals la seua defensa del PERI, -la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez- i veure’s comminada i obligada, una vegada més, a respectar l’ORDRE MINISTERIAL que declara l’espoli en el Conjunt Històric del Cabanyal – Canyamelar.

 La VALIDACIÓ PATRIMONIAL DEL PERI DEL CABANYAL I LES MODIFICACIONS que pretén realitzar l’Alcaldessa, són nul·les de ple dret, tenint en compte les següents consideracions:

  • Les modificacions publicades per l’Alcaldessa, mantenen la idea de prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez, amb ruptura de l’estructura urbana i arquitectònica, que impliquen mantenir      l’enderrocament    d’edificis situats dins del Conjunt Històric, trencant així, les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística, la qual cosa contravé i vulnera de ple el contingut de l’Ordre Ministerial vigent. 
  • Les modificacions del PERI, a més d’articular-se explícitament com “de protecció” a l’efecte de donar satisfacció a la legislació patrimonial en matèria de *tulela de Conjunts Històrics declarats *BIC, han de justificar el compliment del marc legal vigent des de 2007 en el nostre àmbit territorial, circumstància que no es dóna, i que s’ha omès “a gratcient”, per l’Ajuntament de València, en tots els comunicats realitzats fins al dia de hui. 
  • L’Alcaldessa de València no ha aconseguit la “validació” patrimonial ni de l’antic PLA, ni del que ara es modifica, amb la finalitat de “adaptar-ho” a les exigències *antiexpoliadoras de l’Ordre Ministerial de 29 de desembre de 2009, tenint en compte, a més, que no es pot obtenir la validació esmentada, donat el contingut de les modificacions revelades per l’Ajuntament, ja que aquesta planificació no compleix les exigències mantingudes per l’Ordre Ministerial i els Tribunals, en el marc de la “protecció” exigida per al Conjunt Històric. 

La manipulació de la informació davant la premsa, a fi de rescatar la seua imatge electoral, ens demostra que l’Alcaldessa Rita Barberá, entossudida en els seus propis objectius personals, ha engegat un nou intent de burla a la legalitat i les institucions, a costa de l’enorme perjudici dels ciutadans. 

Volem fer constar que:

A la vista del recent anunci de la Sentència del Tribunal Suprem, desestimant el recurs interposat, la plataforma Salvem el Cabanyal, espera què des de l’Ajuntament es reconsidere la postura de mantenir la modificació anunciada, i presente un projecte de participació ciutadana.

Per la nostra banda, anunciar una vegada més, que continuarem en la lluita i la defensa del patrimoni del Conjunt Històric del Cabanyal- Canyamelar, que és història i patrimoni de tots

EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA EL RECURSO A LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Rita Barberá ha mentido a los medios de información y a la ciudadanía en dos aspectos:

a) Miente cuando dice que pacta voluntariamente con el Ministerio de Cultura. No es voluntario, está obligada por ley y con unos requisitos determinados y muy específicos

b) Miente cuando presenta su “boceto/esbozo de adaptación”. Para que según lo expuesto sigue sin adaptar el proyecto urbanístico a la Ley de Patrimonio y, por lo tanto, sigue siendo ilegal. La sentencia del TS ratifica todos los informes técnicos que amparan la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 2009

Rita Barberá, ha comunicado públicamente, que el desistimiento presentado, en virtud del acuerdo conseguido con el Gobierno de España, había sido admitido por el Tribunal Supremo, información que no es veraz a la vista del contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo publicada en el día de hoy, y esto, con el único objetivo de “remediar políticamente” las consecuencias de haber perdido nuevamente delante de los Tribunales su defensa del PERI, la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y verse  obligada, una vez más, a respetar la ORDEN MINISTERIAL que declara el expolio en el Conjunto Histórico del Cabanyal – Canyamelar.

La VALIDACIÓN PATRIMONIAL DEL PERI DEL CABANYAL Y LAS MODIFICACIONES que pretende realizar la alcaldesa, son nulas de pleno derecho, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

– Las modificaciones publicadas por la alcaldesa, mantienen la idea de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, con ruptura de la estructura urbana y arquitectónica, que implican mantener el derribo de edificios situados dentro del Conjunto Histórico, rompiendo así, las características generales del ambiente y de la silueta paisajística, lo cual contraviene y vulnera de lleno el contenido de el Orden Ministerial vigente.

-Las modificaciones del PERI, además de articularse explícitamente como “de protección” al efecto de dar satisfacción a la legislación patrimonial en materia de tutela de Conjuntos Históricos declarados BIC, han de justificar el cumplimiento del marco legal vigente desde 2007 en nuestro ámbito territorial, circunstancia que no se da,  y que se ha omitido “a sabiendas”, por el Ayuntamiento de Valencia, en todos los comunicados realizados hasta el día de hoy

– La Alcaldesa de Valencia no ha conseguido la “validación” patrimonial ni del antiguo PLAN, ni de lo que ahora se modifica, con la finalidad de “adaptarlo” a las exigencias “antiexpoliadoras” de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta, además, que no se puede obtener la validación mencionada, dado el contenido de las modificaciones reveladas por el Ayuntamiento, puesto que dicha planificación no cumple las exigencias mantenidas por la Orden Ministerial y los Tribunales, en el marco de la “protección” exigida para el Conjunto Histórico.

La manipulación de la información urdida ante la prensa, a fin de rescatar su imagen electoral, nos demuestra que la Alcaldesa Rita Barberá, empecinada en sus propios objetivos personales, ha puesto en marcha un nuevo intento de burla a la legalidad y las instituciones, a costa del enorme perjuicio de los ciudadanos

Queremos hacer constar que:

A la vista del reciente anuncio de la Sentencia del Tribunal Supremo, desestimando el recurso interpuesto, la plataforma Salvem el Cabanyal, espera que desde el Ayuntamiento se reconsidere la postura de mantener la modificación anunciada, y presente un proyecto de participación ciudadana.

Por nuestra parte, anunciar una vez más, que continuaremos en la lucha y la defensa del patrimonio del Conjunto Histórico del Cabanyal-Canyamelar, que es historia y patrimonio de todos