Comunicat de premsa

Davant les declaracions de Rita Barberá en el dia d’avui deduïm què : Rita Barberá ha tornat a perdre, ara davant el Tribunal Suprem

El “pacte”. No cap un pacte contra l’Ordre Ministerial

En cas d’existir aqueix pacte per escrit, en document oficial, els qui ho hagen signat podran ser culpables d’un claríssim delicte de prevaricació

EL DESBLOQUEGE DEL CABANYAL

1. S’acaba d’anunciar en premsa que “Ajuntament i Govern aconsegueixen un acord que modifica el projecte després d’una paralització de quatre anys” (Les Províncies), i que “El Govern i l’Ajuntament des bloquegen el Pla del Cabanyal” (Llevant).

El “pacte” que “des bloqueja” el Pla tindria aquestes característiques:

– es manté la prolongació de Blasco Ibáñez pràcticament en la seua amplària.
– es respecta la Llotja del Peix de 1909 (la que anaven a traslladar pedra a pedra).
– es redueix l’altura dels edificis a construir a cinc altures.
– s’alça la suspensió de les llicències d’obres. Segons Les Províncies, l’acord farà decaure el recurs presentat per l’ajuntament en l’Audiència Nacional contra l’ordre ministerial.

2. Una primera observació: sense possibilitat de preguntes . La notícia, en principi d’un calat enorme, s’ha filtrat sense roda de premsa, sense possibilitat de preguntes. Algú creu que si aquesta notícia fóra realment favorable a l’alcaldessa no hauria comparegut ella personalment? La realitat és que es tracta d’un altre acte dirigit a confondre als veïns del Cabanyal i a confondre als ciutadans, que conté diverses falsedats i enganys. De fet, estem en un cas com el de l’anunci de la “victòria” de l’alcaldessa quan “va aconseguir” la retirada pel Govern de Rajoy del recurs davant Tribunal Constitucional. La realitat és que aqueixa retirada no va ser sinó l’anunci que ella havia perdut, que l’Ordre Ministerial havia de seguir segueix vigent, i que el *PEPRI és il·legal per espoli i per açò està anul·lat.

3. Rita Barberá ha tornat a perdre, ara davant el Tribunal Suprem. Aquests dies es resolia l’última sentència (el recurs contra la sentència de l’Audiència Nacional que deia que l’Ordre del Ministeri era legal), i l’ha perdut. Una sentència que tardarà a eixir uns dies però que va ser deliberada la setmana passada. Aquesta sentència confirma que l’Ordre Ministerial és legal i que el Pla de l’Ajuntament per al Cabanyal suposa espoli i és il·legal. El “pacte” entre el Govern i l’Ajuntament per a desbloquejar el Cabanyal no fa decaure el recurs de l’Ajuntament. Aquest no decau si l’Ajuntament no ho retira. A més també existeix un altre recurs de la Generalitat contra l’Ordre Ministerial que no ha sigut retirat. Hi haurà sentència contra l’Ajuntament de Rita i el Consell de Fabra.

4. El “pacte”. No cap un pacte contra l’Ordre Ministerial. I l’anunciat per l’alcaldessa vulnera l’Ordre Ministerial. Aquesta no permet la prolongació de Blasco Ibáñez, doncs és precisament aqueixa prolongació el que provoca la il·legalitat del Pla de l’Ajuntament. L’Ordre Ministerial (ratificada per l’Audiència Nacional i ara pel Tribunal Suprem) estima que és la prolongació (és igual que l’ample siga una mica més o menys) la que trenca un dels elements fonamentals del Conjunt Històric: la trama. Per tant no cap un pacte en què es mantinga la prolongació.

En cas d’existir aqueix pacte per escrit, en document oficial, els qui ho hagen signat podran ser culpables d’un claríssim delicte de prevaricació. Un nou Pla que mantinga la prolongació haurà de ser posat en coneixement de tots aquells organismes que, per a redactar l’Ordre Ministerial, van informar el Pla derogat per aqueixa mateixa Ordre. A la vista del que van dir llavors, tornarien a declarar il·legal un Pla que mantinguera la prolongació.

5. L’aixecament de la suspensió de les llicències d’obres. En aquest moment l’Ordre Ministerial segueix vigent, com fa una setmana i fa tres anys. Un pacte entre el Govern i l’Ajuntament no dóna cobertura per a alçar la suspensió. Si l’Ajuntament “alça la suspensió de llicències” és perquè l’Ordre mai va prohibir que es donaren llicències (així ho va dir un Informe de l’Advocacia de l’Estat i així ho reclamaven la Plataforma *Salvem el *Cabanyal). L’Ajuntament ha vingut castigant al barri aquests anys negant-los les llicències. Si ara les dóna (i ha de fer-ho) demostra que va actuar de forma prevaricadora, sabent que les negava de manera il·legal.

6. L’Ajuntament anuncia un procediment per a modificar el Pla de 2001. Açò, si de debò ho fa (que no ho farà), li portarà mesos… Fins a les eleccions almenys. Açò és el que vulgues. Temps. Temps i no reconèixer que ha perdut, que el seu Pla ha sigut i és il·legal, que ha fet i fa patir al barri per la seua sola decisió.

7. Tot el Pla de l’Ajuntament és il·legal. Prolongació i bulevard Sant Pere són il·legals. Tot el *Cabanyal-*Canyamelar és conjunt històric, tot està protegit per la Llei. Així ho diu l’Ordre del Ministeri de Cultura, l’Audiència Nacional i, ara, el Tribunal Suprem.

EL DESBLOQUEO DEL CABANYAL

1. Se acaba de anunciar en prensa que “Ayuntamiento y Gobierno logran un acuerdo que modifica el proyecto tras una paralización de cuatro años” (Las Provincias),
y que “El Gobierno y el Ayuntamiento desbloquean el Plan del Cabanyal” (Levante).
El “pacto” que “desbloquea” el Plan tendría estas características:
– se mantiene la prolongación de Blasco Ibáñez prácticamente en su anchura.
– se respeta la Lonja del Pescado de 1909 (la que iban a trasladar piedra a piedra).
– se reduce la altura de los edificios a construir a cinco alturas.
– se levanta la suspensión de las licencias de obras.
Según Las Provincias, el acuerdo hará decaer el recurso presentado por el ayuntamiento en la Audiencia Nacional contra la orden ministerial.

2. Una primera observación: La noticia, en principio de un calado enorme, se ha filtrado sin rueda de prensa, sin posibilidad de preguntas.
¿Alguien cree que si esta noticia fuera realmente favorable a la alcaldesa no habría comparecido ella personalmente?
La realidad es que se trata de otro acto dirigido a confundir a los vecinos del Cabanyal y a confundir a los ciudadanos, que contiene varias falsedades y engaños. De hecho, estamos en un caso como el del anuncio de la “victoria” de la alcaldesa cuando “consiguió” la retirada por el Gobierno de Rajoy del recurso ante Tribunal Constitucional. La realidad es que esa retirada no fue sino el anuncio de que ella había perdido, de que la Orden Ministerial tenía que seguir sigue vigente, y de que el PEPRI es ilegal por expolio y por eso está anulado.

3. Rita Barberá ha vuelto a perder, ahora ante el Tribunal Supremo. Estos días se resolvía la última sentencia (el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que decía que la Orden del Ministerio era legal), y la ha perdido. Una sentencia que tardará en salir unos días pero que fue deliberada la semana pasada. Dicha sentencia confirma que la Orden Ministerial es legal y que el Plan del Ayuntamiento para el Cabanyal supone expolio y es ilegal.
El “pacto” entre el Gobierno y el Ayuntamiento para desbloquear el Cabanyal no hace decaer el recurso del Ayuntamiento. Éste no decae si el Ayuntamiento no lo retira. Además también existe otro recurso de la Generalitat contra la Orden Ministerial que no ha sido retirado. Habrá sentencia contra el Ayuntamiento de Rita y el Consell de Fabra.

4. El “pacto”. No cabe un pacto contra la Orden Ministerial. Y lo anunciado por la alcaldesa vulnera la Orden Ministerial. Ésta no permite la prolongación de Blasco Ibáñez, pues es precisamente esa prolongación lo que provoca la ilegalidad del Plan del Ayuntamiento. La Orden Ministerial (ratificada por la Audiencia Nacional y ahora por el Tribunal Supremo) estima que es la prolongación (da igual que el ancho sea un poco más o menos) la que rompe uno de los elementos fundamentales del Conjunto Histórico: la trama. Por lo tanto no cabe un pacto en que se mantenga la prolongación.
En caso de existir ese pacto por escrito, en documento oficial, quienes lo hayan firmado podrán ser culpables de un clarísimo delito de prevaricación.
Un nuevo Plan que mantenga la prolongación deberá ser puesto en conocimiento de todos aquellos organismos que, para redactar la Orden Ministerial, informaron el Plan derogado por esa misma Orden. A la vista de lo que dijeron entonces, volverían a declarar ilegal un Plan que mantuviera la prolongación.

5. El levantamiento de la suspensión de las licencias de obras. En este momento la Orden Ministerial sigue vigente, como hace una semana y hace tres años. Un pacto entre el Gobierno y el Ayuntamiento no da cobertura para levantar la suspensión. Si el Ayuntamiento “levanta la suspensión de licencias” es porque la Orden nunca prohibió que se dieran licencias (así lo dijo un Informe de la Abogacía del Estado y así lo reclamaban la Plataforma Salvem el Cabanyal). El Ayuntamiento ha venido castigando al barrio estos años negándoles las licencias. Si ahora las da (y debe hacerlo) demuestra que actuó de forma prevaricadora, sabiendo que las negaba de manera ilegal.

6. El Ayuntamiento anuncia un procedimiento para modificar el Plan de 2001. Esto, si de verdad lo hace (que no lo hará), le llevará meses… Hasta las elecciones por lo menos. Esto es lo que quiere. Tiempo. Tiempo y no reconocer que ha perdido, que su Plan ha sido y es ilegal, que ha hecho y hace sufrir al barrio por su sola decisión.

7. Todo el Plan del Ayuntamiento es ilegal. Prolongación y bulevar San Pedro son ilegales. Todo el Cabanyal-Canyamelar es conjunto histórico, todo está protegido por la Ley. Así lo dice la Orden del Ministerio de Cultura, la Audiencia Nacional y, ahora, el Tribunal Supremo.