La Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar ha estudiat la Memòria Justificativa i el Compte de Pèrdues i Guanys de l’empresa municipal Pla Cabanyal – Canyamelar

Denunciem públicament els elevats costos i la inutilitat d’aquesta oficina. No destaquen com a virtuts d’aquesta empresa, ni dels seus treballadors, l’eficiència econòmica en l’administració dels pressupostos públics.

DADES OBTINGUDES DELS DOCUMENTS:

– SOUS 2013………………………………………………………………………. 434.495,15 euros
– DESPESES GENERALS I AMORTITZACIONS…………………….. 195.687,56 euros
                                                                                             Total 630.182,71 euros

630.182 euros que han servit fonamentalment per a atendre a aquesta “enorme” càrrega de treball durant tot un any:

• 16 consultes generals,
• 156 consultes específiques,
• 35 consultes sobre valoració d’immobles
• 18 cercats d’immobles.
• 3 retirades de *tapiado, per necessitat d’accés per serveis o deterioració
• 31 altres intervencions puntual
• 24 adquisicions

               Els impostos que paguem tots els habitants de la ciutat de València haurien de tenir una millor destinació. Els administradors haurien de preocupar-se perquè l’oficina del Cabanyal era una eina de progrés i benestar i no una oficina de malbaratament on es paguen sous i altres despeses a persones que segurament són absolutament prescindibles dins de l’organigrama de personal de l’Ajuntament  de València.

                  L’empresa municipal Pla Cabanyal no passaria un acid-test d’eficiència empresarial.

                 L’empresa municipal Pla Cabanyal no compleix els objectius de treball per a aconseguir un la recuperació urbana del barri, són altres objectius els que està intentant aconseguir. Objectius que se centren més a gestionar la degradació que la rehabilitació i tot açò amb diners públics. Tot un exemple de gestió política per a l’interés general d’aquesta ciutat.

La Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar ha estudiado la Memoria Justificativa y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (documentos que adjuntamos a esta nota de prensa) de la empresa municipal  Plan Cabanyal – Canyamelar y denunciamos públicamente los elevados costes y la inutilidad de esta oficina.  No destacan como virtudes de esta empresa ni de sus trabajadores la eficiencia económica en la administración de los presupuestos públicos.

DATOS OBTENIDOS DE LOS DOCUMENTOS:

SUELDOS 2013…………………………………………………… 434.495,15 euros

GASTOS GENERALES Y AMORTIZACIONES……………….. 195.687,56 euros

Total ……………………………………………………………….. 630.182,71 euros

630.182 euros que han servido fundamentalmente para atender a esta “enorme” carga de trabajo durante todo un año:

·    16 consultas generales,

·    156 consultas específicas,

·    35 consultas sobre valoración de inmuebles

·    18 tapiados de inmuebles.

·    3 retiradas de tapiado, por necesidad de acceso por servicios o deterioro

·    31 otras intervenciones puntual

·    24 adquisiciones

Denunciamos, una vez más, la mala utilización que se está haciendo del dinero público. Los impuestos que pagamos todos los habitantes de la ciudad de Valencia deberían tener un mejor destino. Los administradores deberían preocuparse porque la oficina del Cabanyal fuera una herramienta de progreso y bienestar y no una oficina de derroche donde se pagan sueldos y otros gastos a personas que seguramente son absolutamente prescindibles dentro del esquema de personal del Ayuntamineto de Valencia.

La empresa municipal Plan Cabanyal no pasaría un acid-test de eficiencia empresarial.

La empresa municipal Plan Cabanyal no cumple los objetivos de trabajo para conseguir un la recuperación urbana del barrio, son otros objetivos los que está intentando conseguir. Objetivos que se centran más en gestionar la degradación que la rehabilitación y todo ello con dinero público. Todo un ejemplo de gestión política para el interés general de esta ciudad.
src=”https://app.box.com/embed_widget/w13ulygf3br2/s/5ckevdq8wv6bbyynq97p?view=list&sort=name&direction=ASC&theme=blue” width=”500″ height=”400″ frameborder=”0″ allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen>