Carta oberta al Molt Honorable, N Alberto Fabra (AVV Cabanyal-Canyamelar)

Davant l’anunci realitzat per part del president de la Generalitat, Sr Alberto Fabra, de la intenció del seu partit de mantenir 500 reunions sectorials amb col · lectius de la Comunitat Valenciana per a “escoltar-los i donar-los les explicacions suficients perquè no ens amaguem de res”, des de l’Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar volem recordar públicament que el mateix dia de la seva presa de possessió, el passat 29 de juliol de 2011, li vam dirigir una carta per registre d’entrada, en companyia de l’Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim, ACIPMAR, en què li manifestàvem la petició de mantindre una entrevista per trobar una solució que permetera desbloquejar la que qualificàvem en aquell moment de situació de bloqueig municipal del Cabanyal-Canyamelar.

Dos anys i mig després, la situació de bloqueig del nostre barri continua sent la mateixa, la degradació va en augment i seguim esperant que el Molt Honorable done resposta satisfactòria a la nostra sol·licitud.

El marc legal existent en aquell moment, creat per l’Ordre del Ministeri de Cultura d’un govern socialista, ha estat ratificat recentment per un Consell de Ministres d’un govern del Partit Popular. Aquest mateix Consell de Ministres ha compromès el Consell de la GV a retirar una llei que tractava de deixar sense efecte l’esmentada Ordre Ministerial ia treballar en la recerca d’una solució al conflicte, que passa per instar a l’Ajuntament de València perquè amb la supervisió de la Comissió Bilateral del Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, presente una modificació el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, que “garanteixi la protecció dels valors historico-artístics que van motivar la qualificació d’aquest com a conjunt històric”.

Davant d’aquestes noves circumstàncies i la manca d’iniciatives que continua demostrant l’Ajuntament de València, des de l’Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, volem reiterar públicament la nostra sol · licitud de diàleg i l’interès per mantenir la sol · licitada reunió, amb ell o amb el representant de la Generalitat Valenciana que designi, en la qual puguin participar altres organitzacions representatives del nostre barri, convençuts que serà de gran utilitat per aconseguir desbloquejar l’actual situació per la qual travessa el Cabanyal-Canyamelar, que faci possible l’aprovació d’un nou planejament per al nostre barri, que des del respecte, la conservació i la posada en valor dels seus valors patrimonials, permeti el desenvolupament econòmic i social d’un dels enclavaments amb millors perspectives per al desenvolupament de la ciutat de València.

Amb l’esperança que se’ns concedeixi l’entrevista realitzem el present comunicat.Ante el anuncio realizado por parte del President de la Generalitat, D. Alberto Fabra, de la intención de su partido de mantener 500 reuniones sectoriales con colectivos de la Comunidad Valenciana para “escucharles y darles las explicaciones suficientes porque no nos escondemos de nada”, desde la Asociación de Vecinos y Vecinas Cabanyal-Canyamelar queremos recordarle públicamente que el mismo día de su toma de posesión, el pasado 29 de julio de 2011, le dirigimos una carta por registro de entrada, en compañía de la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo, ACIPMAR, en la que le manifestábamos la petición de mantener una entrevista para encontrar una solución que permitiera desbloquear la que calificábamos en aquel momento de situación de bloqueo municipal del Cabanyal-Canyamelar.

Dos años y medio después, la situación de bloqueo de nuestro barrio continúa siendo la misma, la degradación va en aumento y seguimos esperando que el Molt Honorable dé respuesta satisfactoria a nuestra solicitud.

El marco legal existente en aquel momento, creado por la Orden del Ministerio de Cultura de un gobierno socialista, ha sido ratificado recientemente por un Consejo de Ministros de un gobierno del Partido Popular. Ese mismo Consejo de Ministros ha comprometido al Consell de la GV a retirar una Ley que trataba de dejar sin efecto la citada Orden Ministerial y a trabajar en la búsqueda de una solución al conflicto, que pasa por instar al Ayuntamiento de Valencia para que bajo la supervisión de la Comisión Bilateral del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, presente una modificación el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, que “garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de éste como conjunto histórico”.

Ante estas nuevas circunstancias y la falta de iniciativas que continua demostrando el Ayuntamiento de Valencia, desde la Asociación de Vecinos y Vecinas Cabanyal-Canyamelar, queremos reiterar públicamente nuestra solicitud de diálogo y el interés por mantener la solicitada reunión, con él o con el representante de la Generalitat Valenciana que designe, en la que puedan participar otras organizaciones representativas de nuestro barrio, convencidos de que será de gran utilidad para conseguir desbloquear la actual situación por la que atraviesa el Cabanyal-Canyamelar, que haga posible la aprobación de un nuevo planeamiento para nuestro barrio, que desde el respeto, la conservación y la puesta en valor de sus valores patrimoniales, permita el desarrollo económico y social de uno de los enclaves con mejores perspectivas para el desarrollo de la ciudad de Valencia.

Con la esperanza de que se nos conceda la entrevista, realizamos el presente comunicado.