Units pel Cabanyal mostra la seua solidaritat amb l’empresari del cabanyal a què l’ajuntament ha negat una llicència

UNITS PEL CABANYAL MOSTRA LA SEUA SOLIDARITAT AMB L’EMPRESARI DEL CABANYAL A QUÈ L’AJUNTAMENT HA NEGAT UNA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT I DESAPROVA L’ACTITUD MUNICIPAL

Arran del coneixement que hem tingut les distintes organitzacions que conformem UNITS PEL CABANYAL, sobre la suspensió cautelar que ha decidit aplicar l’Ajuntament de València, a la concessió d’una llicència de canvi d’ús, de garatge a local comercial, sol·licitada per l’empresa València Trucks Port S.L., per a poder desenrotllar la seua activitat a la planta baixa de l’edifici situat al carrer José Benlliure, núm. 166, volem manifestar el següent:

El passat dia 18 vam mantenir una reunió a les oficines del Mercat del Cabanyal, de les cinc organitzacions que conformem UNITS PEL CABANYAL, a la que vam invitar a D. Santiago Fe-Castell Benedito, Gerent de l’empresa València Trucks Port S.L., amb l’objectiu de conèixer de primera mà els detalls de la llicència sol·licitada per la seua empresa i el sentit de la resolució municipal.

Tal com queda clar en la resolució municipal que adjuntem, la llicència sol·licitada reuneix tots els requisits per a ser concedida i així havia sigut informada favorablement pels Tècnics del Servei de llicències Urbanístiques.

La informació que en tot moment se’ns ha facilitat des de l’Ajuntament de València és que no s’havia aplicat la suspensió cautelar a cap llicència d’activitats sol·licitada des de l’aplicació de la Circular de secretària general 1/2010. Així consta a més en la resposta per escrit de l’equip de govern, a una pregunta recent, realitzada pel Grup Socialista Municipal.

En el document que va donar origen a la constitució d’UNITS PEL CABANYAL, en els punts 3 i 4, queda molt clara la nostra posició respecte a la necessitat de recolzar l’activitat econòmica en el nostre barri i especialment aquelles iniciatives d’implantació de noves activitats que ajuden a la necessària regeneració del Cabanyal-Canyamelar. Per a això resulta imprescindible l’alçament de la suspensió cautelar de la concessió de llicències d’obres i activitats que de forma un tant arbitrària aplica l’ajuntament des que es va aprovar la circular 1/2010, de la Secretaria de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Qualitat Urbana de l’Ajuntament de València.

Des d’UNITS PEL CABANYAL, volem mostrar la nostra solidaritat i suport a l’empresa València Trucks Port S.L., que dirigeix D. Santiago Fe-Castell Benedito, alhora que mostrem el nostre desconcert i descontent, pel que suposa aquesta actitud del govern municipal, que segons arriba a manifestar el Gerent en el recurs que ha desestimat l’ajuntament, pot acabar tenint com a conseqüència la supervivència de la seua empresa, que ha apostat per implantar la seua activitat en el nostre barri.

El passat 25 de febrer vam sol·licitar per registre d’entrada al Sr. Alfonso Grau, la convocatòria d’una reunió de seguiment del denominat PLA + CABANYAL, a fi de tractar qüestions com aquesta i algunes altres que van quedar pendents en l’última reunió que vam mantenir amb representants de l’equip de govern de l’ajuntament, el passat 29 de novembre. Una reunió, de la que a hores d’ara no tenim data per a la seua realització, encara que si el seu compromís que es realitzarà quan la seua agenda ho permeta.

CABANYAL-CANYAMELAR, 22 d´abril de 2013

Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR)
Plataforma Salvem El Cabanyal.
Associació de veïns “SI VOLEM”.
Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar.
Associació de Venedors del Mercat del CabanyalUNITS PEL CABANYAL MUESTRA SU SOLIDARIDAD CON EL EMPRESARIO DEL CABANYAL AL QUE EL AYUNTAMIENTO HA NEGADO UNA LICENCIA DE ACTIVIDAD Y DESAPRUEBA LA ACTITUD MUNICIPAL

A raíz del conocimiento que hemos tenido las distintas organizaciones que conformamos UNITS PEL CABANYAL, sobre la suspensión cautelar que ha decidido aplicar el Ayuntamiento de Valencia, a la concesión de una licencia de cambio de uso, de garaje a local comercial, solicitada por la empresa Valencia Trucks Port S.L., para poder desarrollar su actividad en la planta baja del edificio situado en la calle José Benlliure, nº 166, queremos manifestar lo siguiente:

El pasado día 18 mantuvimos una reunión en las oficinas del Mercado del Cabanyal, de las cinco organizaciones que conformamos UNITS PEL CABANYAL, a la que invitamos a D. Santiago Fe-Castell Benedito, Gerente de la empresa Valencia Trucks Port S.L., con el objetivo de conocer de primera mano los pormenores de la licencia solicitada por su empresa y el sentido de la resolución municipal.

Tal como queda claro en la resolución municipal que adjuntamos, la licencia solicitada reúne todos los requisitos para ser concedida y así había sido informada favorablemente por los Técnicos del Servicio de Licencias Urbanísticas.

La información que en todo momento se nos ha facilitado desde el Ayuntamiento de Valencia es que no se había aplicado la suspensión cautelar a ninguna licencia de actividades solicitada desde la aplicación de la Circular de Secretaria General 1/2010. Así consta además en la respuesta por escrito del equipo de gobierno, a una pregunta reciente, realizada por el Grupo Socialista Municipal.

En el documento que dio origen a la constitución de UNITS PEL CABANYAL, en los puntos 3 y 4, queda muy clara nuestra posición respecto a la necesidad de apoyar la actividad económica en nuestro barrio y especialmente aquellas iniciativas de implantación de nuevas actividades que ayuden a la necesaria regeneración del Cabanyal-Canyamelar. Para ello resulta imprescindible el levantamiento de la suspensión cautelar de la concesión de licencias de obras y actividades que de forma un tanto arbitraria viene aplicando el ayuntamiento desde que se aprobó la circular 1/2010, de la Secretaría del Área de Urbanismo, Vivienda y Calidad Urbana del Ayuntamiento de Valencia.

Desde UNITS PEL CABANYAL, queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a la empresa Valencia Trucks Port S.L., que dirige D. Santiago Fe-Castell Benedito, al tiempo que mostramos nuestro desconcierto y descontento, por lo que supone esta actitud del gobierno municipal, que según llega a manifestar el Gerente en el recurso que ha desestimado el ayuntamiento, puede acabar teniendo como consecuencia la supervivencia de su empresa, que ha apostado por implantar su actividad en nuestro barrio.

El pasado 25 de febrero solicitamos por registro de entrada al Sr. Alfonso Grau, la convocatoria de una reunión de seguimiento del denominado PLAN + CABANYAL, al objeto de tratar cuestiones como esta y algunas otras que quedaron pendientes en la última reunión que mantuvimos con representantes del equipo de gobierno del ayuntamiento, el pasado 29 de noviembre. Una reunión, de la que a día de hoy no tenemos fecha para su realización, aunque si su compromiso de que se realizará cuando su agenda lo permita.

CABANYAL-CANYAMELAR, 22 de abril de 2013

Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (ACIPMAR)
Plataforma Salvem El Cabanyal.
Asociación de vecinos “SI VOLEM”.
Asociación de Vecinos i Vecinas Cabanyal-Canyamelar.
Asociación de Vendedores del Mercado del Cabanyal