EL MERCAT DEL CABANYAL S’INTEGRA EN “UNITS PEL CABANYAL”

El passat 25 de juliol, quatre entitats del Cabanyal-Canyamelar vam posar en marxa un procés amb el nom d’UNITS PEL CABANYAL, dirigit a posar fi a la falta de diàleg entre els veïns del nostre barri.

La nostra voluntat va ser, a través de la convivència, començar un camí que permetera consensuar els problemes que a tots ens preocupen, reivindicant de forma conjunta tot el que ens uneix, per a aconseguir un barri unit i digne, fins que es trobe o es puga portar endavant la solució definitiva al conflicte urbanístic que vivim en els últims 15 anys. Demanàvem solucions immediates a l’estatus actual, independentment del que puga succeir en el futur.

A aquesta iniciativa es van sumar immediatament la major part de les organitzacions més representatives del Cabanyal-Canyamelar. El resultat es va plasmar en un document que aborda els punts fonamentals sobre els quals entenem, s’hauria d’obrir un procés de diàleg entre els distints agents implicats en el futur del nostre barri, procés que té com a principal objectiu aconseguir la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes del Cabanyal-Canyamelar.

El MERCAT DEL CABANYAL, que en aquell moment es va mantenir al marge d’aquesta iniciativa, ha decidit a hores d’ara incorporar-se a la mateixa, passant a formar part del grup d’associacions que constitueixen UNITS PEL CABANYAL, la qual cosa significa assumir íntegrament els principis i reivindicacions que recull el document signat el passat 25 de juliol, i les accions conjuntes que hem desenrotllat fins al moment.

A ningú pot escapar la importància que representa aquesta incorporació. El MERCAT DEL CABANYAL és probablement una de les entitats que millor encarnen la història i tradicions del nostre barri. El seu futur està unit al dels seus veïns i en aqueix sentit l’Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, ha decidit integrar-se en el col·lectiu UNITS PEL CABANYAL.

Posar fi a les causes de la degradació actual i impulsar polítiques actives que permeten la seua regeneració i rehabilitació, van ser i continuen sent les nostres reivindicacions a hores d’ara. Conseqüència de la nostra unió, ha sigut la posada en marxa del cridat Pla + Cabanyal presentat el passat 29 de novembre per l’equip de govern de l’Ajuntament de València, que ha servit per a començar a atallar alguns importants aspectes de la degradació relacionats amb l’ocupació il·legal d’habitatges que venim denunciant. Però en aquests moments tenim la sensació que algunes importants iniciatives que contenia aquest Pla no han arribat a posar-se en marxa, així com alguns compromisos que van adquirir els representants de l’equip de govern, al marge del citat pla. Per un altre costat una importantíssima reivindicació, clau per a la regeneració del nostre barri i per a contribuir a la recuperació econòmica, com és la necessitat de posar fi a la suspensió cautelar de llicències d’obres i activitats, segueix sense ser assumida a hores d’ara per l’equip de govern de l’Ajuntament.

Volem recordar que també el col·lectiu format per les distintes organitzacions d’empresaris d’hostaleria del Marítim agrupats en el “Pacte del Mar”, amb el suport de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València, s’han sumat a aquesta reivindicació, per a posar en marxa un “pla urgent” per a la regeneració “integral” del Barri del Cabanyal “que eradique els focus de marginalitat, millore la dotació de serveis públics i dinamitze l’activitat del xicotet comerç i l’hostaleria i que incloga el desbloqueig dels permisos d’obres per a millorar la qualitat de vida en els habitatges i les obres de remodelació i manteniment dels locals comercials”.D’aquesta manera, per a “posar en valor el patrimoni històric i cultural del Cabanyal i la seua històrica vinculació amb el mar, com un autèntic producte turístic”.

Des d’UNITS PEL CABANYAL, ja hem mostrat a través d’un escrit dirigit al vicealcalde de València, l’Il·lm Sr. Alfonso Grau, el nostre malestar per la falta de respostes a aquesta situació, havent-li sol·licitat una entrevista urgent, a fi de poder-li expressar els motius de la nostra preocupació. Escrit del que hem rebut resposta, remetent-nos a realitzar una reunió passades les festes de falles, moment en què ja ens trobem.

Confiem que en aquesta nova reunió, amb l’impuls que suposa la incorporació del MERCAT DEL CABANYAL, l’equip de govern de l’Ajuntament de València, se sume a aquesta veu, cada vegada mes unànime en tota la ciutat, que des de sectors veïnals, empresarials, culturals i polítics, reclama la immediata posada en marxa d’un pla urgent, que permeta la recuperació del Cabanyal-Canyamelar, el barri més important de la façana litoral d’aquesta ciutat, al marge del que succeïsca amb la solució definitiva al conflicte urbanístic, un fet que a més ajudaria a la creació de llocs de treball, que hauria de ser un objectiu prioritari, també per al nostre ajuntament, en el cas del Cabanyal.

CABANYAL-CANYAMELAR, 27 març 2013

Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR)
Plataforma Salvem El Cabanyal.
Associació de veïns “SI VOLEM”.
Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar.
Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal

Regenerar, Revitalitzar, Rehabilitar, Recuperar

El Cabanyal-Canyamelar

Junts podem, i ho volem ja.

El pasado 25 de julio, cuatro entidades del Cabanyal-Canyamelar pusimos en marcha un proceso con el nombre de UNITS PEL CABANYAL, dirigido a poner fin a la falta de diálogo entre los vecinos de nuestro barrio.

Nuestra voluntad fue, a través de la convivencia, comenzar un camino que permitiera consensuar los problemas que a todos nos preocupan, reivindicando de forma conjunta todo lo que nos une, para conseguir un barrio unido y digno, hasta que se encuentre o se pueda llevar adelante la solución definitiva al conflicto urbanístico que venimos viviendo en los últimos 15 años. Pedíamos soluciones inmediatas al estatus actual, independientemente de lo que pueda suceder en el futuro.

A esta iniciativa se sumaron inmediatamente la mayor parte de las organizaciones más representativas del Cabanyal-Canyamelar. El resultado se plasmó en un documento que aborda los puntos fundamentales sobre los que entendemos, se tendría que abrir un proceso de diálogo entre los distintos agentes implicados en el futuro de nuestro barrio, proceso que tiene como principal objetivo conseguir la mejora de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas del Cabanyal-Canyamelar.

El MERCADO DEL CABANYAL, que en aquel momento se mantuvo al margen de esta iniciativa, ha decido en estos momentos incorporarse a la misma, pasando a formar parte del grupo de asociaciones que constituyen UNITS PEL CABANYAL, lo cual significa asumir íntegramente los principios y reivindicaciones que recoge el documento firmado el pasado 25 de julio, y las acciones conjuntas que hemos desarrollado hasta el momento.

A nadie puede escapar la importancia que representa esta incorporación. El MERCADO DEL CABANYAL es probablemente una de las entidades que mejor encarnan la historia y tradiciones de nuestro barrio. Su futuro está unido al de sus vecinos y en ese sentido la Asociación de Vendedores del Mercado del Cabanyal, ha decidido integrarse en el colectivo UNITS PEL CABANYAL.

Poner fin a las causas de la degradación actual e impulsar políticas activas que permitan su regeneración y rehabilitación, fueron y siguen siendo nuestras reivindicaciones a día de hoy. Consecuencia de nuestra unión, ha sido la puesta en marcha del llamado Plan + Cabanyal presentado el pasado 29 de noviembre por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, que ha servido para empezar a atajar algunos importantes aspectos de la degradación relacionados con la ocupación ilegal de viviendas que venimos denunciando. Pero en estos momentos tenemos la sensación que algunas importantes iniciativas que contenía dicho Plan no han llegado a ponerse en marcha, así como algunos compromisos que adquirieron los representantes del equipo de gobierno, al margen del citado plan. Por otro lado una importantísima reivindicación, clave para la regeneración de nuestro barrio y para contribuir a la recuperación económica, como es la necesidad de poner fin a la suspensión cautelar de licencias de obras y actividades, sigue sin ser asumida a día de hoy por el equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Queremos recordar que también el colectivo formado por las distintas organizaciones de empresarios de hostelería del Marítimo agrupados en el “Pacto del Mar”, con el apoyo de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, se han sumado a esta reivindicación, para poner en marcha un “plan urgente” para la regeneración “integral” del Barrio del Cabanyal “que erradique los focos de marginalidad, mejore la dotación de servicios públicos y dinamice la actividad del pequeño comercio y la hostelería y que incluya el desbloqueo de los permisos de obras para mejorar la calidad de vida en las viviendas y las obras de remodelación y mantenimiento de los locales comerciales”. De esta manera, para “poner en valor el patrimonio histórico y cultural del Cabanyal y su histórica vinculación con el mar, como un auténtico producto turístico”.

Desde UNITS PEL CABANYAL, ya hemos mostrado a través de un escrito dirigido al Vicealcalde de Valencia, el Ilmo Sr. Alfonso Grau, nuestro malestar por la falta de respuestas a esta situación, habiéndole solicitado una entrevista urgente, al objeto de poderle expresar los motivos de nuestra preocupación. Escrito del que hemos recibido respuesta, remitiéndonos a realizar una reunión pasadas las fiestas de fallas, momento en el que ya nos encontramos.

Confiamos en que en esta nueva reunión, con el impulso que supone la incorporación del MERCADO DEL CABANYAL, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, se sume a esta voz, cada vez mas unánime en toda la ciudad, que desde sectores vecinales, empresariales, culturales y políticos, reclama la inmediata puesta en marcha de un plan urgente, que permita la recuperación del Cabanyal-Canyamelar, el barrio más importante de la fachada litoral de esta ciudad, al margen de lo que suceda con la solución definitiva al conflicto urbanístico, un hecho que además ayudaría a la creación de puestos de trabajo, que debería ser un objetivo prioritario, también para nuestro ayuntamiento, en el caso del Cabanyal.

CABANYAL-CANYAMELAR, 27 de marzo de 2013

 Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (ACIPMAR)

Plataforma Salvem El Cabanyal.

Asociación de vecinos “SI VOLEM”.

Asociación de Vecinos i Vecinas Cabanyal-Canyamelar.

Asociación de Vendedores del Mercado del Cabanyal

Regenerar, Revitalitzar, Rehabilitar, Recuperar

El Cabanyal-Canyamelar

Junts podem, i ho volem ja.