Regenerar, Revitalitzar, Rehabilitar, Recuperar el Cabanyal. Junts podem i ho volem ja

COMUNICAT CONJUNT DE: Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR), Plataforma Salvem el Cabanyal; Associació de Veïns SI VOLEM i Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar.

Davant la situació a la qual ha arribat el nostre barri, les organitzacions anteriorment esmentades, han arribat a l’acord de signar el document que acompanya aquest escrit. En ell s’aborden els punts fonamentals, sobre els quals s’hauria d’obrir un procés de diàleg entre els diferents agents implicats en el futur del Cabanyal, procés que té com a únic objectiu aconseguir la millora de les condicions de vida dels veïns del Cabanyal-Canyamelar .

L’ànim que ens porta a la redacció del present document, és deixar al marge les diferències que puguen existir en altres qüestions. És molt important per a les organitzacions que subscriuen el document que ningú que busque el benefici del conjunt del barri i dels seus veïns, comerciants, industrials i professionals, pugui posar cap reticència per a la subscripció d’aquest.

El nostre desig és que totes les associacions i col · lectius del Cabanyal-Canyamelar, així com tots els partits polítics, institucions i administracions implicades, es manifesten sobre el seu contingut i mostren la seua disposició a obrir, en base a aquestes propostes, un procés de diàleg.

PROPOSTES PER A CONSENSUAR UNA RÀPIDA POSADA EN MARXA DE LA REGENERACIÓ, REVITALITZACIÓ, DINAMITZACIÓ DEL CABANYAL-CANYAMELAR

1. LLUITAR CONTRA L’EXISTÈNCIA DE FOCUS DELICTIUS AL BARRI, fonamentalment relacionats amb el tràfic de drogues. Aquests focus apareixen a tot el barri del Cabanyal-Canyamelar, però de forma més accentuada a la zona afectada per la prolongació. Una de les causes de l’existència d’aquests focus delictius és la situació d’abandó en què es troben alguns immobles, tant de propietat privada com municipal. Cal la coordinació de l’Ajuntament de València i la Delegació del Govern per abordar conjuntament aquest problema. Aquestes accions només poden tenir èxit si es mantenen en el temps i no es realitzen de forma esporàdica com ha passat fins ara.

2. POSAR PUNT FINAL A LA DEGRADACIÓ URBANÍSTICA I SOCIAL que està patint el barri del Cabanyal-Canyamelar. Cal una urgent neteja i cura de les
carrers i solars. Especialment d’aquelles en les que hi ha cases ocupades per grups marginals i amb escassos recursos, que hi habiten en condicions infrahumanes. Cal establir un estricte control de totes les propietats que es troben deshabitades o ocupes il · legalment, tant privades com municipals, ja que és en elles i en el seu entorn on s’està produint la major degradació. Resulta imprescindible que es garantixca el compliment de les ordenances municipals en tals propietats, especialment aquelles la finalitat és aconseguir les degudes condicions de seguretat, salubritat, higiene i ornament públic dels edificis.

Resulta igualment imprescindible que aquest tipus d’intervencions compten amb el degut suport dels serveis socials municipals, atès que en alguns casos, les esmentades propietats estan ocupades per famílies sense recursos que estan en una fase d’arrelament i integració, i amb els mers desallotjaments es veuen abocades a buscar un altre habitatge en les mateixes o semblants condicions, així l’únic que s’aconsegueix és reproduir i perpetuar el problema, familiar social i urbanístic. Resulta especialment preocupant la situació dels nens, molts dels quals podrien veure forçats a interrompre la seva escolarització, la qual havia anat consolidant al llarg dels anys gràcies al seu propi esforç i treball, i el de les seves famílies, així com el de algunes institucions.

3. POSAR EN MARXA UN PLA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES, incentivant els propietaris particulars ia diferents institucions, perquè emprenguen aquesta rehabilitació, amb la finalitat d’atraure nous veïns. Per a això es comptarà amb les ajudes econòmiques que preveu l’ajuntament, i amb les previstes en els convenis signats amb altres administracions, per a aquells beneficiaris que es contemplen en els mateixos. Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible l’aixecament de la suspensió cautelar de llicències de nova planta, rehabilitació i d’activitats, en aquelles zones del barri que no es vegen afectades per les preteses modificacions del PEPRI a què obliga l’Ordre del Ministeri de Cultura, actualment en vigor.

4. POSAR EN MARXA UN PLA PER DINAMITZAR, REGENERAR I POTENCIAR EL COMERÇ DEL BARRI. Els comerciants del nostre barri han treballat en l’elaboració d’un pla que regenere el comerç tradicional del Cabanyal-Canyamelar i potencie l’arribada de nous emprenedors. La posada en marxa d’aquesta iniciativa només és possible amb el suport de les administracions implicades. Es facilitaran els tràmits que permeten la seva realització.

5. RECERCA DEL MAJOR CONSENS POSSIBLE, per a això proposem la posada en marxa de taules de diàleg entre tots els agents implicats.

Aquest document no suposa per a cap de les organitzacions signants, la renúncia a altres iniciatives que puga emprendre per separat, per defensar els seus legítims punts de vista sobre altres qüestions conflictives que han estat deixades al marge d’aquest.

La voluntat d’aquest document és començar un camí que ens aprope a consensuar els punts en comú i per a això les organitzacions de veïns, comerciants, industrials i professionals del Cabanyal-Canyamelar que el signem, ho fem en la reivindicació conjunta d’allò que ens uneix , per sumar, per aconseguir un barri unit i digne fins que es trobe i/o es puga dur a bon terme la solució definitiva. Demanem solucions immediates a l’estatus actual, indistintament del que pugui succeir en el futur i això passa per buscar el major benefici que està en mans de cada administració aportar a aquesta situació. No es tracta de donar passos enrere, d’exigir-li a qui discrepa del nostre punt de vista, que faça el que nosaltres no estaríem disposats a fer. La situació econòmica actual ens obliga a buscar punts de trobada que ajuden a la recuperació del nostre barri, no permetent que les diferents postures sobre el projecte municipal ens divideixin, i per tal d’aconseguir entre tots, les millors condicions possibles per afrontar el futur d’aquest barri i el dels seus veïns.

CABANYAL-CANYAMELAR, 25 juliol 2012

Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR)
Plataforma Salvem el Cabanyal.
Associació de veïns “SI VOLEM”.
Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar.

COMUNICADO CONJUNTO DE:

  • Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (ACIPMAR)
  • Plataforma Salvem el Cabanyal
  • Asociación de Vecinos SI VOLEM
  • Asociación de Vecinos y Vecinas Cabanyal-Canyamelar

Ante la situación a la que ha llegado nuestro barrio, las organizaciones anteriormente citadas, han llegado al acuerdo de firmar el documento que acompaña este escrito. En él se abordan los puntos fundamentales, sobre los que se debería abrir un proceso de diálogo entre los distintos agentes implicados en el futuro del Cabanyal, proceso que tiene como único objetivo conseguir la mejora de las condiciones de vida de los vecinos del Cabanyal-Canyamelar.

El ánimo que nos lleva a la redacción del presente documento, es dejar al margen las diferencias que puedan existir en otras cuestiones. Es muy importante para las organizaciones que suscriben el documento que nadie que busque el beneficio del conjunto del barrio y de sus vecinos, comerciantes, industriales y profesionales, pueda poner ninguna reticencia para la suscripción del mismo.

Nuestro deseo es que todas las asociaciones y colectivos del Cabanyal-Canyamelar, así como todos los partidos políticos, instituciones y administraciones implicadas, se manifiesten sobre su contenido y muestren su disposición a abrir, en base a estas propuestas, un proceso de diálogo.

PROPUESTAS PARA CONSENSUAR UNA RÁPIDA PUESTA EN MARCHA DE LA REGENERACIÓN, REVITALIZACIÓN, DINAMIZACIÓN DEL CABANYALCANYAMELAR

1. LUCHAR CONTRA LA EXISTENCIA DE FOCOS DELICTIVOS EN EL BARRIO, fundamentalmente relacionados con el tráfico de drogas. Estos focos aparecen en todo el barrio del Cabanyal-Canyamelar, pero de forma más acentuada en la zona afectada por la prolongación. Una de las causas de la existencia de dichos focos delictivos es la situación de abandono en la que se encuentran algunos inmuebles, tanto de propiedad privada como municipal. Es necesaria la coordinación del Ayuntamiento de Valencia y la Delegación del Gobierno para abordar conjuntamente este problema. Estas acciones solo pueden tener éxito si se mantienen en el tiempo y no se realizan de forma esporádica como ha ocurrido hasta ahora.

2. PONER PUNTO FINAL A LA DEGRADACIÓN URBANÍSTICA Y SOCIAL que está sufriendo el barrio del Cabanyal-Canyamelar. Es necesaria una urgente limpieza y cuidado de las
calles y solares. Especialmente de aquellas en las que existen casas ocupadas por grupos marginales y con escasos recursos, que las habitan en condiciones infrahumanas. Hay que establecer un estricto control de todas las propiedades que se encuentran deshabitadas u ocupas ilegalmente, tanto privadas como municipales, pues es en ellas y en su entorno donde se está produciendo la mayor degradación. Resulta imprescindible que se garantice el cumplimiento de las ordenanzas municipales en tales propiedades, especialmente aquellas cuya finalidad es conseguir las debidas condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ornato público de los edificios.

Resulta igualmente imprescindible que este tipo de intervenciones cuenten con el debido respaldo de los servicios sociales municipales, dado que en algunos casos, las citadas propiedades están ocupadas por familias sin recursos que están en una fase de arraigo e integración, y con los meros desalojos se ven abocadas a buscar otra vivienda en las mismas o parecidas condiciones, de esta forma lo único que se consigue es reproducir y perpetuar el problema, familiar social y urbanístico. Resulta especialmente preocupante la situación de los niños, muchos de los cuales podrían verse forzados a interrumpir su escolarización, la cual había ido consolidándose a lo largo de los años gracias a su propio esfuerzo y trabajo, y el de sus familias, así como el de algunas instituciones.

3. PONER EN MARCHA UN PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, incentivando a los propietarios particulares y a distintas instituciones, para que emprendan esta rehabilitación, con la finalidad de atraer a nuevos vecinos. Para ello se contará con las ayudas económicas que contempla el ayuntamiento, y con las previstas en los convenios firmados con otras administraciones, para aquellos beneficiarios que se contemplan en los mismos. Para conseguir este objetivo resulta imprescindible el levantamiento de la suspensión cautelar de licencias de nueva planta, rehabilitación y de actividades, en aquellas zonas del barrio que no se vean afectadas por las pretendidas modificaciones del PEPRI a las que obliga la Orden del Ministerio de Cultura, actualmente en vigor.

4. PONER EN MARCHA UN PLAN PARA DINAMIZAR, REGENERAR Y POTENCIAR EL COMERCIO DEL BARRIO. Los comerciantes de nuestro barrio han venido trabajando en la elaboración de un plan que regenere el comercio tradicional del Cabanyal-Canyamelar y potencie la llegada de nuevos emprendedores. La puesta en marcha de esta iniciativa solo es posible con el apoyo de las administraciones implicadas. Se facilitaran los trámites que permitan su realización.

5. BÚSQUEDA DEL MAYOR CONSENSO POSIBLE, para lo cual proponemos la puesta en marcha de mesas de diálogo entre todos los agentes implicados.

El presente documento no supone para ninguna de las organizaciones firmantes, la renuncia a otras iniciativas que pueda emprender por separado, para defender sus legítimos puntos de vista sobre otras cuestiones conflictivas que han sido dejadas al margen del mismo.

La voluntad de este documento es comenzar un camino que nos acerque a consensuar los puntos en común y para ello las organizaciones de vecinos, comerciantes, industriales y profesionales del Cabanyal-Canyamelar que lo firmamos, lo hacemos en la reivindicación conjunta de aquello que nos une, para sumar, para conseguir un barrio unido y digno hasta que se encuentre y/o se pueda llevar a buen término la solución definitiva. Pedimos soluciones inmediatas al estatus actual, indistintamente de lo que pueda suceder en el futuro y eso pasa por buscar el mayor beneficio que está en manos de cada administración aportar a la presente situación. No se trata de dar pasos atrás, de exigirle a quien discrepa de nuestro punto de vista, que haga lo que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. La situación económica actual nos obliga a buscar puntos de encuentro que ayuden a la recuperación de nuestro barrio, no permitiendo que las diferentes posturas sobre el proyecto municipal nos dividan, y con el fin de conseguir entre todos, las mejores condiciones posibles para afrontar el futuro de este barrio y el de sus vecinos.

CABANYAL-CANYAMELAR, 25 de julio de 2012

Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo (ACIPMAR)
Plataforma Salvem el Cabanyal.
Asociación de vecinos “SI VOLEM”.
Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar.