Comunicat de premsa sobre els desnonaments al Cabanyal

LA POLÍTICA MUNICIPAL EN EL CABANYAL, PRETÉN ARROSSEGAR-NOS A L’ABISME

Com hem vingut denunciant en innombrables ocasions, des de fa anys, l’Ajuntament de València ha vingut utilitzant el mobbing immobiliari, com un instrument per facilitar els seus propòsits de debilitar la capacitat de resistència dels veïns. L’ajuntament, a través de l’empresa pública Pla Cabanyal-Canyamelar, antigament Cabanyal 2010, ha permès o afavorit a través dels seus serveis socials, que grups marginals ocuparen unes propietats municipals, que no reuneixen les més mínimes condicions d’habitabilitat, ja que no tenen serveis de subministrament elèctric i d’aigua potable. El resultat ha estat que aquests serveis urbanístics han sigut connectats de forma il·legal a les xarxes de les companyies subministradores i d’altra banda aquests habitatges s’han convertit en focus de marginalitat de degradació de l’entorn, quan no, en punts de venda de droga o magatzems de tot tipus de ferralles i objectes de dubtosa procedència.

En alguns casos, no tots, els que han acabat ocupant aquestes propietats, són famílies de nuls recursos, que s’han establert al barri, víctimes inconscients de la seva tasca de botxins executors d’aquesta estratègia municipal, abandonats a la seva sort per part dels serveis socials. Però no cal oblidar que hi ha altres víctimes, els que s’han d’anar de casa, on van viure els seus pares, fins i tot els seus avis, perquè no volen que els seus fills cresquen enmig de determinats ambients de degradació. També moltes persones grans han acabat sent arrencats de les seves cases pels seus fills, que no volen veure els seus pares seient a la porta de casa al costat de tanta indignitat.

En uns moments en què des de diferents associacions del Cabanyal-Canyamelar es reclama a l’Ajuntament que compleixca les seves pròpies ordenances municipals, de seguretat, salubritat i ornament públic, la resposta municipal un cop més busca l’enfrontament i de la mateixa manera que ha vingut fomentant entre els partidaris de la prolongació, i els qui ens oposem, ara que li exigim que les seves propietats, tapiades o ocupades, deixen de ser focus de degradació, per la insalubritat que generen, es limita a tapiar-les, prèvia expulsió dels seus il·legals ocupants, sense que els serveis socials municipals intervinguen.

És aquesta la solució definitiva del problema? ¿Pensa l’Ajuntament restablir la salubritat a l’interior d’aquests habitatges, perquè no es produïsquen perjudicis per als veïns?. Fins quan pensa mantenir l’Ajuntament aquesta situació, sent que a dia d’avui el seu enderroc és una il·legalitat?

L’Ajuntament de València ha pretès arrossegar els veïns del Cabanyal-Canyamelar, fins a la vora de l’abisme. Als que ens hem oposat a la prolongació se’ns ha tractat de criminalitzar, anomenant-nos violents i culpables de la situació de degradació a la que ha arribat el Cabanyal, tractant d’enfrontar-nos amb els que li donen suport. Les persones marginals que han estat fins ara utilitzades en aquest joc pervers com botxins dels veïns que s’han resistit, nafrat aquest punt en què les contradiccions de l’estratègia municipal, es tornen contra el propi ajuntament, són expulsades, probablement a la recerca d’una altra casa que ocupar.

Davant el que ens sembla una perversa conducta municipal, tant amb els veïns del Cabanyal assetjats pel mobbing immobiliari institucional, com per a aquells grups desfavorits que han vingut sent utilitzats com botxins executors de la seva estratègia, exigim:

  • que s’aplique la normativa vigent d’inspeccions en TOTES les cases de la seva propietat i privades que no compleixen les normes de seguretat, higiene, salubritat i ornament públic, tal com ha estat demandat en la denúncia presentada per l’Associació de veïns i recolzada amb les seves signatures per molts veïns en els últims dies
  • que els serveis socials es facen càrrec d’aquestes persones, que ara són expulsades de les propietats municipals i d’una solució digna al problema, tenint en compte en primer lloc l’eliminació del mobbing immobiliari que han vingut ocasionant.

No pot ser que quan ja no els necessita o destorben davant l’opinió pública, el seu propòsit els porte d’un lloc a un altre, en una campanya inconcebible en un país amb el nivell de vida del nostre, inconcebible en el segle XXI ia Europa.

Plataforma Salvem el CabanyalLA POLÍTICA MUNICIPAL EN EL CABANYAL, PRETENDE ARRASTRANOS AL BORDE DEL ABISMO

Como hemos venido denunciando en innumerables ocasiones, desde hace varios años, el Ayuntamiento de Valencia ha venido utilizando el mobbing inmobiliario, como un instrumento para facilitar sus propósitos de debilitar la capacidad de resistencia de los vecinos. El ayuntamiento, a través de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, antiguamente Cabanyal 2010, ha permitido o favorecido a través de sus servicios sociales, que grupos marginales ocuparan unas propiedades municipales, que reúnen las más mínimas condiciones de habitabilidad, pues carecen de servicios de suministro eléctrico y de agua potable. El resultado ha sido que estos servicios urbanísticos han venido siendo conectados de forma ilegal a los tendidos de las compañías suministradoras y por otro lado dichas viviendas se han convertido en focos de marginalidad de degradación del entorno, cuando no, en puntos de venta de droga o almacenes de todo tipo de chatarras y objetos de dudosa procedencia.

En algunos casos, no todos, quienes han acabado ocupando estas propiedades, son familias de nulos recursos, que se han afincado en el barrio, victimas inconscientes de su labor de verdugos ejecutores de esta estrategia municipal, abandonados a su suerte por parte de los servicios sociales. Pero no hay que olvidar que hay otras víctimas, los que se tienen que ir de su casa, en la que vivieron sus padres, incluso sus abuelos, porque no quieren que sus hijos crezcan en medio de determinados ambientes de degradación. También muchas personas mayores han acabado siendo arrancados de sus casas, por sus hijos que no quieren ver a sus padres sentándose a la puerta de su casa, al lado de tanta indignidad.

En unos momentos en que desde distintas asociaciones del Cabanyal-Canyamelar se reclama al Ayuntamiento que cumpla sus propiedades ordenanzas municipales, de seguridad, salubridad y ornato público, la respuesta municipal, una vez más busca el enfrentamiento y del mismo modo que ha venido fomentándolo entre los partidarios de la prolongación, y quienes nos oponemos, ahora que le exigimos que sus propiedades, tapiadas o ocupadas, dejen de ser focos de degradación, por la insalubridad que generan, se limita a tapiarlas, previa expulsión de sus ilegales ocupantes, sin que los servicios sociales municipales intervengan.

¿Es esta la solución definitiva del problema? ¿Piensa el Ayuntamiento restablecer la salubridad en el interior de dichas viviendas, para que no se produzcan perjuicios para los vecinos?. ¿Hasta cuándo piensa mantener el Ayuntamiento esta situación, siendo que a día de hoy su derribo es una ilegalidad?

El Ayuntamiento de Valencia ha pretendido arrastrar a los vecinos del Cabanyal-Canyamelar, hasta el borde del abismo. Los que nos hemos opuesto a la prolongación se nos ha tratado de criminalizar, llamándonos violentos y culpables de la situación de degradación a la ha llegado el Cabanyal, tratando de enfrentarnos con los que la apoyan. Las personas marginales que han sido hasta ahora utilizadas en este juego perverso como verdugos de los vecinos que se han resistido, llagado este punto en el que las contradicciones de la estrategia municipal, se vuelven contra el propio ayuntamiento, son expulsadas, probablemente a la búsqueda de otra casa que ocupar.

Ante lo que nos parece una perversa conducta municipal, tanto con los vecinos del Cabanyal acosados por el mobbing inmobiliario institucional, como para aquellos grupos desfavorecidos que han venido siendo utilizados como verdugos ejecutores de su estrategia, exigimos:

  • que se aplique la normativa vigente de inspecciones en TODAS las casas de su propiedad y privadas que no reúnan las normas de seguridad, higiene, salubridad y ornato público, tal y como ha sido demandado en la denuncia presentada por la Asociación de vecinos y apoyada con sus firmas por muchos vecinos en los últimos días
  • que los servicios sociales se hagan cargo de estas personas, que ahora son expulsadas de las propiedades municipales y de una solución digna al problema, teniendo en cuenta en primer lugar la eliminación del mobbing inmobiliario que han venido ocasionando.

No puede ser que cuando ya no los necesita o estorban ante la opinión pública, su propósito les lleve de un lugar a otro, en una campaña inconcebible en un país con el nivel de vida del nuestro, inconcebible en el siglo XXI y en Europa.

Plataforma Salvem el Cabanyal