Carta oberta a l’alcaldessa de València, Rita Barberà

Salvem El Cabanyal – Canyamelar s’ha dirigit per carta a l’alcaldessa de València en la que li sol·licita audiència i la seua intermediació per a que s’inicie el més prompte possible diàleg entre tots els agents socials interessats en la solució del conflicte del Cabanyal – Canyamelar.

Valencia, 6 d’octubre de 2011

Maribel Domenech, en nom propi i en representació de la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar. Amb domicili en carrer Reina, 119 – Pta. 19, 46011 València, es dirigeix a vostè, amb el màxim respecte que mereix el seu càrrec d’alcaldessa de la ciutat de València, i amb l’esperança que tinga a bé atendre la nostra il·lusionada petició.

S’ha produït un fet rellevant que amb tota seguretat vostè ja coneix, el nostre barri: Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, ha sigut seleccionat per a la seua inclusió en el World Monuments Watch 2012, una oportunitat important que hauríem de tindre tots en compte per a aconseguir el millor futur possible per a este barri històric de la ciutat de València.

El Cabanyal no s’ha de considerar un problema ni un obstacle perquè la ciutat de València millore la seua relació amb el mar, sinó més be tot al contrari, és un barri d’oportunitats per a la ciutat i els seus ciutadans. Revitalitzar, rehabilitar i regenerar el Cabanyal seria un esdeveniment de progrés per a tota la ciutat de València.Salvem El Cabanyal – Canyamelar se ha dirigido por carta a la alcaldesa de Valencia, en la que le solicita audiencia y su intermediación para que se inicie lo más pronto posible el diálogo entre todos los agentes sociales interesados ​​en la solución del conflicto del Cabanyal – Canyamelar.

Valencia, 6 de Octubre de 2011

Maribel Domenech, en nombre propio y en representación de la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar. Con domicilio en calle Reina, 119 – pta. 19, 46011 Valencia, se dirige a usted, con el máximo respeto que merece su cargo de alcaldesa de la ciudad de Valencia, y con la esperanza de que tenga a bien atender nuestra ilusionada petición.

Se ha producido un hecho relevante que con toda seguridad usted ya conoce, nuestro barrio: Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, ha sido seleccionado para su inclusión en el World Monuments Watch 2012, una oportunidad importante que deberíamos tener todos en cuenta para conseguir el mejor futuro posible para este barrio histórico de la ciudad de Valencia.

El Cabanyal no se debe considerar un problema ni un obstáculo para que la ciudad de Valencia mejore su relación con el mar, sino más bien todo lo contrario, es un barrio de oportunidades para la ciudad y sus ciudadanos. Revitalizar, rehabilitar y regenerar el Cabanyal sería un acontecimiento de progreso para toda la ciudad de Valencia.

L’aposta per la rehabilitació del barri, suposaria la ràpida regeneració del seu ambient físic i social, i un revulsiu per a la seua economia. Les adquisicions municipals des de l’any 2000, poden ser una garantia d’èxit: el simple canvi de destí des del derrocament, a què estan abocades en l’actualitat, a una rehabilitació seria el catalitzador de l’operació.

Des de WMF ens manen este missatge: Esperem que la inclusió en la World Monuments Watch 2012 tindrà un efecte positiu en el seu lloc, i esperem amb interès treballar amb vostè per a protegir els recursos culturals importants que posseeixen per a futures generacions.

Senyora alcaldessa de València, reconciliem postures i siguem capaços d’aconseguir construir un futur de prosperitat, que tant es mereix este barri històric, per a la ciutat de València.

Per totes estes consideracions, li demanem que ens reba en audiència per a poder expressar-li, amb tot respecte, el nostre interès en el diàleg entre tots els agents implicats, i transmetre-li les nostres preocupacions i projecte de futur per al barri.

Li agrairíem faça partícip d’esta carta al Molt Honorable President de la Generalitat.

Cordialment,
Maribel Domenech Ibáñez

ILMA. ALCALDESSA DE LA CIUDAD DE VALENCIA. SRA. RITA BARBERÁ NOLLA

La apuesta por la rehabilitación del barrio, supondría la rápida regeneración de su ambiente físico y social, y un revulsivo para su economía. Las adquisiciones municipales desde el año 2000, pueden ser una garantía de éxito: el simple cambio de destino desde el derribo, al que están abocadas en la actualidad, a una rehabilitación sería el catalizador de la operación.

Desde WMF nos mandan este mensaje: Esperamos que la inclusión en la World Monuments Watch 2012 tendrá un efecto positivo en su sitio, y esperamos con interés trabajar con usted para proteger los recursos culturales importantes que poseen para futuras generaciones.

Señora Alcaldesa de Valencia, reconciliemos posturas y seamos capaces de conseguir construir un futuro de prosperidad, que tanto se merece este barrio histórico, para la ciudad de Valencia.

Por todas estas consideraciones, le pedimos que nos reciba en audiencia para poder expresarle, con todo respeto, nuestro interés en el diálogo entre todos los agentes implicados, y transmitirle nuestras preocupaciones y proyecto de futuro para el barrio.

Le agradeceríamos haga partícipe de esta carta al Muy Honorable President de la Generaltitat.

Cordialmente,
Maribel Domenech Ibáñez

ILMA. ALCALDESA DE LA CIUDAD DE VALENCIA. SRA. RITA BARBERÁ NOLLA