WORLD MONUMENTS FUND incorpora al Cabanyal en la llista del patrimoni en perill

[simage=774,200,n,left,]La prestigiosa associació nord-americana World Monuments Fund (WMF) acaba de situar al Cabanyal al mapa mundial de patrimoni en risc, i ho ha fet incorporant al barri marítim de València en la “Watch List“, el seu programa més important de defensa dels monuments del món que estan en perill de desaparició o deteriorament.

En el cas del Cabanyal la inclusió en el “World Monuments Watch 2012” es deu al risc de destrucció del teixit històric i edificacions considerades Bé d’Interès Cultural, així com l’estat d’abandonament del barri. Una pressió que ve precedida d’una llarga etapa d’inseguretat jurídica i econòmica, a causa de l’absència d’un planejament urbanístic durant gran part de la segona meitat del segle XX, esquitxada amb l’existència de breus períodes amb una legalitat que pretenia la seva destrucció per la prolongació d’una avinguda aliena a la seva estructura urbana (entre 1975 i 1982, període de vigència del Pla Parcial 13 del Pla General de 1966 i, recentment, amb l’aprovació del PEPRI l’any 2000 fins a la suspensió de la seva execució per Ordre del Ministeri de Cultura de desembre de 2009).

A causa de les amenaces socials i urbanístiques que pesen sobre el patrimoni cultural del nostre barri, és un privilegi que agraïm a WMF, el formar part d’aquesta llista internacional de monuments en perill. Aquest fet farà que els ulls del món miren amb sorpresa l’amenaça que plana sobre aquesta part de la ciutat de València. Una amenaça que comporta la desaparició de 795 edificis dels quals 261 estaven protegits fins que es va aprovar el PEPRI, un suposat pla especial de protecció del Cabanyal-Canyamelar. Entre els edificis amenaçats destaca l’edifici de la Llotja del Peix de la Marina Auxiliante, que compta amb nivell de protecció 1, nivell que comparteix amb un reduït nombre d’edificis tan emblemàtics d’aquesta ciutat, com el Monestir de Sant Miquel dels Reis, la casa dels guardes dels jardins de Monforte, o el Convent Santa Tecla de la Roqueta.

Des de l’any 1996, la WMF té com a objectiu realitzar cada dos anys, una crida a l’atenció internacional sobre els reptes i perills que enfronten els llocs amb interès cultural al voltant de tot el món i que en aquest moment es troben amenaçats per les forces de la naturalesa i l’impacte del canvi social, polític i econòmic. Per a aquest treball compta amb una sòlida xarxa de socis internacionals, entre els quals es troba l’empresa American Express. La seva selecció ofereix als nominats l’oportunitat de crear consciència en l’opinió pública internacional, fomentar la participació local, l’avanç de la innovació i la col.laboració, i demostrar solucions eficaces.

El passat mes de març, l’Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar presentàrem la documentació necessària per optar a una nominació per part d’aquesta prestigiosa organització, a fi que la situació per la que ve sent sotmès el nostre barri, declarat Conjunt Històric Protegit i Bé d’Interès Cultural de la Comunitat Valenciana, fora analitzada pel grup d’experts internacionals en la matèria de què disposa, que inclou acadèmics, conservadors, arqueòlegs, arquitectes i representants de les principals organitzacions culturals del món. La nostra satisfacció no pot ser més gran, al poder comprovar que una organització del prestigi internacional com és la WMF, hagi considerat la importància i l’interès del nostre barri, la urgència de la seva situació i la viabilitat d’accions possibles, que prenent com a punt de partida el diàleg entre tots els agents implicats, es dirigeixin a la recerca d’una alternativa de progrés.

Poster de la WMF del Cabanyal-Canyamelar Watch List 2012

[simage=1132,320,n,center,][simage=774,200,n,left,]La prestigiosa asociación norteamericana World Monuments Fund (WMF) acaba de situar al Cabanyal en el mapa mundial de patrimonio en riesgo, y lo ha hecho incorporando al barrio marítimo de Valencia en la “Watch List”, su programa más importante de defensa de los monumentos del mundo que están en peligro de desaparición o deterioro.

En el caso del Cabanyal la inclusión en el “World Monuments Watch 2012” se debe al riesgo de destrucción del tejido histórico y edificaciones consideradas Bien de Interés Cultural, así como al estado de abandono del barrio. Una presión que viene precedida de una larga etapa de inseguridad jurídica y económica, debida a la ausencia de un planeamiento urbanístico durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, salpicada con la existencia de breves periodos con una legalidad que pretendía su destrucción por la prolongación de una avenida ajena a su estructura urbana (entre 1975 y 1982, periodo de vigencia del Plan Parcial 13 del Plan General de 1966 y, recientemente, con la aprobación del PEPRI en el año 2000 hasta la suspensión de su ejecución por Orden del Ministerio de Cultura de diciembre de 2009).

Debido a las amenazas sociales y urbanísticas que pesan sobre el patrimonio cultural de nuestro barrio, es un privilegio que agradecemos a WMF, el formar parte de esta lista internacional de monumentos en peligro. Este hecho hará que los ojos del mundo miren con asombro la amenaza que se cierne sobre esta parte de la ciudad de Valencia. Una amenaza que conlleva la desaparición de 795 edificios de los cuales 261 estaban protegidos hasta que se aprobó el PEPRI, un supuesto plan especial de protección del Cabanyal-Canyamelar. Entre los edificios amenazados destaca el edificio de la Lonja del Pescado de la Marina Auxiliante, que cuenta con Nivel de Protección 1, nivel que comparte con un reducido número de edificios tan emblemáticos de esta ciudad, como el Monasterio de San Miguel de los Reyes, la casa de los guardas de los jardines de Monforte, o el Convento Santa Tecla de la Roqueta.

Desde el año 1996, la WMF tiene como objetivo realizar cada dos años, una llamada a la atención internacional sobre los retos y peligros que enfrentan los lugares con interés cultural alrededor de todo el mundo y que en ese momento se encuentran amenazados por las fuerzas de la naturaleza y el impacto del cambio social, político y económico. Para este trabajo cuenta con una sólida red de socios internacionales, entre los que se encuentra la empresa American Express. Su selección brinda a los nominados la oportunidad de crear conciencia en la opinión pública internacional, fomentar la participación local, el avance de la innovación y la colaboración, y demostrar soluciones eficaces.

El pasado mes de marzo, la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar presentamos la documentación necesaria para optar a una nominación por parte de esta prestigiosa organización, al objeto de que la situación por la que viene siendo sometido nuestro barrio, declarado Conjunto Histórico Protegido y Bien de Interés Cultural de la Comunidad Valenciana, fuera analizada por el panel de expertos internacionales en la materia con que cuenta, que incluye académicos, conservadores, arqueólogos, arquitectos y representantes de las principales organizaciones culturales del mundo. Nuestra satisfacción no puede ser mayor, al poder comprobar que una organización del prestigio internacional como es la WMF, haya considerado la importancia y el interés de nuestro barrio, la urgencia de su situación y la viabilidad de acciones posibles, que tomando como punto de partida el dialogo entre todos los agentes implicados, se dirijan a la búsqueda de una alternativa de progreso.

Poster de la WMF del Cabanyal-Canyamelar Watch List 2012

[simage=1132,320,n,center,]