La Plataforma denúncia l’acord aprovat el divendres a la Junta Local de Govern de l’Ajuntament

L’ajuntament continua destinant fons a finançar una societat que no aporta absolutament res positiu a la ciutat de València ni al barri en què està treballant, de fet El Cabanyal cada vegada està pitjor. Este és el treball que està fent l’empresa municipal Cabanyal 2010. I ara li amplien 3.000.000 d’euros.

Precisament l’any 2010 ja denunciàvem que Cabanyal 2010 va destinar 12,4 milions d’euros a expropiacions i derrocaments en els carrers afectats per la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez. Es tracta del 69% de la inversió que tenia prevista la societat pública per a eixe exercici.

El percentatge crida l’atenció quan el primer objectiu de la societat, segons consta en els estatuts, és portar a terme les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a rehabilitar l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Cabanyal.

Entre tant continuen denegant llicències d’obra nova i activitats empresarials i segueixen sense justificar els fons rebuts del govern central per a rehabilitar.El ayuntamiento continúa destinando fondos a financiar una sociedad que no aporta absolutamente nada positivo en la ciudad de Valencia ni en el barrio en que está trabajando, de hecho El Cabanyal cada vez está peor. Este es el trabajo que está haciendo la empresa municipal Cabanyal 2010. Y ahora le amplían 3.000.000 de euros.

Precisamente el año 2010 ya denunciábamos que Cabanyal 2010 destinó 12,4 millones de euros a expropiaciones y derribos en las calles afectadas por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Se trata del 69 % de la inversión que tenía prevista la sociedad pública para ese ejercicio.

El porcentaje llama la atención cuando el primer objetivo de la sociedad, según consta en los estatutos, es llevar a cabo las actuaciones urbanísticas y de edificación necesarias para rehabilitar el ámbito del Plan Especial de Protección del Cabanyal.

Entre tanto siguen denegando licencias de obra nueva y actividades empresariales y siguen sin justificar los fondos recibidos del gobierno central para rehabilitar.El ayuntamiento continúa destinando fondos a financiar una sociedad que no aporta absolutamente nada positivo en la ciudad de Valencia ni en el barrio en que está trabajando, de hecho El Cabanyal cada vez está peor. Este es el trabajo que está haciendo la empresa municipal Cabanyal 2010. Y ahora le amplían 3.000.000 de euros.

Precisamente el año 2010 ya denunciábamos que Cabanyal 2010 destinó 12,4 millones de euros a expropiaciones y derribos en las calles afectadas por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Se trata del 69 % de la inversión que tenía prevista la sociedad pública para ese ejercicio.

El porcentaje llama la atención cuando el primer objetivo de la sociedad, según consta en los estatutos, es llevar a cabo las actuaciones urbanísticas y de edificación necesarias para rehabilitar el ámbito del Plan Especial de Protección del Cabanyal.

Entre tanto siguen denegando licencias de obra nueva y actividades empresariales y siguen sin justificar los fondos recibidos del gobierno central para rehabilitar.
Entre tant:

  1. No paguen als proveïdors, posant seriosament en dificultats a xicotetes i mitjanes empreses.
  2. Retallen servicis d’educació i servicis socials.
  3. Retallen atenció a dependents.

És esta una política feta per l’interés general de la societat valenciana?
És un frau a tots els proveïdors?
als barris? amb tant de dèficit d’infraestructures, … …
a tota la ciutat de València?

Atentament, Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de França

Entre tanto:

  1. No pagan a los proveedores, poniendo seriamente en apuros a pequeñas y medianas empresas.
  2. Recortan servicios de educación y servicios sociales.
  3. Recortan atención a dependientes.

¿Es ésta una política hecha por el interés general de la sociedad valenciana?
¿Es un fraude a todos los proveedores?
¿a los barrios? con tanto déficit de infraestructuras,……
¿A toda la ciudad de Valencia?

Atentamente, Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de Francia

Entre tanto:

  1. No pagan a los proveedores, poniendo seriamente en apuros a pequeñas y medianas empresas.
  2. Recortan servicios de educación y servicios sociales.
  3. Recortan atención a dependientes.

¿Es ésta una política hecha por el interés general de la sociedad valenciana?
¿Es un fraude a todos los proveedores?
¿a los barrios? con tanto déficit de infraestructuras,……
¿A toda la ciudad de Valencia?

Atentamente, Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de Francia