Declaració de la Plataforma després dels juí pels fets del 8 d’abril de 2010

NO A LA IMPUNITAT DE LES CÀRREGUES POLICIALS

L’acusació particular (advocada Adelina Serna) de la Plataforma Salvem El Cabanyal, en el seu al·legat final ha realitzat un crida contra la impunitat en les actuacions dels policies, nacionals i municipals, en fets com els que van succeir el 8 d’abril del 2010 en el carrer Francisco Eximenis. Els comandaments no basen les seues defenses en què la policia no actue amb violència i desproporcionadament davant d’una concentració de ciutadans/es, si no en què els denunciats no van actuar directament en la repressió ni en la càrrega policial.NO A LA IMPUNIDAD DE LAS CARGAS POLICIALES

La acusación particular (abogada Adelina Serna) de la Plataforma Salvem El Cabanyal, en su alegato final ha realizado un llamamiento contra la impunidad en las actuaciones de los policías, nacionales y municipales, en hechos como los que sucedieron el 8 de abril de 2010 en la calle Francisco Eximenis. Los mandos no basan sus defensas en que la policía no actúe con violencia y desproporcionadamente ante una concentración de ciudadanos/as, si no en que los denunciados no actuaron directamente en la represión ni en la carga policial .

El fiscal ha reconegut al final del juí què la policia va tindre una actuació desproporcionada i va practicar una violència no necessària, ni justificada, encara que demana l’absolució dels caporals policials perquè no van intervindre directament en l’actuació policial que es jutjava.

Davant d’este estat de coses la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar vol posar de manifest:

1r. Que no estaven en la banqueta els executors materials de la càrrega i de les lesions perquè no va ser possible identificar-los el dia dels fets ja que:

  • No portaven el número de la placa identificativa visible, no el duen mai
  • Es van negar a facilitar-nos el seu número de placa identificativa quan se’l demanem, quan hi ha conflicte sempre es neguen
  • Ens van remetre als seus comandaments superiors quan els exigim que tenien obligació d’identificar-se
  • Els caporals es van negar a donar-nos els números dels policies encara que sí que faciliten els seus. No tenim més remei què utilitzar les identificacions dels caporals per a formular la denuncia.

2n. Que el jutjat ens va negar la prova sol·licitada per l’acusació perquè s’investigara a nivell intern els números dels agents que van participar en la càrrega per a una possible identificació dels mateixos pels agredits. AMB AÇÒ ENS QUEDEM.

CONSEQÜÈNCIA:

s’assenten en la banqueta els caporals que sempre estan separats, allunyats físicament, d’on es produeixen els fets en el moment en què passen. Així què estos caporals no són responsables de les lesions causades. Estes són les argumentacions de les defenses i fiscal.

CONCLUSIÓ: la impunitat dels agents de l’orde està assegurada, no per la llei si no per la pràctica habitual que vulnera la llei.

La Plataforma fa un crida:

a tots els que lluitem per una democràcia per a la ciutadans a què incloguen en la seua agenda la problemàtica que hui hem viscut i que, desgraciadament, tantes vegades es repeteix en la nostra societat, fa un any i dos mesos al Cabanyal, fa uns dies a València, fa uns pocs dies més a Barcelona, etc.

Atentament, Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar.

El fiscal ha reconocido al final del juicio que la policía tuvo una actuación desproporcionada y practicó una violencia no necesaria, ni justificada, aunque pide la absolución de los cabos policiales porque no intervinieron directamente en la actuación policial que se juzgaba.

Ante este estado de cosas la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar quiere poner de manifiesto:

1º. Que no estaban en el banquillo los ejecutores materiales de la carga y de las lesiones porque no fue posible identificarlos el día de los hechos ya que:

  • No llevaban el número de la placa identificativa visible, no lo llevan nunca
  • Se negaron a facilitarnos su número de placa identificativa cuando le pedimos, cuando hay conflicto siempre se niegan
  • Nos remitieron a sus mandos superiores cuando les exigimos que tenían obligación de identificarse
  • Los cabos se negaron a darnos los números de los policías aunque sí que facilitan los suyos. No tenemos más remedio que utilizar las identificaciones de los cabos para formular la denuncia.

2º. Que el juzgado nos negó la prueba solicitada por la acusación para que se investigara a nivel interno los números de los agentes que participaron en la carga para una posible identificación de los mismos por los agredidos . CON ESTO NOS QUEDAMOS.

CONSECUENCIA:

se asientan en el banquillo los cabos que siempre están separados, alejados físicamente, de donde se producen los hechos en el momento en que pasan. Así que estos cabos no son responsables de las lesiones causadas. Estas son las argumentaciones de las defensas y fiscal.

CONCLUSIÓN: la impunidad de los agentes del orden está asegurada, no por la ley si no por la práctica habitual que vulnera la ley.

La Plataforma hace un llamamiento:

a todos los que luchamos por una democracia para la ciudadanos a que incluyan en su agenda la problemática que hoy hemos vivido y que, desgraciadamente, tantas veces se repite en nuestra sociedad, hace un año y dos meses en El Cabanyal, hace unos días en Valencia, hace unos pocos días más en Barcelona, ​​etc.

Atentamente, Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar.