Comunicat davant la querella de Rita contra la Ministra de Cultura González Sinde

DAVANT LA NOTÍCIA QUE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL ANUNCIEN UNA QUERELLA PER PREVARICACIÓ CONTRA LA MINISTRA DE CULTURA ÁNGELES GONZÁLES SINDE LA PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL VOL FER CONSTAR: 

El partit popular no vol que El Cabanyal es rehabilite i prospere i es dedica a posar pals en les rodes i pedres en el camí, això sí amb els diners de tots. 

Considerem que tant l’Ajuntament de València com el Consell estan malgastant els diners públics comprant informes amb una condició: deuen seguir  les directrius polítiques que des del Partit Popular es marquen: RES DE RES DE L’INTERÉS GENERAL

 Quant han pagat a  Santiago Muñoz Machado, advocat de Madrid, per l’informe del què parlen?

  • Han pagat l’informe de la seua butxaca o amb els diners de tots?
  • On estan els servicis jurídics de l’Ajuntament i del Consell?

No és la primera vegada que compren informes, ja van comprar l’any 1999 quatre informes:  el que havia fet el Cap d’Inspecció de Patrimoni de la pròpia Conselleria de Cultura era contrari als seus interessos especulatius .

Ara compren un informe a Santiago Muñoz Machado i els que facen falta, com diu el capità Moro de Xavi Castillo: “Això ho pague jo”¡ sí però …… amb els diners de tots.

 2. Una solució?  Els comerciants estan demanant consens entre les tres administracions, estan demanant una col·laboració econòmica entre l’administració central, autonòmica i local que impulse un desenvolupament econòmic. 

  • Creu l’alcaldessa i el senyor Cotino que esta és la millor forma de parlar de consens i col·laboració pel futur del Cabanyal?
  • Quin cas fan als comerciants del barri que demanen  respecte, llicències i un pla consensuat entre les tres administracions?
  • És esta la manera de superar les dificultats? 

3. Seguixen sense concedir llicències d’activitat econòmica i d’obres. 

  • És açò treballar per l’economia del Cabanyal, pel seu desenrotllament comercial, turístic i social?  

 Atentament, Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar, Cap de FrançaANTE LA NOTICIA DE QUE EL AYUNTAMIENTO Y EL CONSELL ANUNCIAN UNA QUERELLA POR PREVARICACIÓN CONTRA LA MINISTRA DE CULTURA ÁNGELES GONZÁLES SINDE

 LA PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL QUIERE HACER CONSTAR:

 1. ¿Cuánto han pagado a  Santiago Muñoz Machado, abogado de Madrid, por el informe del que hablan? ¿Han pagado el informe de su bolsillo o con el dinero de todos? ¿Donde están los servicios jurídicos del Ayuntamiento y del Consell?

Consideramos que tanto el Ayuntamiento de Valencia como el Consell están malgastando en dinero público comprando informes a medida que sigan las directrices políticas que desde el Partido Popular se les dicta. 

No es la primera vez que compran informes, informes pagados con el dinero de todos al servicio de los intereses partidistas del PP. Ya compraron en el año 1999 cuatro informes para contrarrestar el que había hecho el Jefe de Inspección de Patrimonio de la propia Conselleria de Cultura

Ahora compran un informe a Santiago Muñoz Machado y los que hagan falta, como dice el Capitan Moro de Xavi Castillo: “Això ho pague jo”¡¡¡¡¡¡.

2. Los comerciantes están pidiendo consenso entre las tres administraciones, están pidiendo una colaboración económica a la administración central, autonómica y local que impulse una desarrollo económico ¿cree la alcaldesa y el señor Cotino que esta es la mejor forma de hablar de consenso y colaboración en el futuro del Cabanyal? ¿Qué caso hacen a los comerciantes del barrio que piden  respeto, licencias y un plan consensuado entre las tres administraciones? ¿Es esta la manera de superar las dificultades? 

3. Siguen sin conceder licencias de actividad económica y de obras ¿es esto trabajar por la economía del Cabanyal, por su desarrollo comercial, turistico y social?