Cooperació Social Universitària denúncia la situació al Cabanyal

Cooperació Social Universitària denúncia l’estratègia de degradació imposada al barri del Cabanyal per l’Ajuntament de València i se suma a la lluita que molts veïns entaulen per aconseguir una rehabilitació arquitectònica i social.

Cooperació Social Universitària (CSU) és una associació sense ànim de lucre independent, formada i gestionada per voluntaris des de 1995. És apartidista i aconfessional i el seu objectiu és promoure les condicions perquè les persones menys afavorides puguin tenir igualtat d’oportunitats d’accés a una educació de qualitat. CSU exerceix la seva tasca amb població desfavorida del Cabanyal i del Marítim (principalment nens) per causes de desigualtat econòmica, social, educativa i cultural. És població d’estrat socioeconòmic baix o molt baix, en un alt percentatge d’ètnia gitana i, cada vegada més, d’origen immigrant.

Podeu descarregar ací el seu manifest: “El Cabanyal, un barri de totsCooperación Social Universitaria denuncia la estrategia de degradación impuesta al barrio del Cabanyal por el Ayuntamiento de Valencia y se suma a la lucha que muchos vecinos entablan para lograr una rehabilitación arquitectónica y social.

Cooperación Social Universitaria (CSU) es una asociación sin ánimo de lucro independiente, formada y gestionada por voluntarios desde 1995. Es apartidista y aconfesional y su objetivo es promover las condiciones para que las personas menos favorecidas puedan tener igualdad de oportunidades de acceso a una educación de calidad. CSU desempeña su labor con población desfavorecida del Cabanyal y del Marítimo (principalmente niños) por causas de desigualdad económica, social, educativa y cultural. Es población de estrato socioeconómico bajo o muy bajo, en un alto porcentaje de etnia gitana y, cada vez en mayor medida, de origen inmigrante.

Podéis descargar aquí su manifiesto: “El Cabanyal, un barrio de todos