Comunicat de premsa de la A.VV. sobre el ‘trasllat’ de la Llotja

Davant els constants canvis d’opinió, potser ocasionats per la manca de criteri que ha vingut manifestant el Sr Alfonso Grau, sobre la valoració patrimonial que li mereix l’edifici de la Llotja del Peix de la Marina Auxiliante, que no són més que reflex del menyspreu amb què el PEPRI ha tractat el futur d’aquest emblemàtic edifici i per descomptat el dels seus legítims propietaris, alguns d’ells ancians que sobrepassen els 80 anys, des de l’Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar volem manifestar el següent:

  • Les previsions del PEPRI municipal per a aquest edifici, senzillament eren fer-ho desaparèixer. Ignorar la seva existència, més aviat ocultar-la. Fer alguna valoració del mateix i proposar la seva destrucció hagués estat tant com desvetllar una de les contradiccions patrimonials que amaga aquest suposat pla de protecció.
  • Les primeres reflexions municipals sobre aquest important edifici, apareixen fa uns 10 anys, forçades per la publicació del conegut cartell distribuït per Salvem el Cabanyal, que mostra una petita part dels edificis que l’Ajuntament pretén enderrocar, entre els quals apareix la Llotja. Cap valoració havia aparegut d’aquest edifici en la memòria del PEPRI, tot i tenir assignat el nivell de protecció 1 de caràcter monumental en el Pla Especial del Passeig Marítim. Poca cosa li havia de semblar al Sr Grau, que tingués el mateix nivell de protecció que les Drassanes del Grau, per citar un edifici que també recorda l’antiga tradició marinera dels Poblats Marítims, o la mateixa catedral de València. Se li condemna a l’enderroc sense més explicacions, o pitjor encara es derroca l’edifici més emblemàtic del passat mariner del Cabanyal, amb l’estrany pretext que València s’obri al mar. Cal sacrificar el Cabanyal per a major glòria del “cap i casal”.
  • SOBRE LAS PROPUESTAS DEL SR. GRAU, RESPECTO DEL EDIFICIO DE LA LONJA DE PESCADORES DEL CABANYAL.

    Ante los constantes cambios de opinión, tal vez ocasionados por la falta de criterio que ha venido manifestando el Sr. Alfonso Grau, sobre la valoración patrimonial que le merece el edificio de la Lonja del Pescado de la Marina Auxiliante, que no son más que reflejo del desprecio con el que PEPRI ha tratado el futuro de este emblemático edificio y por supuesto el de sus legítimos propietarios, algunos de ellos ancianos que sobrepasan los 80 años, desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar queremos manifestar lo siguiente:

  • Las previsiones del PEPRI municipal para este edificio, sencillamente eran hacerlo desaparecer. Ignorar su existencia, más bien ocultarla. Hacer alguna valoración del mismo y proponer su destrucción hubiera sido tanto como desvelar una de las contradicciones patrimoniales que esconde este supuesto plan de protección.
  • Las primeras reflexiones municipales sobre este importante edificio, aparecen hace unos 10 años, forzadas por la publicación del conocido cartel distribuido por Salvem el Cabanyal, que muestra una pequeña parte de los edificios que el Ayuntamiento pretende derribar, entre los cuales aparece la Lonja. Ninguna valoración había aparecido de dicho edificio en la memoria del PEPRI, a pesar de tener asignado el nivel de protección 1 de carácter monumental en el Plan Especial del Paseo Marítimo. Poca cosa le debía parecer al Sr. Grau, que tuviera el mismo nivel de protección que las Atarazanas del Grao, por citar un edificio que también recuerda la antigua tradición marinera de los Poblados Marítimos, o la mismísima catedral de Valencia. Se le condena al derribo sin más explicaciones, o peor aun se derriba el edificio más emblemático del pasado marinero del Cabanyal, con el extraño pretexto de que Valencia se abra al mar. Hay que sacrificar el Cabanyal para mayor gloria de “cap i casal”.
  • Llegir més