Comunicat de la Plataforma front a la rectificació de l’ajuntament

L’ajuntament de valència rectifica i concedeix llicències al Cabanyal Canyamelar

La Plataforma Salvem el Cabanyal Canyamelar celebra la rectificació de la política municipal respecte de la concessió de llicències. L’Ajuntament ha reaccionat davant de les pressions dels veïns, dels comerciants i de les empreses constructores i això està bé.

Creguem què el moment actual podria ser un punt de partida per a un replantejament general de la situació que afecta el planejament del Cabanyal – Canyamelar i començar a pensar en un nou pla de rehabilitació amb participació ciutadana.

En esta feina l’Ajuntament tindria tota la col·laboració de totes les forces socials del barri, de la ciutat i de l’Administració Central (Ministeri de Cultura)

Ara bé, dita açò, volem que se’ns explique el perquè de l’encabotament durant tots els mesos a negar les llicències excusant-se en l’Orde del Ministeri de Cultura. Volem que se’ns explique perquè no fan cas de l’informe de l’Advocacia General de l’Estat i per què segueixen encabotats en no donar totes les llicències.El ayuntamiento de valencia rectifica y concede licencias al Cabanyal Canyamelar

La Plataforma Salvem el Cabanyal Canyamelar celebra la rectificación de la política municipal respecto a la concesión de licencias. El Ayuntamiento ha reaccionado ante las presiones de los vecinos, los comerciantes y de las empresas constructoras y eso está bien.

Creemos que el momento actual podría ser un punto de partida para un replanteamiento general de la situación que afecta al planeamiento del Cabanyal-Canyamelar y empezar a pensar en un nuevo plan de rehabilitación con participación ciudadana.

En esta trabajo del Ayuntamiento tendría toda la colaboración de todas las fuerzas sociales del barrio, de la ciudad y de la Administración Central (Ministerio de Cultura)

Ahora bien, dicha esto, queremos que se nos explique el porqué de la cerrazón durante todos los meses a negar las licencias excusándose en la Orden del Ministerio de Cultura. Queremos que se nos explique por qué no hacen caso del informe de la Abogacía General del Estado y por qué siguen empeñados en no dar todas las licencias.

No entenem per què segueixen posant traves a l’activitat econòmica en el barri del Cabanyal – Canyamelar.

Com bé diu l’associació de veïns del Cabanyal Canyamelar en el seu comunicat de hui a la premsa:

  1. No entenem amb quin criteri es poden fer unes obres i no altres. Tampoc entenem per què no es pot autoritzar una cosa tan senzilla com l’obertura d’un aparcament en una planta baixa que venia sent un local sense ús específic, quelcom que va ser denegat dilluns passat EN LA Comissió d’Urbanisme.
  2. Entenem que esta nova interpretació de l’Orde Ministerial, menys restrictiva que l’anterior, encara que insuficient, hauria d’anar acompanyada d’un pronunciament públic que explicarà les raons i l’abast d’esta nova decisió, que segons pareix resulta tan arbitrària com l’anterior.

Una vegada més des de la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França instem a l’equip de govern d’este Ajuntament perquè es posen a treballar amb la resta d’administracions públiques per a aconseguir entre totes la necessària recuperació del barri, que únicament pot vindre de la posada en marxa de polítiques actives que afavorisquen la rehabilitació arquitectònica i la regeneració i revitalització del seu teixit social i econòmic.

Atentament, Plataforma Salvem Cabanyal – Canyamelar

No entendemos por qué siguen poniendo trabas a la actividad económica en el barrio del Cabanyal – Canyamelar.

Como bien dice la asociación de vecinos del Cabanyal Canyamelar en su comunicado de hoy en la prensa:

  1. No entendemos con qué criterio se pueden hacer unas obras y no otras. Tampoco entendemos por qué no se puede autorizar algo tan sencillo como la apertura de un aparcamiento en una planta baja que venía siendo un local sin uso específico, algo que fue denegado el pasado lunes EN LA Comisión de Urbanismo.
  2. Entendemos que esta nueva interpretación de la Orden Ministerial, menos restrictiva que la anterior, aunque insuficiente, debería ir acompañada de un pronunciamiento público que explicará las razones y el alcance de esta nueva decisión, que al parecer resulta tan arbitraria como la anterior.

Una vez más desde la Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França instamos al equipo de gobierno de este Ayuntamiento para que se pongan a trabajar con el resto de administraciones públicas para conseguir entre todas la necesaria recuperación del barrio, que únicamente puede venir de la puesta en marcha de políticas activas que favorezcan la rehabilitación arquitectónica y la regeneración y revitalización de su tejido social y económico.

Atentamente, Plataforma Salvem Cabanyal – Canyamelar