El PP rebutja donar llicències a la zona no protegida fins que el Govern no rectifiqui l’ordre ministerial (Europa Press)

El grup popular a l’Ajuntament de València ha rebutjat atorgar llicències per a efectuar qualsevol tipus d’obra a la zona no protegida del barri valencià del Cabanyal-Canyamelar fins que el Govern espanyol no rectifique l’ordre ministerial sobre la suspensió, segons ha indicat el regidor d’Urbanisme, Jorge Bellver, al ple del consistori.El grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia ha rechazado otorgar licencias para efectuar cualquier tipo de obra en la zona no protegida del barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar hasta que el Gobierno central no rectifique la orden ministerial sobre la suspensión, según ha indicado el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, en el pleno del consistorio.

El grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia ha rechazado otorgar licencias para efectuar cualquier tipo de obra en la zona no protegida del barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar hasta que el Gobierno central no rectifique la orden ministerial sobre la suspensión, según ha indicado el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, en el pleno del consistorio.

Bellver s’ha pronunciat en estos termes en resposta a la moció formulada pel regidor socialista Vicente González Móstoles, qui ha reclamat, recolzat pel seu grup, que s’aplique l’informe de l’Advocacia de l’Estat, amb data de 15 de setembre, que ratifica que la suspensió de llicències “no ha d’aplicar-se als àmbits del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal (Pepri) que no causen espoliació”, ha dit.

El socialista ha explicat que este informe preveu que la suspensió del Pepri “ha de limitar-se a aquells aspectes del mateix que suposen espoliació” en els termes de l’ordre de Cultura. A més, a priori, segons ha agregat, l’ordre no implica la necessària i indiscriminada denegació de concessió de llicències municipals de qualsevol tipus, sobre qualsevol bé, ubicat al barri.

Per esta raó, ha sol·licitat que s’atorguen tot tipus de llicències a l’àmbit del Pepri que no afecten als valors històrics artístics que van motivar la Declaració del Cabanyal com a Conjunt Històric Protegit, sobretot el seu peculiar trama en retícula, ni suposin canvis de configuració de la zona.

Alhora, ha demanat que es mantinga la suspensió de totes les actuacions derivades de l’execució del Pepri, en les unitats que afecten al Bé d’Interés Cultural (BIC) o al Conjunt Històric Protegit (CHP), com a conseqüència de la Prolongació de Blasco Ibáñez i de l’obertura del Bulevard San Pedro.

Davant d’això, González Móstoles ha explicat que actualment, tal com diu l’informe, es podria seguir treballant en la rehabilitació d’habitatges i implantació d’equipaments en dos terceres parts d’esta zona valenciana.

Després d’escoltar-lo, Bellver ha lamentat que el que fa l’Advocacia de l’Estat és “dir negre sobre blanc”, i ha assegurat que en “cap moment” apareixen les paraules de “suspensió parcial”. De fet, ha indicat que l’ordre a la qual es referix “suspén tot el Pepri”, una cosa que ha qualificat de “barbaritat”, “aberració” i “injust”.

Per este motiu, ha assegurat que el consistori no pensa atorgar cap tipus de llicència, tot i que siga a la zona no protegida, fins que el Govern “rectifique” i reconega que “es va equivocar”. “Els tècnics de l’Ajuntament no van a canviar cap aplicació perquè el dictamen de l’Advocat de l’Estat no comporta cap modificació de l’ordre”, ha afirmat. Així, el PP ha rebutjat la moció presentada pel PSPV sobre esta qüestió.

Bellver se ha pronunciado en estos términos en respuesta a la moción formulada por el concejal socialista Vicente González Móstoles, quien ha reclamado, apoyado por su grupo, que se aplique el informe de la Abogacía del Estado, con fecha de 15 de septiembre, que ratifica que la suspensión de licencias “no debe aplicarse a los ámbitos del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal (Pepri) que no causan expolio”, ha dicho.

El socialista ha explicado que este informe contempla que la suspensión del Pepri “debe limitarse a aquellos aspectos del mismo que supongan expolio” en los términos de la orden de Cultura. Además, a priori, según ha agregado, la orden no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien, ubicado en el barrio.

Por ello, ha solicitado que se otorguen todo tipo de licencias en el ámbito del Pepri que no afecten a los valores históricos artísticos que motivaron la Declaración del Cabanyal como Conjunto Histórico Protegido, principalmente su peculiar trama en retícula, ni supongan cambios de configuración de la zona.

Así mismo, ha pedido que se mantenga la suspensión de todas las actuaciones derivadas de la ejecución del Pepri, en las unidades que afectan al Bien de Interés Cultural (BIC) o al Conjunto Histórico Protegido (CHP), como consecuencia de la Prolongación de Blasco Ibáñez y de la apertura del Bulevar San Pedro.

Ante ello, González Móstoles ha explicado que en la actualidad, tal y como dice el informe, se podría seguir trabajando en la rehabilitación de viviendas e implantación de equipamientos en dos terceras partes de esta zona valenciana.

Tras escucharle, Bellver ha lamentado que lo que hace la Abogacía del Estado es “decir negro sobre blanco”, y ha asegurado que en “ningún momento” aparecen las palabras de “suspensión parcial”. De hecho, ha indicado que la orden a la que se refiere “suspende todo el Pepri”, algo que ha calificado de “barbaridad”, “aberración” e “injusto”.

Por este motivo, ha asegurado que el consistorio no piensa otorgar ningún tipo de licencia, aunque sea a la zona no protegida, hasta que el Gobierno “rectifique” y reconozca que “se equivocó”. “Los técnicos del Ayuntamiento no van a cambiar ninguna aplicación porque el dictamen del Abogado del Estado no conlleva ninguna modificación de la orden”, ha afirmado. Así, el PP ha rechazado la moción presentada por el PSPV a este respecto.

Bellver se ha pronunciado en estos términos en respuesta a la moción formulada por el concejal socialista Vicente González Móstoles, quien ha reclamado, apoyado por su grupo, que se aplique el informe de la Abogacía del Estado, con fecha de 15 de septiembre, que ratifica que la suspensión de licencias “no debe aplicarse a los ámbitos del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal (Pepri) que no causan expolio”, ha dicho.

El socialista ha explicado que este informe contempla que la suspensión del Pepri “debe limitarse a aquellos aspectos del mismo que supongan expolio” en los términos de la orden de Cultura. Además, a priori, según ha agregado, la orden no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien, ubicado en el barrio.

Por ello, ha solicitado que se otorguen todo tipo de licencias en el ámbito del Pepri que no afecten a los valores históricos artísticos que motivaron la Declaración del Cabanyal como Conjunto Histórico Protegido, principalmente su peculiar trama en retícula, ni supongan cambios de configuración de la zona.

Así mismo, ha pedido que se mantenga la suspensión de todas las actuaciones derivadas de la ejecución del Pepri, en las unidades que afectan al Bien de Interés Cultural (BIC) o al Conjunto Histórico Protegido (CHP), como consecuencia de la Prolongación de Blasco Ibáñez y de la apertura del Bulevar San Pedro.

Ante ello, González Móstoles ha explicado que en la actualidad, tal y como dice el informe, se podría seguir trabajando en la rehabilitación de viviendas e implantación de equipamientos en dos terceras partes de esta zona valenciana.

Tras escucharle, Bellver ha lamentado que lo que hace la Abogacía del Estado es “decir negro sobre blanco”, y ha asegurado que en “ningún momento” aparecen las palabras de “suspensión parcial”. De hecho, ha indicado que la orden a la que se refiere “suspende todo el Pepri”, algo que ha calificado de “barbaridad”, “aberración” e “injusto”.

Por este motivo, ha asegurado que el consistorio no piensa otorgar ningún tipo de licencia, aunque sea a la zona no protegida, hasta que el Gobierno “rectifique” y reconozca que “se equivocó”. “Los técnicos del Ayuntamiento no van a cambiar ninguna aplicación porque el dictamen del Abogado del Estado no conlleva ninguna modificación de la orden”, ha afirmado. Así, el PP ha rechazado la moción presentada por el PSPV a este respecto.