Informe sobre el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar

Carlos Llop Torné. Professor Titular d’Urbanística del Departament d’Urbanística i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. SOBRE EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I REFORMA INTERIOR (PEPRI) DE CABANYAL-CANYAMELAR (València)

El professor sotasignat del Departament d’Urbanística i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya, tenint coneiximent del contingut del PEPRI CABANYAL – CANYAMELAR, tramitat per l’Ajuntament de València, considera que és pertinent aportar la seua opinió amb relació a les alteracions profundes i els efectes que les propostes presentades poden representar per al conjunt urbanístic del mencionat barri. La importància social, urbanística i cultural del mateix transcendeix l’escala municipal i és un referent de notable valor per a la cultura urbana de les nostres comunitats. Per això, la pretensió d’aquest escrit és sumar-se  al col·lectiu d’opinions que redunden en la petició de reconsiderar les propostes del Pla Especial, participant en el debat cultural que el projecte ha suscitat i exposant el desacord sobre el document administratiu que pot desvirtuar el caràcter, les qualitats urbanístiques, arquitectòniques i patrimonials del Cabanyal.

 

Per a argumentar tal posició i determinació exposem a continuació els arguments que ens pareixen sustancials per a sostenir una proposta de necessària reconsideració i reorientació per part de l’administració actuant de l’operació urbanística referida:

1.                La formació urbanística de les nostres ciutats és un ric palimpsesto de traces, morfologies, agregacions, arquitectures singulars i operacions històriques que configuren una sòlida relació entre formes físiques i entitats cíviques. La ciutat és, sense dubte, un organisme amb vida que expresa en la seua “forma urbis” els avatars, la vitalitat, la cultura d’una comunitat. El barri del Cabanyal – Canyalmelar és una part sustancial de la forma urbana de València, que expresa la identitat del s.XVIII, relacionant-se amb els eixamples del s.XIX, conformant un barri marítim singular d’illes estretes i allargades, emparentat cronològica i morfològicament amb altres barris de Barcelona (la Barceloneta), Ferrol, Mahó, etc., que formen part del llegat més significatiu de la urbanística il·lustrada espanyola.

La qualitat de la seua arquitectura no dependeix exclusivament d’edificacions històriques singulars, que inclou numerosos exemples de modernisme popular, sino que es fonamenta en el conjunt en si com arquitectura integral (morfologies i tipologies van intimament unides) la que sosté la declaració com Bé d’Interes Cultural (BIC) segons acord del Govern Valencià de data 3-5-1993. Aquesta consideració, en el seu sentit profund, ampli i global és un argument definitiu per a abordar qualsevol projecte d’intervenció en el front litoral de València que contempla el Cabanyal. L’afavoriment de millores en l’accesibilitat i, per tant, la millora de la qualitat del barri, ha de partir de les condicions urbanístiques del mateix i, per tant, de les seues pre-existències, com material fonamental per a configurar les propostes.

2.                No s’enten, en aquest sentit, l’opció proposada de “sventrar” el barri, solament per produir una conectivitat visual amb el mar. Es tracta, al nostre parèixer, d’una operació urbanística innecessària des del punt de vista funcional i improcedent com a tècnica d’intervenció amb relació a la necessitat de preservar i protegir els valors culturals – urbanístics i arquitectònics del barri, quan en el reconeiximent patrimonial dels valors del Cabanyal, s’identifica l’àrea – que ara es proposa demolir – com una de les concentracions més relevants d’edificacions d’interés.

3.                 Si la llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià declara expresament en el seu article 39.2.a que el criteri bàsic que ha d’informar la redacció de Plans Especials de Protecció dels Conjunts Històrics és: “Es mantindrà l’estructura urbana i arquitectònica del Conjunt i les característiques generals del ambient i de la silueta urbanística. No es permetran modificacions de alineacions, alteracions de l’edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions d’inmobles, excepte aquells que contribueixin a la millor conservació general del conjunt”, és clar que el Pla Especial que es tramita ha de ser un instrument de valoració que afegeixi qualitat urbanística i arquitectònica a la morfologia pre-existent sense produir canvis substancials com són: l’alteració de la continuitat del parcel·lari, la destrucció del paisatge arquitectònic i la transformació del sistema de relacions urbanes d’accesibilitat amb l’apertura d’una via que pot emplaçar-se en àmbits col·laterals al barri. La prolongació de l’Avinguda de Blasco Ibáñez des de l’estació de Cabanyal fins el propi Passeig Marítim, una operació de “sventrament” de uns 800 metres de longitut, suposa una gran incidència que provoca la destrucció d’un gran nombre de vivendes i immobles i la transformació radical de l’entramat urbà, així com la segregació del barri en àmbits separats i de forma contrària a l’actual relació del Cabanyal amb el litoral, una introducció d’intensitats de trànsit inadequades a l’escala d’aquest front urbà.

Per tot l’anteior, a les parts interessades en la millora i desenvolupament cívic del Cabanyal i, en especial, a l’Ajuntament de València, es considere la pertinència d’un replantejament del PEPRI i el canvi de les propostes. Aquesta decisió ha de permetre la integració de la voluntat social ampliament expressada i afavorir una real participació en les decisions que afecten a la protecció del patrimoni. Només des de la convivència participativa en les decisions i execució del planejament urbanístic i el compromís cultural consensuat es pot preservar el contingut d’un barri amb un alt valor urbanístic.

Consideracions emeses en Barcelona per iniciativa pròpia a 8 d’Abril de 2001.

Carlos Llop Torné

Professor Titular d’Urbanística del Departament d’Urbanística i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Carlos Llop Torné

Profesor Titular de Urbanística del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña

 

SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA

INTERIOR (PEPRI) DE CABANYAL-CANYAMELAR (Valencia)

 

El profesor abajo firmante del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña teniendo conocimiento del contenido del PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR, tramitado por el Ayuntamiento de Valencia, considera que es pertinente aportar su opinión con relación a las alteraciones profundas y los efectos que las propuestas presentadas pueden representar para el conjunto urbanístico del mencionado barrio. La importancia social, urbanística y cultural del mismo trasciende la escala municipal, y es un referente de notable valor para la cultura urbana de nuestras comunidades. Es por ello, que la pretensión de este escrito es la de sumarse al colectivo de opiniones que redundan en la petición de reconsiderar las propuestas del Plan Especial, participando en el debate cultural que el proyecto ha suscitado, y exponiendo el desacuerdo sobre el documento administrativo que puede desvirtuar el carácter, las cualidades urbanísticas, arquitectónicas y patrimoniales del Cabanyal.

Para argumentar tal posición y determinación exponemos a continuación los argumentos que nos parecen sustanciales para sostener una propuesta de necesaria reconsideración  y reorientación por parte de la administración actuante de la operación urbanística referida:

1.                La formación urbanística de nuestras ciudades es un rico palimpsesto de trazas, morfologías, agregaciones, arquitecturas singulares y operaciones históricas que configuran una sólida relación entre formas físicas y entidades cívicas. La ciudad, es sin duda, un organismo con vida que expresa en su “forma urbis”, los avatares, la vitalidad, la cultura de una comunidad. El barrio del Cabañal-Canyamelar es una parte sustancial de la forma urbana de Valencia,  que expresa la identidad del s. XVIII, relacionándose con los ensanches del s. XIX, conformando un barrio marítimo singular de manzanas estrechas y alargadas emparentado cronológica y morfológicamente con otros barrios de Barcelona (la Barceloneta), Ferrol, Mahón, etc., que forman parte del legado más significativo de la urbanística ilustrada española.

La calidad de su arquitectura, no depende exclusivamente de edificaciones históricas singulares, que incluye numerosos ejemplos de modernismo popular, sino que se fundamenta en el conjunto en si como arquitectura integral (morfologías y tipologías van íntimamente unidas) la que sostiene la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) según acuerdo del Gobierno Valenciano de fecha 3-5-1993. Esta consideración, en su sentido profundo, amplio y global es un argumento definitivo para abordar cualquier proyecto de intervención en el frente litoral de Valencia que contempla el Cabanyal. El favorecimiento de mejoras en la accesibilidad, y por ende la mejora de la calidad del barrio, debe partir de las condiciones urbanísticas del mismo, y por tanto de sus preexistencias,  como material fundamental para configurar las propuestas.

2.                No se entiende, en este sentido la opción propuesta de “sventrar” el barrio, solamente para producir una conectividad visual con el mar. Se trata, a nuestro juicio de una operación urbanística innecesaria desde el punto de vista funcional, e improcedente como técnica de intervención con relación a la necesidad de preservar, y proteger los valores culturales-urbanísticos y arquitectónicos del barrio, cuando en el reconocimiento patrimonial de los valores del Cabañal, se identifica el área –que ahora se propone demoler- como una de las concentraciones más relevantes de edificaciones de interés.

3.                 Si La Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano declara expresamente en su artículo 39.2.a que el criterio básico que debe informar la redacción de Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos es:“Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto y las características genera/es del ambiente y de la silueta urbanística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservación general del conjunto”, es claro que el Plan Especial que se tramita debe ser un instrumento de valorización que añada calidad urbanística y arquitectónica a la morfología preexistente sin producir cambios sustanciales como son: la alteración de la continuidad del parcelario, la destrucción del paisaje arquitectónico, y la transformación del sistema de relaciones urbanas de accesibilidad con la apertura de una vía que puede emplazarse en ámbitos colaterales al barrio. La prolongación de la Avda. de Blasco Ibáñez desde la estación de Cabanyal hasta el propio Paseo Marítimo, una operación de “sventramento” de unos 800 metros de longitud, supone una gran incidencia que provoca la destrucción de un gran número de viviendas e inmuebles, y la transformación radical de la trama urbana, así como la segregación del barrio en ámbitos separados, y de forma contraria a la actual relación del Cabanyal  con el litoral, una introducción de intensidades de tráfico inadecuadas a la escala de este frente urbano.

Por todo ello expreso, a las partes interesadas en la mejora y desarrollo cívico del Cabanyal, y en especial al Ayuntamiento de Valencia, se considere la pertinencia de un replanteo del PEPRI, y el cambio de las propuestas. Esta decisión debe permitir la integración de la voluntad social amplia expresada, y favorecer una real participación en las decisiones que afectan a la protección del patrimonio. Sólo desde la convivencia participativa en las decisiones y ejecutividad del planeamiento urbanístico, y el compromiso cultural consensuado se puede preservar el contenido de un barrio con un alto valor urbanístico.

Consideraciones emitidas en Barcelona por iniciativa propia a 8 de Abril de 2001.

Carlos Llop Torné

Profesor Titular de Urbanística

Del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio

de la Universidad Politécnica de Cataluña

Carlos Llop Torné

Profesor Titular de Urbanística del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña

 

SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA

INTERIOR (PEPRI) DE CABANYAL-CANYAMELAR (Valencia)

 

El profesor abajo firmante del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña teniendo conocimiento del contenido del PEPRI CABANYAL-CANYAMELAR, tramitado por el Ayuntamiento de Valencia, considera que es pertinente aportar su opinión con relación a las alteraciones profundas y los efectos que las propuestas presentadas pueden representar para el conjunto urbanístico del mencionado barrio. La importancia social, urbanística y cultural del mismo trasciende la escala municipal, y es un referente de notable valor para la cultura urbana de nuestras comunidades. Es por ello, que la pretensión de este escrito es la de sumarse al colectivo de opiniones que redundan en la petición de reconsiderar las propuestas del Plan Especial, participando en el debate cultural que el proyecto ha suscitado, y exponiendo el desacuerdo sobre el documento administrativo que puede desvirtuar el carácter, las cualidades urbanísticas, arquitectónicas y patrimoniales del Cabanyal.

Para argumentar tal posición y determinación exponemos a continuación los argumentos que nos parecen sustanciales para sostener una propuesta de necesaria reconsideración  y reorientación por parte de la administración actuante de la operación urbanística referida:

1.                La formación urbanística de nuestras ciudades es un rico palimpsesto de trazas, morfologías, agregaciones, arquitecturas singulares y operaciones históricas que configuran una sólida relación entre formas físicas y entidades cívicas. La ciudad, es sin duda, un organismo con vida que expresa en su “forma urbis”, los avatares, la vitalidad, la cultura de una comunidad. El barrio del Cabañal-Canyamelar es una parte sustancial de la forma urbana de Valencia,  que expresa la identidad del s. XVIII, relacionándose con los ensanches del s. XIX, conformando un barrio marítimo singular de manzanas estrechas y alargadas emparentado cronológica y morfológicamente con otros barrios de Barcelona (la Barceloneta), Ferrol, Mahón, etc., que forman parte del legado más significativo de la urbanística ilustrada española.

La calidad de su arquitectura, no depende exclusivamente de edificaciones históricas singulares, que incluye numerosos ejemplos de modernismo popular, sino que se fundamenta en el conjunto en si como arquitectura integral (morfologías y tipologías van íntimamente unidas) la que sostiene la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) según acuerdo del Gobierno Valenciano de fecha 3-5-1993. Esta consideración, en su sentido profundo, amplio y global es un argumento definitivo para abordar cualquier proyecto de intervención en el frente litoral de Valencia que contempla el Cabanyal. El favorecimiento de mejoras en la accesibilidad, y por ende la mejora de la calidad del barrio, debe partir de las condiciones urbanísticas del mismo, y por tanto de sus preexistencias,  como material fundamental para configurar las propuestas.

2.                No se entiende, en este sentido la opción propuesta de “sventrar” el barrio, solamente para producir una conectividad visual con el mar. Se trata, a nuestro juicio de una operación urbanística innecesaria desde el punto de vista funcional, e improcedente como técnica de intervención con relación a la necesidad de preservar, y proteger los valores culturales-urbanísticos y arquitectónicos del barrio, cuando en el reconocimiento patrimonial de los valores del Cabañal, se identifica el área –que ahora se propone demoler- como una de las concentraciones más relevantes de edificaciones de interés.

3.                 Si La Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano declara expresamente en su artículo 39.2.a que el criterio básico que debe informar la redacción de Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos es:“Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto y las características genera/es del ambiente y de la silueta urbanística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservación general del conjunto”, es claro que el Plan Especial que se tramita debe ser un instrumento de valorización que añada calidad urbanística y arquitectónica a la morfología preexistente sin producir cambios sustanciales como son: la alteración de la continuidad del parcelario, la destrucción del paisaje arquitectónico, y la transformación del sistema de relaciones urbanas de accesibilidad con la apertura de una vía que puede emplazarse en ámbitos colaterales al barrio. La prolongación de la Avda. de Blasco Ibáñez desde la estación de Cabanyal hasta el propio Paseo Marítimo, una operación de “sventramento” de unos 800 metros de longitud, supone una gran incidencia que provoca la destrucción de un gran número de viviendas e inmuebles, y la transformación radical de la trama urbana, así como la segregación del barrio en ámbitos separados, y de forma contraria a la actual relación del Cabanyal  con el litoral, una introducción de intensidades de tráfico inadecuadas a la escala de este frente urbano.

Por todo ello expreso, a las partes interesadas en la mejora y desarrollo cívico del Cabanyal, y en especial al Ayuntamiento de Valencia, se considere la pertinencia de un replanteo del PEPRI, y el cambio de las propuestas. Esta decisión debe permitir la integración de la voluntad social amplia expresada, y favorecer una real participación en las decisiones que afectan a la protección del patrimonio. Sólo desde la convivencia participativa en las decisiones y ejecutividad del planeamiento urbanístico, y el compromiso cultural consensuado se puede preservar el contenido de un barrio con un alto valor urbanístico.

Consideraciones emitidas en Barcelona por iniciativa propia a 8 de Abril de 2001.

Carlos Llop Torné

Profesor Titular de Urbanística

Del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio

de la Universidad Politécnica de Cataluña