Recolzament d’ARCA en la defensa del Cabanyal

A l’atenció de la Plataforma Salvem Es Cabanyal

Sra. Maribel Doménech

Estimats amics, estimades amigues,

Des de l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics de Mallorca (ARCA) volem expressar el nostre suport i la nostra solidaritat amb la causa que defensau.

ARCA és una entitat cívica que des de fa vint i tres anys treballa a l’illa de Mallorca en defensa del patrimoni històric, artístic i cultural. És evident que quan parlam de Patrimoni, amb majúscula, no ens referim únicament als elements de gran vàlua artística o monumental, si no també aquells elements més humils però que donen personalitat a les barriades i parlen de la història de la gent del carrer. Aquest és precisament el cas d’es Cabanyal. A la atención de la Plataforma Salvem El Cabanyal

Sra. Maribel Doménech

Estimados amigos, estimadas amigas:

Desde l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics de Mallorca (ARCA) queremos expresar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la causa de defendéis.

ARCA es una entidad cívica que desde hace veintitrés años trabaja en la isla de Mallorca en defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. Es evidente que cuando hablamos de Patrimonio, en mayúscula, no nos referimos únicamente a los elementos de gran valor artístico o monumental, si no también a aquellos elementos más humildes pero que dan personalidad a las barriadas y hablan de la historia de la gente de la calle. Este es precisamente el caso de El Cabañal.

Dividir el Cabanyal amb una avinguda de proporcions i estètica alienes a la barriada, no fa sinó destruir el conjunt d’un barri estimat no tan sols per qui l’habita, sinó per moltes persones de València i de fora que ho coneixen i ho admiren. Sense dubta es tracta d’un expòli de la memòria paisatgística d’una ciutat.

Les persones que integram la Junta directiva d’ARCA hem decidit per unanimitat dirigir-vos unes paraules amb el nostre suport i els nostres ànims.

Els plans urbanístics de l’Ajuntament de València van en el sentit oposat al que haurien d’anar. Molta gent visitaria València atrets per una barriada del Cabanyal rehabilitada conservant tots els seus trets fonamentals i per suposat el seu entramat viari. En resum, si el Cabanyal conserva el seu aroma històric. pot ser un punt d’atracció per a moltes visites de turisme cultural i patrimonial.

Volem donar l’enhorabona a la Plataforma Salvem el Cabanyal per la seva constància, el seu civisme i la seva manera d’actuar pacífica. Sabem per experiència pròpia que no és fàcil des de la independència política, mantenir una postura ferma i constant com des de fa anys feis vosaltres.

Consideram que les obres que el consistori valencià planteja per a la reordenació urbanística de la ciutat i la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar, són una equivocació i suposaria una agressió irreparable a l’herència d’una part important de la ciutat.

Demanam per tant que l’Ajuntament de València retifiqui i acati les sentències i totes les passes legals donades cap a la protecció real de la barriada que en el seu origen va ser marinera.

Feim una crida, doncs per a que imperi la conservació del Cabanyal, es faci un pla d’ordenació respectuós, es rehabiliti i s’eviti així la seva degradació.

ARCA creu que el dret a gaudir del Patrimoni és universal i l’obligació de protegir-lo i de treballar per a la seva conservació, també. Per això des de Mallorca volem ajudar en la mesura de les nostres possibilitats a la protecció i conservació del Cabanyal.

Pere Ollers Vives

President d’ARCA

Dividir el Cabañal con una avenida de proporciones y estética ajenas a la barriada, no hace más que destruir el conjunto de un barrio querido no tan solo por quien lo habita, sino por muchas personas de Valencia y de fuera que lo conocen y lo admiran. Sin duda se trata de un expolio de la memoria paisajística de una ciudad.

Las personas que integramos la Junta Directiva de ARCA hemos decidido por unanimidad dirigiros unas palabras de apoyo y daros ánimos.

Los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Valencia van en el sentido opuesto a lo que tendrían que ir. Mucha gente visitaría Valencia atraídos por una barriada de El Cabañal rehabilitada, conservando todos sus rasgos fundamentales y por supuesto su entramado viario. En resumen. Si el Cabañal conserva su aroma histórico, puede ser un punto de atracción para muchas visitas de turismo cultural y patrimonial.

Queremos dar la enhorabuena a la Plataforma Salvem El Cabanyal por su constancia, su civismo y su manera de actuar pacífica. Sabemos por experiencia propia que no es fácil desde la independencia política, mantener una postura firme y constante como actuáis vosotros desde hace años.

Consideramos que las obras que el Ayuntamiento valenciano plantea para la reordenación urbanística de la ciudad y la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, son una equivocación y supondría una agresión irreparable a la herencia de una parte importante de la ciudad.

Pedimos por lo tanto que el Ayuntamiento de Valencia rectifique y acate las sentencias y todos los pasos legales dados hacia la protección de la barriada, que fue marinera en su origen.

Hacemos un llamamiento para que impere la conservación de El Cabañal, se haga un plan de ordenación respetuoso, se rehabilite y se evite así su degradación.

ARCA cree que el derecho a disfrutar del Patrimonio es universal, y la obligación de protegerlo y de trabajar por su conservación, también. Por eso desde Mallorca, queremos ayudar en la medida de nuestras posibilidades a la protección y conservación de El Cabañal.

Pere Ollers Vives

Presidente de ARCA