Faustino Villora anuncia accions legals contra Grau

Comunicat

En les últimes setmanes el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de València, Alfonso Grau, ha fet una sèrie de declaracions injurioses, falses i tendencioses, impròpies del càrrec públic que ocupa, sobre la meua persona (i també sobre la meua família).

Estes falsedats, en què m’acusa de violent, deshonest i especulador, que tracta de fonamentar amb uns fets i unes dades absolutament contraris a la veritat, i que vincula a la meua condició de membre de la plataforma Salvem el Cabanyal, han tingut una repercussió pública molt considerable, més enllà del barri i de la ciutat de València.Comunicado

En las últimas semanas el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, ha vertido sobre mi persona (y también sobre mi familia) una serie de declaraciones injuriosas, falsas y tendenciosas, impropias del cargo público que ocupa.

Estos infundios, en los que me acusa de violento, deshonesto y especulador, que trata de fundamentar con hechos y datos absolutamente contrarios a la verdad, y que vincula a mi condición de miembro de la plataforma Salvem el Cabanyal, han tenido una repercusión pública muy considerable, más allá del barrio y de la ciudad de Valencia.

Al marge de la consideració ètica i moral que em puga merèixer el senyor Grau, el ben cert és que les seues declaracions (repetides com a verdaderes per altres persones en mitjans molt diversos) han vulnerat greument el meu dret a l’honor i el de la meua família, ja que m’ha acusat –ens ha acusat–, sense matisacions, de comportaments que mereixen, indubtablement, el rebuig social i la persecució del dret, ha sembrat dubtes sobre la meua honestedat i ha perjudicat la consideració social que meresc com a persona i com a ciutadà. I tot això, per defensar amb mitjans legals i amb respecte a l’Estat de Dret el que crec fermament que és just i legal: que el Cabanyal no ha de ser destruït sinó rehabilitat.

És per estes raons que he decidit, una vegada més, fer ús dels meus drets i emprendre accions legals contra el tinent d’alcalde Alfonso Grau. En primer lloc i de manera immediata, interposaré una denúncia davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per utilització indeguda i falsa per la seua part de dades procedents del Registre de la Propietat. En segon lloc, estic estudiant les vies legals –civil i penal– per a demandar el tinent d’alcalde per calúmnies i vulneració greu del meu dret fonamental a l’honor.

Així mateix, i a la vista de la lleugeresa amb què determinades persones (siguen veïns del Cabanyal o tertulians professionals) difonen falsedats pels mitjans de comunicació que m’afecten personalment, em reserve el dret a reclamar davant dels tribunals que siguen perseguides i condemnades.

Al margen de la consideración ética y moral que me merezca el señor Grau, lo cierto es que sus declaraciones (repetidas como verdaderas por otras personas en muy diversos medios) han vulnerado gravemente mi derecho al honor y el de mi familia, pues me ha acusado –nos ha acusado–, sin matiz alguno, de comportamientos que sin duda merecen el reproche social y la persecución del derecho, sembrando la duda sobre mi honestidad y perjudicando la consideración social que merezco como persona y como ciudadano. Y todo por defender por medios legales y con respeto al Estado de Derecho lo que con firmeza creo que es justo y legal: que el Cabanyal no debe ser destruido sino rehabilitado.

Por estas razones he decidido, una vez más, hacer uso de mis derechos, y emprender acciones legales contra el teniente de alcalde Alfonso Grau. En primer lugar y de manera inmediata, voy a interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, por utilización indebida y falsa por su parte de datos procedentes del Registro de la Propiedad. En segundo lugar, estoy estudiando las vías legales –civil y penal– para demandar al teniente de alcalde por calumnias y grave vulneración de mi derecho fundamental al honor.

Asimismo, y a la vista de la ligereza con que determinadas personas (sean vecinos del Cabanyal o tertulianos profesionales) vierten falsedades en los medios de comunicación que me afectan personalmente, me reservo el derecho para reclamar ante los tribunales su persecución y condena.

Faustino Villora