Comunicat de la Plataforma sobre la paralització dels enderrocs per part del Tribunal Constitucional

L’admissió a tràmit del recurs implica la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats (article 1, 2 i 3, apartat 2 de la disposició derogatòria i paràgraf segon de la disposició final segona), des del 9 d’abril del 2010 per a les parts i des del dia de publicació en BOE per a tercers.

Segona passada de vara, en dos mesos, del Tribunal Constitucional al PP valencià.

La resolució del Tribunal Constitucional, per esperada i predicible, demostra que la política del PP només busca la degradació i la confrontació en El Cabanyal. Esperada i predicible perquè és la segona vegada en dos mesos.

Ens sentim satisfets i tranquils per l’admissió a tràmit en el T.C. i al mateix temps indignats amb el PP valencià

És una verdadera desgràcia que l’administració més pròxima, la que hauria de vetllar més pel nostre patrimoni i pels seus ciutadans siga la responsable de la seua degradació, de la pèrdua de valor cultural i de la fractura social que s’està produint en el Conjunt Històric Protegit del Cabanyal Canyamelar.

La admisión a tramite del recurso implica la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados (artículo 1, 2 y 3, apartado 2 de la disposición derogatoria y párrafo segundo de la disposición final segunda), desde el 9 de abril de 2010 para las partes y desde el día de publicación en BOE para terceros.

Segundo varapalo, en dos meses, del Tribunal Constitucional al PP valenciano

La resolución del Tribunal Constitucional, por esperada y predecible, demuestra que la política del PP solo busca la degradación y la confrontación en El Cabanyal. Esperada y predecible porque es la segunda vez en dos meses.

Ens sentim indignats pels fets provocats per esta actitud del PP. L’admissió a tràmit era predicible i el PP ho sabia, sabia que se li acabava el temps d’imposar sense contemplacions el seu autoritarisme, el temps de la impunitat.

Una vegada més responsabilitzem al PP valencià d’utilitzar el mandat democràtic per a actuar de forma antidemocràtica, una vegada més els responsabilitzem de la violència que el dimarts 6 i el dijous 8 es va exercir contra els ciutadans que pacíficament defenien unes cases contra els derrocaments, la violència que es va exercir per a crear solars i degradació amb un únic fi acaçar els veïns i trencar la seua resistència per a poder anar a arreplegar el seu botí.

Una vegada més tendim les mans a les administracions valencianes per a consensuar un pla de rehabilitació integral del barri amb participació ciutadana, amb participació de totes les organitzacions socials i polítiques de la ciutat, per l’interés general.

En estos moments estem compromesos més que mai a continuar treballant per la justícia social, pel patrimoni, per les persones.

Nos sentimos satisfechos y tranquilos por la admisión a trámite en el T.C. y al mismo tiempo indignados con el PP valenciano

Es una verdadera desgracia que la administración más próxima, la que debería velar más por nuestro patrimonio y por sus ciudadanos sea la responsable de su degradación, de la pérdida de valor cultural y de la fractura social que se está produciendo en el Conjunto Histórico Protegido del Cabanyal Canyamelar.

Nos sentimos indignados por los hechos provocados por esta actitud del PP. La admisión a trámite era predecible y el PP lo sabía, sabía que se le terminaba el tiempo de imponer sin contemplaciones su autoritarismo, el tiempo de la impunidad.

Una vez más responsabilizamos al PP valenciano de utilizar el mandato democrático para actuar de forma antidemocrática, una vez más les responsabilizamos de la violencia que el martes 6 y el jueves 8 se ejerció contra los ciudadanos que pacíficamente defendían unas casas contra los derribos, la violencia que se ejerció para crear solares y degradación con un único fin acosar a los vecinos y romper su resistencia para poder ir a recoger su botín.

Una vez más tendemos las manos a las administraciones valencianas para consensuar un plan de rehabilitación integral del barrio con participación ciudadana, con participación de todas las organizaciones sociales y políticas de la ciudad, por el interés general.

En estos momentos estamos comprometidos más que nunca en seguir trabajando por la justicia social, por el patrimonio, por las personas.