Comunicat de la Plataforma sobre el document del Consell d’Estat

Informe preceptivo del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado d’Espanya informa favorablement sobre la inconstitucionalitat de la llei 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalitat, de “Medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia”.

I ja són dos vegades, una: el Decret–Llei d’urgència de gener, dos: la llei 2/2010.

Les dos disposicions fetes a mesura, com els trages, són deslegitimades de forma contundent pel Consell d’Estat.

Els derrocaments no poden continuar, els veïns que defenem la vida i el patrimoni cultural i vital demostrem, una vegada més, que tenim raó.

Informe preceptivo del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado de España informa favorablemente sobre la inconstitucionalidad de la ley Ley 2/2010, de 31 de marzo, de la Generalidad, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia.

Y ya son dos veces, una: el Decreto –Ley de urgencia de enero, dos: la ley 2/2010.

Las dos disposiciones hechas a medida, como los trajes, son deslegitimadas de forma contundente por el Consejo de Estado.

Los derribos no pueden continuar, los vecinos que defendemos la vida y el patrimonio cultural y vital demostramos, una vez más, que tenemos razón.

La Plataforma Salvem El Cabanyal reconeix i agraïx l’esforç del Consell d’Estat per haver entés la urgent necessitat el seu informe. Agreix la sensibilitat social que han demostrat al treballar de forma serena però amb la urgència que l’ocasió requeria.

També reconeixem l’esforç que està fent el Ministeri de Cultura per a sortejar i contrarestar totes les trampes, mentides i mesquineses que des de l’administració local i autonòmica se li estan plantejant.

Adjunt remetem l’informe complet del Consell d’Estat.

Novament, de nou, una altra vegada, hui 8 de març del 2010:

  1. Sol·licitem i exigim a l’Ajuntament de València i a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme I Habitatge, que procedisca a la suspensió de totes les actuacions administratives relacionades amb el Pla.
  2. En particular, exigim que s’adopten les mesures oportunes que suspenguen l’acte de Notificació d’alçament d’actes de pagament i ocupació en l’àmbit expropiatòria 5.02 del carrer Sant Pere siga suspés i que es comunique a totes les persones esmentades la suspensió del mateix, utilitzant per a això les mesures – EN ESTE CAS SÍ D’URGÈNCIA- oportunes: publicitat en mitjans de comunicació i comunicació personal urgent.
  3. El futur, el progrés, l’ocupació en la ciutat i en el Cabanyal estan en un pla de rehabilitació sense destrucció. Un pla urbà amb participació ciutadana que comptaria amb la col·laboració de les tres administracions local, autonòmica i central i el que és més important amb la col·laboració de tota la societat valenciana: treballadors, xicotets empresaris, propietaris de comerços que actuarien com a catalitzadors de la iniciativa privada, etc.
  4. La rehabilitació que ens mereixem és integradora. Una vegada més volem fer pública la nostra disposició a participar a un pla de rehabilitació amb la participació de totes les organitzacions públiques i socials de la ciutat. Fins assolir un consens general.

Cabanyal, 8 i 9 d’Abril de 2010

La Plataforma Salvem El Cabanyal reconoce y agradece el esfuerzo del Consejo de Estado por haber entendido la urgente necesidad de su informe. Agradece la sensibilidad social que han demostrado al trabajar de forma serena pero con la urgencia que la ocasión requería.

También reconocemos el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Cultura para sortear y contrarrestar todas las trampas, mentiras y mezquindades que desde la administración local y autonómica se le están planteando.

Adjunto remitimos el Informe del Consejo de Estado.

Nuevamente, de nuevo, otra vez, hoy 8 de marzo de 2010:

  1. Solicitamos y exigimos al Ayuntamiento de Valencia y a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme I Habitatge, que procedan a la suspensión de todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Plan.
  2. En particular, exigimos que se adopten las medidas oportunas que suspendan el acto de Notificación de levantamiento de actas de pago y ocupación en el ámbito expropiatoria 5.02 de la calle San Pedro sea suspendido y que se comunique a todas las personas citadas la suspensión del mismo, utilizando para ello las medidas – EN ESTE CASO SÍ DE URGENCIA- oportunas: publicidad en medios de comunicación y comunicación personal urgente.
  3. El futuro, el progreso, el empleo en la ciudad y en el Cabanyal están en un plan de rehabilitación sin destrucción. Un plan urbano con participación ciudadana que contaría con la colaboración de las tres administraciones local, autonómica y central y lo que es más importante con la colaboración de toda la sociedad valenciana: trabajadores, pequeños empresarios, propietarios que actuarían como catalizadores de la iniciativa privada, comerciantes, etc.
  4. La rehabilitación que nos meremos es integradora. Una vez más queremos hacer pública nuestra disposición a participar en un plan rehabilitación con participación de todas las organizaciones políticas y sociales de la ciudad. Hasta alcanzar un consenso general.

Cabanyal, 8 y 9 de Abril de 2010.