La Llotja del Peix, història i noticies

Entre les travessíes de Pescadors i Columbretes, trobem un dels edificis més apreciats pels cabanyalers: la Llotja dels Pescadors (Llotja del Peix), inaugurada el 1909 segons projecte del mestre d’obres Joan Baptista Gosàlvez Navarro.

Estava concebuda per ser llotja i magatzem d’efectes relacionats amb la indústria de la pesca.En els seus 100×25 m. de planta, es desenvolupen dos cossos longitudinals de dues crugies que albergaven quaranta magatzems de dues plantes cada un, més dos locals més amplis situats en el centre que estaven destinats a oficines de la Marina Auxiliante, promotora de l’edifici. Entre els dos cossos edificats, s’estén un espai interior grandiós, destinat a les tasques comercials de la Llotja, comunicat amb l’exterior pels testers i cobert per una tejavana a dues aigües que sembla surar sobre els murs que donen suport lleugeres encavallades de parells de fusta i tirants metàl.lics (coincidents amb les mitgeres de cada magatzem) alternades amb altres encara més lleugeres proveïdes d’un tirant format per un rodó metàl.lic, que divideixen la llum de l’obertura per la meitat.

L’edifici, de murs de maó sobre un basament de pedra de Godella, es caracteritza per la seva racionalitat constructiva, la seva sobrietat i l’escàs protagonisme de l’ornamentació que es concentra en els testers que donen accés al magnífic espai central i en les façanes dels locals centrals destinats a oficines, sobretot la que recau a la plaça dels Homes de la Mar, realçada per una rematada déco de maó arrebossat que albergava un rellotge que encara es conserva desmuntat.

Després de funcionar uns anys per al fi previst, l’edifici va ser hospital per als ferits de la guerra del Marroc, i després de la Guerra Civil els magatzems es van reconvertir en habitatges, ús que es conserva en l’actualitat. Molt a prop de la Llotja, a l’altra banda del carrer Pescadors, es conserva la Casa dels Bous (Casa del Rellotge), on es guardaven els animals que ajudaven en la tradicional art de pesca.

Fotos
Planos

Noticies
Soto exige al PP que concrete si trasladará la Lonja de PescadoresEntre las travesías de Pescadores y Columbretes, encontramos uno de los edificios más apreciados por los cabanyaleros: la Lonja de los Pescadores (Llotja del Peix), inaugurada en 1909 según proyecto del maestro de obras Juan Bautista Gosálvez Navarro.

Estaba concebida para ser lonja y almacén de efectos relacionados con la industria de la pesca. En sus 100×25 m. de planta, se desarrollan dos cuerpos longitudinales de dos crujías que albergaban cuarenta almacenes de dos plantas cada uno, más sendos locales más amplios situados en el centro que estaban destinados a oficinas de la Marina Auxiliante, promotora del edificio. Entre los dos cuerpos edificados, se extiende un espacio interior grandioso, destinado a las tareas comerciales de la Lonja, comunicado con el exterior por los testeros y cubierto por una tejavana a dos aguas que parece flotar sobre los muros que apoyan ligeras cerchas de pares de madera y tirantes metálicos (coincidentes con las medianeras de cada almacén) alternadas con otras aún más ligeras provistas de un tirante formado por un redondo metálico, que dividen la luz del vano por la mitad.

El edificio, de muros de ladrillo sobre un basamento de piedra de Godella, se caracteriza por su racionalidad constructiva, su sobriedad y el escaso protagonismo de la ornamentación que se concentra en los testeros que dan acceso al magnífico espacio central y en las fachadas de los locales centrales destinados a oficinas, sobre todo la que recae a la plaza de los Hombres de la Mar, realzada por un remate dèco de ladrillo enfoscado que albergaba un reloj que aún se conserva desmontado.

Después de funcionar unos años para el fin previsto, el edificio fue hospital para los heridos de la guerra de Marruecos, y después de la Guerra Civil los almacenes se reconvirtieron en viviendas, uso que se conserva en la actualidad. Muy cerca de la Lonja, al otro lado de la calle Pescadores, se conserva la Casa dels Bous (Casa del Reloj), donde se guardaban los animales que ayudaban en la tradicional arte de pesca.

Fotos
Planos

Noticies
Soto exige al PP que concrete si trasladará la Lonja de Pescadores