Maota Soldevilla. Vinguen i participen. Portes Obertes 2008

Organitzar la desena edició de “Portes Obertes” ha significat per a tots aquells que estem implicats en la defensa del barri, un moment de reflexió, una ocasió de fer balanç del camí recorregut. Un camí que certament no ha sigut fàcil i del qual, som conscients, encara queda molt per recórrer. Artículo de MAOTA SOLDEVILLA.

La satisfacció que ens produeix tornar a trobar el suport i la solidaritat de la gent que acudeix a la nostra crida, té la facultat de procurar-nos una injecció de vitalitat i energia que reforça la nostra convicció de resistència. Resistència que, no ho podem oblidar, es produeix davant un fet injust; injust i innecessari encara que no gratuït, ja que durant una dècada ha omplit de dolor un barri l’únic delicte del qual ha sigut el de ser diferent: un barri diferent que no ha perdut el seu caràcter, que no s’ha convertit en un “no-lloc” (lamentable definició a què s’ajusten la immensa majoria dels nous nuclis urbans que s’han construït en les nostres ciutats durant aquest accelerat segle vint que acaba de finalitzar).

El Cabanyal és un barri diferent, peculiar i mariner que ha aconseguit mantenir al llarg de la història el seu caràcter propi, no sols en la seua pintoresca arquitectura, sinó també en els seus costums i formes socials de convivència veïnal. Paradoxalment, el seu únic delicte sembla que es troba en el seu origen mariner i, per tant, en la seua privilegiada ubicació davant la mar. Aquesta mar meravellosa que des de sempre ha estat valorada pels habitants dels Poblats Marítims de València, però que sembla que de sobte ha estat descoberta per uns individus que, igual que el cobdiciós Tio Gilito, només detenen la seua mirada davant l’expectativa de negoci.Organizar la décima edición de “Portes Obertes” ha significado para todos aquellos que estamos implicados en la defensa del barrio, un momento de reflexión, una ocasión de hacer balance del camino recorrido. Un camino que ciertamente no ha sido fácil y del cual, somos conscientes, aún queda mucho que recorrer.

La satisfacción que nos produce volver a encontrar el apoyo y la solidaridad de la gente que acude a nuestra llamada, tiene la facultad de procurarnos una inyección de vitalidad y energía que refuerza nuestra convicción de resistencia. Resistencia, que no podemos olvidar, se produce ante un hecho injusto; injusto e innecesario aunque no gratuito, ya que ha llenado durante una década de dolor a un barrio cuyo único delito ha sido el de ser diferente: un barrio diferente que no ha perdido su carácter, que no se ha convertido en un “no lugar” (lamentable definición a la que se ajustan la inmensa mayoría de los nuevos núcleos urbanos que se han construido en nuestras ciudades durante este acelerado siglo veinte que acaba de terminar).

El Cabanyal es un barrio diferente, peculiar y marinero que ha logrado mantener a lo largo de la historia su propio carácter, no sólo en su pintoresca arquitectura, sino también en sus costumbres y formas sociales de convivencia vecinal. Paradójicamente su único delito parece encontrase en su propio origen marinero y por tanto en su privilegiada ubicación frente al mar. Ese maravilloso mar que desde siempre ha sido valorado por los habitantes de los Poblados Marítimos de Valencia, pero que parece haber sido descubierto de pronto por individuos que al igual que el codicioso Tío Gilito, sólo detienen su mirada ante la expectativa de negocio.

Complir el desé aniversari de “Portes Obertes” ens produeix a tots els que estem implicats en la defensa del barri del Cabanyal un sentiment fortament contradictori. Un sentiment on es mesclen sensacions desagradables de dolor i frustració amb unes altres de caràcter més positiu i optimista que lògicament, són les que ens mantenen actius en la resistència.

La part desagradable ve del fet d’haver de reconéixer que des que Rita Barberá és alcaldessa, els ciutadans de València tenim vetada l’oportunitat d’intervindre en les decisions que afecten directament el futur de la nostra ciutat i que ens hem d’acontentar amb el paper de dòcils i entusiastes espectadors de tot el que s’hi esdevé. Espectadors, per descomptat, de grans esdeveniments com el de la passada celebració de la Copa de l’Amèrica, on ens va tocar el paper de pertànyer a la cort d’admiradors que s’enlluernaven davant els extraordinaris iots que gaudeixen els vertaders invitats a l’esdeveniment. Cada vegada més atrevida, en la recent competició de cotxes de Fórmula U ens va convertir en escoltadors de soroll, del soroll d’una festa la visibilitat de la qual era impossible, cosa que ens va impedir representar ni tan sols l’anterior paper de tafaners.

Des de l’inici de les activitats de la Plataforma Salvem el Cabanyal, l’alcaldessa ha acusat despectivament la Plataforma de fer política, com si aquesta activitat comportara un valor negatiu i per descomptat aclaridor de les nostres perverses intencions. Des d’ací confirmem que efectivament la Plataforma Salvem el Cabanyal fa política, vol fer política, ja que la gent que hi pertanyem, no considerem que l’única acció política permesa als ciutadans en democràcia consistisca a deixar-nos votar cada quatre anys i després obligar-nos a emmudir. Els ciutadans i ciutadanes que formem la Plataforma ens resistim i ens resistirem a aquesta interpretació del que significa la participació ciutadana i considerem que tenim dret a intervindre en els processos on es decideix el present i el futur de la nostra ciutat. La veritat és que ens ofén i ens avergonyeix la sistemàtica manipulació de la participació ciutadana que realitza l’Ajuntament i que en el cas del Cabanyal, va començar des del principi del procés, amb la manipulació del resultat de l’exposició pública de les tres propostes d’intervenció per al barri: més de tres mil signatures en contra de les tres propostes presentades van ser desestimades escandalosament per l’Ajuntament, que al·legà un defecte de forma.

La veritat és que aquests deu anys han estat plens d’experiències doloroses quant al tracte rebut per part de l’alcaldessa de València, i en ells hem assistit i suportat actituds arrogants, autoritàries, manipuladores i injustes. I dic injustes perquè, a pesar de la infortunada sentència del Tribunal Suprem amb què alguns volen donar per tancada la ferida social que s’ha produït en el Cabanyal, aquesta continua oberta. La lenta i sistemàtica destrucció del barri a què s’han dedicat durant aquests deu anys, transcendeix amb molt la legalitat o il·legalitat d’un projecte urbà i posa en dubte aspectes inadmissibles en el comportament del poder polític.

Però com he dit al principi d’aquest escrit, el camí de resistència contra la realització d’un projecte urbanístic que condemna a la ciutat de València a destruir un dels seus barris més emblemàtics, també ens ha aportat importants satisfaccions. En primer lloc ens satisfà i reconforta comprovar que hem sigut capaços de no contagiar-nos de l’absentisme ciutadà que es respira de manera generalitzada en la nostra societat, que no hem passat a engrossir les files cada vegada més àmplies d’individus adotzenats, desenganyats i incapaços de demostrar la seua frustració davant l’interessat rumb que molts polítics professionals estan donant al desenvolupament dels valors democràtics. També ens alegra comprovar que som capaços de pensar i continuar actuant en defensa dels nostres drets, i per descomptat ens fa immensament feliços el fet de comprovar que el barri es manté en peu i pot continuar acollint a les seues cases el poderós discurs de solidaritat pública que donen els artistes que participen i fan possible inaugurar aquesta desena edició de “Portes Obertes”.

Estan tots vostès invitats: vinguen i participen.

Maota Soldevilla

Cumplir el décimo aniversario de “Portes Obertes” nos produce a todos los que estamos implicados en la defensa del barrio del Cabanyal un sentimiento fuertemente contradictorio. Un sentimiento en donde se mezclan sensaciones desagradables de dolor y frustración con otras de carácter más positivo y optimista que lógicamente, son las que nos mantienen activos en la resistencia.

La parte desagradable viene del hecho de tener que reconocer que desde que Rita Barberá es alcaldesa, los ciudadanos de Valencia tenemos vetada la oportunidad de intervenir en las decisiones que afectan directamente al futuro de nuestra ciudad y que nos tenemos que contentar con el papel de dóciles y entusiastas espectadores de todo lo que sucede en ella. Espectadores, por supuesto, de grandes eventos como el de la pasada celebración de la Copa del América, donde nos tocó el papel de pertenecer a la corte de admiradores que se deslumbraban ante los extraordinarios yates que disfrutan los verdaderos invitados al evento. Cada vez más osada, en la reciente competición de coches de Fórmula Uno nos convirtió en escuchadores de ruido, del ruido de una fiesta cuya visibilidad era imposible, lo que nos impidió siquiera representar el anterior papel de mirones.

Desde el inicio de las actividades de la Plataforma Salvem el Cabanyal, la alcaldesa ha acusado despectivamente a la Plataforma de hacer política, como si tal actividad conllevase un valor negativo y por supuesto aclaratorio de nuestras perversas intenciones. Desde aquí confirmamos que efectivamente la Plataforma Salvem el Cabanyal hace política, quiere hacer política, ya que la gente que pertenecemos a ella, no consideramos que la única acción política permitida a los ciudadanos en democracia consista, en dejarnos votar cada cuatro años y luego obligarnos a enmudecer. Los ciudadanos y ciudadanas que formamos la Plataforma nos resistimos y nos resistiremos a esta interpretación de lo que significa la participación ciudadana y consideramos que tenemos derecho a intervenir en los procesos donde se decide el presente y el futuro de nuestra ciudad. La verdad es que nos ofende y nos avergüenza la sistemática manipulación de la participación ciudadana que realiza el Ayuntamiento y que en el caso del Cabanyal, comenzó desde el principio del proceso, con la manipulación del resultado de la exposición pública de las tres propuestas de intervención para el barrio: más de tres mil firmas en contra de las tres propuestas presentadas fueron desestimadas escandalosamente por el Ayuntamiento alegando un defecto de forma.

Lo cierto es que estos diez años han estado repletos de experiencias dolorosas con respecto al trato recibido por parte de la alcaldesa de Valencia, y en ellos hemos asistido y soportado actitudes arrogantes, autoritarias, manipuladoras e injustas. Y digo injustas porque, pese a la infortunada sentencia del Tribunal Supremo con la que algunos quieren dar por cerrada la herida social que se ha producido en el Cabanyal, ésta continúa abierta. La lenta y sistemática destrucción del barrio a la que se han dedicado durante estos diez años, trasciende con mucho a la legalidad o ilegalidad de un proyecto urbano y pone en cuestión aspectos inadmisibles en el comportamiento del poder político.

Pero como dije al principio de este escrito, el camino de resistencia contra la realización de un proyecto urbanístico que condena a la ciudad de Valencia a destruir uno de sus barrios más emblemáticos, también nos ha aportado importantes satisfacciones. En primer lugar nos satisface y reconforta comprobar que hemos sido capaces de no contagiarnos del absentismo ciudadano que se respira de manera generalizada en nuestra sociedad, que no hemos pasado a engrosar las filas cada vez más amplias de individuos adocenados, desengañados e incapaces de demostrar su frustración ante el interesado rumbo que muchos políticos profesionales están dando al desarrollo de los valores democráticos. También nos alegra comprobar que somos capaces de pensar y seguir actuando en defensa de nuestros derechos, y por supuesto nos hace inmensamente felices el comprobar que el barrio se mantiene en pie y puede seguir acogiendo en sus casas el poderoso discurso de solidaridad pública que dan los artistas que participan y hacen posible inaugurar esta décima edición de “Portes Obertes”.

Están todos ustedes invitados vengan y participen.

Maota Soldevilla