María Amelia Bulhoes. Memòries d’un lloc. Utopies de proximitat.

Les significacions de temps i espai, que ens pareixen quelcom natural, i moltes vegades, absolutes en si mateixes, en veritat són sempre establides socialment, en concurrència, sobretot amb les relacions de producció. El temps cíclic de les collites va ser substituït pel temps lineal accelerat de la productivitat industrial. Artículo de MARÍA AMELIA BULHÕES.

Hui, el món és massa perillós per a qualsevol cosa excepte per a la utopia. Buckminsterfüler

Memòria, relacions temporals i acció crítica

Hui s’ha posat en evidència la fragilitat d’este pressupost i s’introduïxen problemàtiques complexes en el camp de les significacions espai temporals. Això succeïx tant pels continus desplaçaments possibilitats per l’avanç de les noves tecnologies i per la forma de vida cosmopolita, com per l’acció dels mitjans de comunicació internacionalitzats, reforçats pel consum, que uniformen valors i patrons de comportament. A través de les xarxes d’informatització s’establix una intercomunicació de signes que introduïx la vivència d’un present permanent. La destitució del passat es processa cada vegada de forma més ràpida i violenta, canviant la nostra capacitat perceptiva.

Per a sobreviure a eixe procés accelerat de transformacions els individus realitzen, en cada moment, reelaboracions d’aquells records que millor li permeten estructurar el seu present, de manera que, el passat es refà constantment en un esdevindre. També de forma col·lectiva, els hòmens recorren a diferents usos dels records com a forma de comprendre, o justificar, el present. La memòria funciona així com un referent de les identitats, perquè és en ella que estan guardats els més volguts records, és en ella que es nodrixen les xarxes socials de sentit. És ella la que fa reviure un passat que, present en cadascú de nosaltres, conduïx eleccions i possibilitats de construcció d’un futur. Mantindre viva la memòria és una manera d’impedir el buit, d’evitar la destrucció; els records concorren en el descobriment dels sentits socials.Hoy, el mundo es demasiado peligroso para cualquier cosa excepto para la utopía. Buckminsterfüler

Memoria, relaciones temporales y acción crítica

Las significaciones de tiempo y espacio, que nos parecen algo natural, y muchas veces, absolutas en sí misas, en verdad son siempre establecidas socialmente, en concurrencia, sobre todo con las relaciones de producción. El tiempo cíclico de las cosechas fue substituido por el tiempo lineal acelerado de la productividad industrial.

Hoy se ha puesto en evidencia la fragilidad de este presupuesto y problemáticas complejas se introducen en el campo de las significaciones espacio temporales. Eso sucede tanto por los continuos desplazamientos posibilitados por el avance de las nuevas tecnologías y por el modo de vida cosmopolita, como por la acción de los medios de comunicación internacionalizados, reforzados por el consumo, que uniforman valores y patrones de comportamiento. A través de las redes de informatización se establece una intercomunicación de signos que introduce la vivencia de un presente permanente. Una destitución del pasado se procesa cada vez de forma más rápida y violenta, cambiando nuestra capacidad perceptiva.

Para sobrevivir a ese proceso acelerado de transformaciones los individuos realizan, en cada momento, reelaboraciones de aquellos recuerdos que mejor le permiten estructurar su presente, de manera que, el pasado se rehace constantemente en un devenir. También de forma colectiva, los hombres recurren a diferentes usos de los recuerdos como forma de comprender, o justificar, el presente. La memoria funciona así como un referente de las identidades, pues es en ella que están guardados los más queridos recuerdos, es en ella que se nutren las redes sociales de sentido. Es ella la que hace revivir un pasado que, presente en cada uno, conduce elecciones y posibilidades de construcción de un futuro. Mantener viva la memoria es una manera de impedir el vacío, de evitar la destrucción, los recuerdos concurren en el descubrimiento de los sentidos sociales.

En les arts plàstiques contemporànies està present la preocupació per dialogar amb les relacions de temps i amb la història a través de la memòria. Molts artistes es disposen a materialitzar els records del passat, obtinguts en els residus quotidians, que sota el punt-de-vista tradicional mai no serien prou significatius com per a ser dignes de relat. Produccions culturals crítiques fan l’exhumació del passat i, allí on l’oblit seria el camí cap a la mort, reintegren una presència i apunten cap a la construcció d’un subjecte social més plural i complex. Són obres que assumixen la dimensió traumàtica dels actes, que treballen sobre la insistència, que localitzen ombres. Elles instauren diferències, possibilitant veure l’exclusió que va ser constantment negada en la història oficial, heroica, autoritzada i apologètica de les elits. Així, de forma radical, fan presents les absències, treballant amb la falta i el lapse. Cada un a la seua manera, estos artistes, amb les seues propostes, intenten revisar un passat/present, que a la majoria els agradaria oblidar o inclús fer desaparéixer. Enfront d’una amnèsia col·lectiva, teixida socialment al llarg de generacions, ells exposen les marques de l’oblit. Al possibilitar, pel discurs visual, el retorn de vivències ocultes, estes obres s’aproximen a la psicoanàlisi a la recerca de formes simbòliques d’enfrontar un passat comú, amb els seus records perduts en estos temps de globalització. Construint les seues obres/testimonis, els artistes realitzen la crítica de la cultura, posant en escena angles d’una realitat pluralista, compromesa amb diferents segments socials.

D’eixa forma, l’art estarà complint el paper de contribuir al manteniment de la memòria, en el sentit de considerar-la com a pràctica de construcció simbòlica i com a estratègia de llibertat. El que ens fa pensar que el treball de l’artista és, també, el moment en què és activada la memòria dels espectadors. Eixa dinàmica més col·lectiva reconstruïx el passat a partir del present, en una relació indeterminada amb la història, que no disminuïx en res el seu poder de mobilització i dramatisme. El significat social de les obres està inscrit en els discursos visuals que són presentats, que poden o no, ser acceptats i recreats pels visitants-consumidors. Per no existir una relació directa entre el significat que es proposa i allò que signifiquen per a l’altre, són una invitació a la imaginació del passat i, en alguns casos, del present. Eixe és el principi fundador de la seua capacitat de seducció. Com a representació, per tant subjectes a significats plurals i ambigus, funcionen com a textos visuals que no paren d’estimular els nostres sentits. La memòria poètica fa veure entre les línies, entre les imatges, actuant com un subdiscurs, com un dispositiu de sensacions. Es documenta/recrea el passat, establint un temps d’indefinicions, on és possible visualitzar de forma utòpica canvis en l’Esdevindre.

El sentit del temps i de la història que l’art pot transmetre, sent intrínsecament complex, sobretot quan es tracta d’accions crítiques, es torna una anella de la cadena comunitària. Del particularisme de la seua expressió pot emergir un element agregador d’un passat col·lectiu, encara que subjecte a ser desigualment compartit.

Memòries i espais habitats

La lectura accelerada del temps i, conseqüentment, de la història, va transformar la seua percepció lineal, creant la necessitat d’inventar-nos, en cada moment, llocs de memòria, perquè ja no tenim els grans relats, la gran història. Eixos llocs (santuaris, monuments, museus) es tornen cada vegada més importants en la societat, però són, abans que res, restes, perquè naixen i viuen del sentiment que la memòria espontània no pot fer-se’n càrrec d’una preservació total. Cal crear arxius, mantindre aniversaris, organitzar celebracions per a rememorar el passat que es desitja preservar.

Contradictòriament, es destruïxen les marques del passat que podrien mantindre’s vives en la quotidianitat. En nom de la modernització dels interessos immobiliaris, importants edificis i inclús barris sencers són desactivats. Així, es construïxen llocs de memòries, al mateix temps què es desfan les memòries dels llocs.
Per a construir llocs de memòria efectivament actius és necessària una intencionalitat: fer parar el temps, bloquejar el treball de l’oblit, produir un retall imaginari en la realitat. És necessari abandonar la velocitat vertiginosa dels fets, per a reflexionar sobre la pròpia existència, alhora que eixa existència està completament conectada amb l’espai construït. L’art pot i ha d’establir eixe retall temporal que enquadra una altra temporalitat, més adequada per a l’apreciació de la seua problemàtica.

En este moment, que els processos d’internacionalització de la cultura posen en l’orde del dia la renovació dels llaços d’identitat cultural regional, el tema retorna. Els individus, per regla general, busquen trobar en eixes referències àncores per a sobreviure a l’homogeneïtzació que els és imposada per la societat de consum, en el seu afany d’ampliar mercats i concentrar capitals. Les oposicions: intern/extern, passat/futur, nacional/internacional, organitzades en lògiques binàries, no pareixen adequades en l’orde descentralitzat internacional. S’estableix així, un ampli debat buscant nous vincles de cohesió que permeten pensar les identitats en la dinàmica local/nacional/internacional, superant la crisi de les utopies.

Els carrers de les grans ciutats es van tornar espais tumultuosos, on individus de diferents classes i situacions passen corrent uns pels altres, sense ni tan sols mirar-se. Eixos carrers van deixar de ser espai de passeig i d’oci per a convertir-se en espai d’indiferència. El cas de El Cabanyal és típic d’este procés de reacció a la destrucció d’un passat que sobreviu en la quotidianitat d’una comunitat. Ací estan els llocs on, cadascú, guarda un temps que es modifica amb la vida que passa, però que roman, malgrat l’acceleració d’una modernitat urbanística autofàgica.
En l’espacialitat d’este barri podem identificar la dimensió de la vida quotidiana present en les seues formes més bàsiques, ja que representa les relacions entre els individus, en tota la seua complexitat. El carrer pot ser senzillament passatge o itinerari, però ací en el Cabanyal s’erigix en escenari d’innumerables esdeveniments, en moviment constant. La vida social es manifesta en forma d’apropiacions de l’espai col·lectiu en temporalitats que guarden en si mateixes la vivacitat del veïnat solidari, ambigua i antagònica. Les apropiacions del carrer pels habitants és el que construïx el sentit del barri.

Les fronteres entre allò públic i allò privat van ser diluïdes en el projecte de l’Ajuntament de destruir una part important del teixit urbà (cases com a espai individual) per a construir una avinguda (local públic de desplaçaments). De forma paral·lela, en el projecte Portes Obertes, es posa en evidència la inexistència de límits rígids entre allò públic i allò privat en el món contemporani. Ací, les obres dels artistes dialoguen amb les cases particulars, que s’obrin també a la visita pública. Els habitants del Cabanyal se senten menys sols en la seua lluita i en el seu destí. La Comunitat Valenciana també perd amb la destrucció d’este bé col·lectiu. La ciutat és de tots i preservar les seues memòries vives és donar un altre sentit a la seua urbanitat. El barri, el carrer i la casa, es tornen espais que es despleguen contínuament, que s’encreuen, que es ramifiquen i que es mesclen en este agosarat i creatiu projecte.

Inserit en el tipus de proposició d’art crític, este projecte proposa la creació poètica per a reviure les memòries d’un lloc que els seus habitants rebutgen abandonar, sota la pressió de l’explotació immobiliària, que posa els interessos d’uns pocs per damunt dels valors de molts. Establix així denúncies vives, més fortes que les paraules dels discursos polítics: les imatges calen en la retina, en el cervell i continuen impactant.

Entrar en les cases és penetrar en este territori amenaçat, posar en elles les seues obres és formar part d’esta resistència a un futur imposat i a la reordenació de l’espai que s’imposa contra els interessos dels seus habitants. La casa és vista com a extensió del carrer, el carrer com a extensió del barri i el barri com a extensió de la ciutat. En este corrent, els artistes participen fent pensar sobre esta condició precària de la urbanitat. Intenten evitar així una acceptació silenciosa; busquen ecos per a esta resistència, conquisten adhesions afectives. La subjectivitat emergent en este diàleg d’allò particular amb allò col·lectiu està constituint memòries que ja no s’organitzen en grans relats, sinó en un complex conjunt de xicotets records. Eixa és una subjectivitat fluida i canviant, que evidència noves formes d’elaboració del passat.

Xicotetes memòries com a utopies de proximitat

En el món contemporani, constituït sota relacions espacials globalitzades per les xarxes de comunicació, sense limitacions, sense contorns i sense definicions, s’establixen innumerables experiències de proximitat. Les comunitats o tribus s’identifiquen al voltant d’interessos, problemes i traços comuns. Entre els diferents llaços que actuen com a element aglutinador d’eixos grups, els records són, en molts casos, factor determinant d’una possible unitat simbòlica.

La memòria és única i múltiple, al mateix temps; pertany a cada individu i a la societat, no havent-hi possibilitat de dissociar-les. Per això, encarar un passat comú pot restituir, a cada ciutadà, la capacitat de reconéixer la seua identitat, aquella que porta marcada en si, per la història dels seus avantpassats. Assumir este passat possibilita reconéixer-se en una comunitat i apuntar cap a la construcció d’un futur. No obstant això, és més còmode mantindre’s en l’amnèsia col·lectiva, que allunya possibles connexions, per a continuar, ingènuament, buscant un passat daurat i gloriós. Este està sent el procés tradicional dut a terme per amplis sectors de les cultures oficials. No obstant, actors més crítics d’estes mateixes cultures estan assumint, de diferents formes, la profunda, i a vegades dolorosa, tasca de desenterrar les vivències comunes.

Una producció artística que es nodrix dels moments de tensió entre la novetat i la tradició, accepta els desafiaments impostos en la superació d’equívocs històrics. Sap que pot donar una altra direcció als processos socials a partir de la simbolització que realitza. Este treball està sent realitzat en els últims anys, a través de la reconstrucció de les xicotetes memòries – individuals i/o de comunitats. Substituint els grans relats, estos fragments de records, que articulen conjunts d’individus i possibiliten inclús que altres es connecten a ells, creen verdaderes utopies de proximitat. Així, estes produccions construïxen els marcs d’un panorama en el qual les propostes individuals s’integren en projectes idealistes de noves realitats.

Les utopies de la proximitat reunixen artistes que mobilitzen les memòries personals i la problematització de les memòries col·lectives, superant la marca d’allò particular en una cultura de “hiperindividualisme”. Eixa tasca fa de cada un l’historiador de si mateix, i els artistes, portats per la necessitat de recuperar el passat, troben justificació per a l’existència d’estos records individuals en les col·lectivitats que les fan emergir. A partir de l’arqueologia d’eixes realitats oblidades, o ocultades, posen en debat la història, recreant i resignificant fets d’un passat recent o distant. En l’art contemporani es troben molts exemples d’esta preocupació per mantindre vius els valors i els vestigis d’un passat personal que és també col·lectiu.

El projecte Cabanyal – Portes Obertes actua com un dispositiu d’acció conjunta entre artistes i habitants del barri. Així, a l’oferir les seues cases com a espai per a la instal·lació de les obres, la comunitat està també oferint els seus records i vivències com a materials per a la creació dels artistes. En este cas, els habitants del local exposen els seus records, i el grup d’artistes fa el paper de narrador, aquell que construïx la història d’un temps i d’un lloc. Els artistes treballen en la connexió del passat amb el present d’aquell barri. Els vestigis dels diversos temps que es volen destruir poden així sobreviure, com a transmissió simbòlica, sota els traços desplaçats i condensats de l’art, per a retrobar la vida.

Els esdeveniments que pertanyen a determinats sectors de la societat també formen part de cada passat personal recreat imaginàriament. Les propostes dels artistes posen en acció realitats, evidencien la mentida i l’engany d’un projecte urbanístic de reformulació/destrucció del barri. Establixen, així possibilitats de temporalitats múltiples que poden funcionar com a antídot contra l’oblit o la negació que l’orde capitalista empresarial imposa.

Enfront d’una societat homogeneïtzadora, per a la qual la història és banalitzada en narratives abstractes, o en curiositats turístiques, reconéixer que d’ella depenen les significacions de l’existència pot ser una proposta utòpica. Però els intents de recuperar la diversitat marcada per l’oblit no serien, possiblement, maneres de reconéixer identitats més riques i complexes?

L’art, portant a escena a diferents actors socials, aborda la problemàtica de la temporalitat amb lògiques més realistes, sense sotmetre’s a les uniformitzacions. A l’enfrontar el tema de forma crítica, construint discursos més complexos, els artirtes instauren un esdeveniment que necessita ser comentat, mantingut constantment viu, en oposició als monuments morts d’una història oficiosa. Amb això refan les memòries d’un lloc per a aquells que assistixen a les modificacions del seu espai de vida sense poder fer res, soterrats davall els llocs de memòria que li són impostos, i que no li diuen molt.

En altres paraules, Cabanyal Portes Obertes és la possible vivència d’un present comú, que pot tornar-se, en tant que utopia, ruptura i esdeveniment. Perquè ací la temporalitat vertiginosa i accelerada d’un temps sense futur desapareix i les xicotetes memòries es tornen les aproximacions d’un passat present en cada individu.

MARIA AMELIA BULHÕES

En las artes plásticas contemporáneas está presente la preocupación por dialogar con las relaciones de tiempo y con la historia a través de la memoria. Muchos artistas se disponen a materializar los recuerdos del pasado, obtenidos en los residuos cotidianos, que bajo el punto-de-vista tradicional jamás serían lo suficientemente significativos como para ser dignos de relato. Producciones culturales críticas hacen la exhumación del pasado y, allí donde el olvido sería el camino hacia la muerte, reintegran una presencia y apuntan hacia la construcción de un sujeto social más plural y complejo. Son obras que asumen la dimensión traumática de los actos, que trabajan sobre la insistencia, que localizan sombras. Ellas instauran diferencias, posibilitando ver la exclusión que fue constantemente negada en la historia oficial, heróica, autorizada y apologética de las elites. Así, de forma radical hacen presentes las ausencias, trabajando con la falta y el lapso. Cada uno a su manera, estos artistas, con sus propuestas, intentan revisar un pasado/presente, que a la mayoría les gustaría olvidar o incluso hacer desaparecer. Frente a una amnesia colectiva, tejida socialmente a lo largo de generaciones, ellos exponen las marcas del olvido. Al posibilitar, por el discurso visual, el retorno de vivencias ocultas, estas obras se aproximan al psicoanálisis en busca de formas simbólicas de enfrentar un pasado común, con sus recuerdos perdidos en tiempos de globalización. Construyendo sus obras/testimonios, los artistas realizan la crítica de la cultura, poniendo en escena ángulos de una realidad pluralista, comprometida con diferentes segmentos sociales.

De esa forma el arte estará cumpliendo el papel de contribuir al mantenimiento de la memoria, en el sentido de considerarla como práctica de construcción simbólica y como estrategia de libertad. Lo que nos hace pensar que el trabajo del artista viene a ser, también, el momento en que es activada la memoria de los espectadores. Esa dinámica más colectiva reconstruye el pasado a partir del presente, en una relación indeterminada con la historia, que no disminuye en nada su poder de movilización y dramatismo. El significado social de las obras está inscrito en los discursos visuales que son presentados, que pueden o no, ser aceptados y recreados por los visitantes-consumidores. Por no existir una relación directa entre el significado que se propone y aquello que significan para el otro, son una invitación a la imaginación del pasado y, en algunos casos, del presente. Ese es el principio fundador de su capacidad de seducción. Como representación, por lo tanto sujetos a significados plurales y ambiguos, funcionan como textos visuales que no paran de estimular nuestros sentidos. La memoria poética hace ver entre las líneas, entre las imágenes, actuando como un sub-discurso, como un dispositivo de sensaciones. Se documenta/recrea el pasado, estableciendo un tiempo de indefiniciones, donde es posible visualizar de forma utópica cambios en el Devenir.

El sentido del tiempo y de la historia que el arte puede transmitir, siendo intrínsecamente complejo, sobre todo cuando se trata de acciones críticas, se vuelve un eslabón comunitario. Del particularismo de su expresión puede emerger un elemento agregador de un pasado colectivo, aunque sujeto a ser desigualmente compartido.

Memorias y espacios habitados

La lectura acelerada del tiempo y, consecuentemente, de la historia, transformó su percepción lineal, creando la necesidad de inventarnos, en cada momento, lugares de memoria, porque ya no tenemos las grandes narrativas. Esos lugares (santuarios, monumentos, museos) se vuelven cada vez más importantes en la sociedad, pero ellos son, ante todo, restos, porque nacen y viven del sentimiento de que la memoria espontánea no puede hacerse cargo de una preservación total. Hay que crear archivos, mantener cumpleaños, organizar celebraciones para rememorar el pasado que se desea preservar.

Contradictoriamente, se destruyen las marcas del pasado que podrían mantenerse vivas en lo cotidiano. En nombre de la modernización de los intereses inmobiliarios, importantes edificios e incluso barrios enteros son desactivados. Así, se construyen lugares de memorias, a la vez que se deshacen las memorias de los lugares.

Para construir lugares de memoria efectivamente activos es necesaria una intencionalidad: hacer parar el tiempo, bloquear el trabajo del olvido, producir un recorte imaginario en la realidad. Es necesario abandonar la velocidad vertiginosa de los hechos, para reflexionar sobre la propia existencia, toda vez que esa existencia está completamente conectada con lo construido. El arte puede y debe establecer ese recorte temporal que encuadra otra temporalidad, más adecuada para la incautación de su problemática.

En este momento, en que los procesos de internacionalización de la cultura ponen en el orden del día la renovación de los lazos de identidad cultural regional, el tema retorna. Los individuos, por regla general, buscan encontrar en esa referencias anclas para sobrevivir a la homogeneización que les es impuesta por la sociedad de consumo, en su afán de ampliar mercados y concentrar capitales. Las oposiciones: interno/externo, pasado/futuro, nacional/internacional, organizadas en lógicas binarias no parecen adecuadas en el orden descentralizado internacional. Un amplio debate se establece, pues, buscando nuevos vínculos de cohesión que permitan pensar las identidades en la dinámica loca/nacional/internacional, superando la crisis de las utopías.

Las calles de las grandes ciudades se volvieron espacios tumultuosos, donde individuos de diferentes clases y situaciones pasan corriendo unos por los otros, sin ni siquiera mirarse. Esas calles dejaron de ser espacio de paseo y ocio para convertirse en espacio de indiferencia. El caso del Cabanyal es típico de este proceso de reacción a la destrucción de un pasado que sobrevive en lo cotidiano de una comunidad. Aquí están los lugares donde, cada uno, guarda un tiempo que se modifica con la vida que pasa, pero que permanece, bajo la aceleración de una modernidad urbanística autofágica.

En la espacialidad de este barrio podemos identificar la dimensión de la vida cotidiana presente en sus formas más básicas, toda vez que ésta representa las relaciones entre los individuos, en toda su complejidad. La calle puede ser sencillamente pasaje o itinerario, pero aquí en el Cabanyal se erige en escenario de innumerables acontecimientos, en movimiento constante. La vida social se manifiesta en forma de apropiaciones del espacio colectivo en temporalidades que guardan en sí mismas esta vivacidad de la vecindad solidaria, ambigua y antagónica. Las apropiaciones de la calle por los habitantes es lo que construye el sentido del barrio.

Las fronteras entre lo público y lo privado fueron diluidas en el proyecto del Ayuntamiento de destruir una parte importante del tejido urbano (casas como espacio individual) para construir una avenida (local público de desplazamientos). De forma paralela, en el proyecto Portes Obertes, se pone en evidencia la inexistencia de límites rígidos entre lo público y lo privado en el mundo contemporáneo. Aquí, las obras de los artistas dialogan con las casas particulares, que se abren también a la visita pública. Los habitantes del Cabanyal se sienten menos solos en su lucha y en su destino. La Comunidad Valenciana también pierde con la destrucción de este bien colectivo. La ciudad es de todos y preservar sus memorias vivas es dar otro sentido a su urbanidad. El barrio, la calle y la casa, se vuelven espacios que se desdoblan continuamente; que se cruzan, que se ramifican y que se mezclan en este osado y creativo proyecto.

Insertado en el tipo de proposición de arte crítico, este proyecto propone la creación poética para revivir las memorias de un lugar que sus habitantes rechazan abandonar, bajo la presión de la explotación inmobiliaria, que pone los intereses de unos pocos por encima de los valores de muchos. Establece así denuncias vivas, más fuertes que las palabras de los discursos políticos: las imágenes calan en la retina, en el cerebro y siguen impactando.
Entrar en las casas es penetrar en este territorio amenazado, poner en ellas sus obras es formar parte de esta resistencia a un futuro impuesto y a la reordenación del espacio que se impone contra los intereses de sus habitantes. La casa es vista como extensión de la calle, la calle como extensión del barrio y el barrio como extensión de la ciudad. En esta corriente, los artistas participan haciendo pensar sobre esta condición precaria de la urbanidad. Ellos intentan evitar una aceptación silenciosa; buscan ecos para esta resistencia, conquistan adhesiones afectivas. La subjetividad emergente en este diálogo de lo particular con lo colectivo está constituyendo memorias que ya no se organizan en grandes relatos, sino en un complejo conjunto de pequeños recuerdos. Esa es una subjetividad fluida y cambiante, que evidencia nuevas formas de elaboración del pasado.

Pequeñas memorias como utopías de proximidad

En el mundo contemporáneo, constituido bajo relaciones espaciales globalizadas por las redes de comunicación, sin limitaciones, sin contornos y sin definiciones, se establecen innumerables experiencias de proximidad. Las comunidades o tribus se identifican alrededor de intereses, problemas y trazos comunes. Entre los diferentes lazos que actúan como elemento aglutinador de esos grupos, los recuerdos, en muchos casos, está siendo factor determinante de una posible unidad simbólica.

La memoria es única y múltiple, al mismo tiempo; pertenece a cada individuo y a la sociedad, no habiendo posibilidad de disociarlas. Por ello, encarar un pasado común puede restituir, a cada ciudadano, la capacidad de reconocer su identidad, aquella que trae marcada en sí, por la historia de sus ancestros. Asumir este pasado posibilita reconocerse en una comunidad y apuntar hacia la construcción de un futuro. Sin embargo, es más cómodo mantenerse en la amnesia colectiva, que aleja posibles conexiones, para que se continúe, ingenuamente, buscando un pasado dorado y glorioso. Este está siendo el proceso tradicional llevado a cabo por amplios sectores de las culturas oficiales. Sin embargo, actores más críticos de estas mismas culturas están asumiendo, de diferentes formas, la profunda, y a veces dolorosa, tarea de desenterrar las vivencias comunes.

Una producción artística que se nutre de los momentos de tensión entre lo nuevo y lo tradicional, acepta los desafíos impuestos en la superación de equívocos históricos. Sabe que puede dar otra dirección a los procesos sociales a partir de la simbolización que realiza. Este trabajo está siendo realizado en los últimos años, a través de la reconstrucción de las pequeñas memorias – individuales y/o de comunidades. Substituyendo los grandes relatos, estos fragmentos de recuerdos, que articulan conjuntos de individuos y posibilitan inclusive que otros se conecten a ellos, crean verdaderas utopías de proximidad. Estas producciones construyen pues, los marcos de un panorama en el cual las propuestas individuales se integran en proyectos idealizadores de nuevas realidades.

Las utopías de la proximidad reúnen artistas que movilizan las memorias personales y la problematización de las memorias colectivas, superando la marca de lo particular en una cultura de “hiper-individualismo”. Esa tarea hace de cada uno el historiador de sí mismo, y los artistas, llevados por la necesidad de recuperar el pasado, encuentran justificación para la existencia de estos recuerdos individuales en las colectividades que las hacen emerger. A partir de la arqueología de esas realidades olvidadas, u ocultadas, ponen en debate la historia, recreando y resignificando hechos de un pasado reciente o distante. En el arte contemporáneo se encuentran muchos ejemplos de esta preocupación en mantener vivos los valores y los vestigios de un pasado personal que es también colectivo.

El proyecto Cabanyal – Portes Obertes actúa como un dispositivo de acción conjunta entre artistas y habitantes del barrio. Pues, al ofrecer sus casas como espacio para la instalación de las obras, la comunidad está también ofreciendo sus recuerdos y vivencias como materiales para la creación de los artistas. En este caso, los habitantes del local exponen sus recuerdos, y el grupo de artistas hace la vez de narrador, aquel que construye la historia de un tiempo y de un lugar. Los artistas trabajan en la conexión del pasado con el presente de aquel barrio. Los vestigios de los diversos tiempos que se quiere destruir pueden así sobrevivir, como trasmisión simbólica, bajo los trazos desplazados y condensados del arte, para reencontrar la vida.

Los acontecimientos que pertenecen a determinados sectores de la sociedad también forman parte de cada pasado personal recreado imaginariamente. Las propuestas de los artistas ponen en acción realidades, evidencian la mentira y el engaño de un proyecto urbanístico de reformulación/destrucción del barrio. Ellos establecen posibilidades de temporalidades múltiples que pueden funcionar como antídoto contra el olvido o la negación que el orden capitalista empresarial impone.

Frente a una sociedad homogeneizadora, para la qué la historia es banalizada en narrativas abstractas, o en curiosidades turísticas, reconocer que de ella dependen las significaciones de la existencia puede ser una propuesta utópica. ¿Pero los intentos de recuperar la diversidad marcada por el olvido no serían, posiblemente, maneras de reconocer identidades más ricas y complejas?

El arte, trayendo a escena a diferentes actores sociales, aborda la problemática de la temporalidad con lógicas más realistas, sin someterse a las uniformizaciones. Al enfrentar el tema de forma crítica, construyendo discursos más complejos, instauran un evento que necesita ser nombrado, mantenido constantemente vivo, en oposición a los monumentos muertos de una historia oficiosa. Con eso rehacen las memorias de un lugar para aquellos que asisten a las modificaciones de su espacio de vida sin poder hacer nada, enterrados bajo los lugares de memoria que le son impuestos, y que no le dicen mucho.

En otras palabras, Cabanyal Portes Obertes es la posible vivencia de un presente común, que puede volverse, en cuanto utopía, ruptura y acontecimiento. Porque aquí la temporalidad vertiginosa y acelerada de un tiempo sin futuro desaparece y las pequeñas memorias se vuelven las aproximaciones de un pasado presente en cada individuo.

MARIA AMELIA BULHÕES