Manifest 17-04-2008

De la multitudinària Assemblea General del passat 17 d’abril, va sorgir el següent MANIFEST:

Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França

Des de 1998 la Plataforma Salvem el Cabanyal lluita per la defensa i la rehabilitació integral del barri del Cabanyal-Canyamelar. A partir de la convicció que tota acció sobre el barri ha de respectar les seues característiques humanes, socials, històriques i arquitectòniques, Salvem el Cabanyal ha exigit l’elaboració d’un Pla de Rehabilitació amb la participació ciutadana. En coherència amb això, la Plataforma s’ha oposat al Projecte de l’Ajuntament de València, que preveu la demolició de 1651 habitatges del barri i la consegüent destrucció de la seua estructura urbana i social.

Com que el govern municipal ha rebutjat totes les peticions per consensuar un pla de rehabilitació, l’associació ha reaccionat socialment i jurídicament, organitzant manifestacions, protestes i actes culturals, i interposant els recursos judicials que ha estimat oportuns. Sempre amb la mateixa finalitat: respecte a les persones i atenció al patrimoni històric protegit.

De la multitudinaria Asamblea General del pasado 17 de abril, surgió el siguiente MANIFIESTO:

Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França

Desde 1998 la Plataforma Salvem el Cabanyal lucha por la defensa y rehabilitación integral del barrio de Cabanyal-Canyamelar. Partiendo de que toda acción sobre el barrio debe respetar sus características humanas, sociales, históricas y arquitectónicas, Salvem el Cabanyal ha exigido la elaboración de un Plan de Rehabilitación con participación ciudadana. En coherencia con ello, la Plataforma se ha opuesto al Proyecto del Ayuntamiento de Valencia, el cual prevé la demolición de 1651 viviendas del barrio y la consiguiente destrucción de su estructura urbana y social.

Al haber sido rechazadas por el gobierno municipal todas las peticiones para consensuar un plan de rehabilitación, la asociación ha reaccionado social y jurídicamente, organizando manifestaciones, protestas y actos culturales, e interponiendo los recursos judiciales que ha estimado oportunos. Siempre con el mismo fin: respeto a las personas y cuidado al patrimonio histórico protegido.

En sentència de 12 de març de 2008, el Tribunal Suprem ha determinat la legalitat del pla de prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez. Aquesta sentència, a pesar que se sosté en arguments molt discutibles per a la Plataforma, sens dubte suposa un canvi radical en la situació a què s’enfronta l’associació i els veïns del barri. Per això, amb l’objectiu d’afirmar públicament la posició que a dia de hui manté Salvem el Cabanyal, l’Assemblea reunida el dia 17 d’abril de 2008, aprova el següent

MANIFEST

 1. La Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar manté tots els principis que ha defensat des de la seua creació i els continua defensant. Per això, amb noves propostes i els mitjans que estime convenients, continuarà defensant la paralització del Pla i de les expropiacions al barri.
 2. La Plataforma no abandona cap dels procediments administratius i judicials en curs, i farà ús de la seua facultat de denunciar les accions municipals que atempten contra els drets dels veïns.
 3. Davant el procediment d’expropiació ja iniciat, Salvem el Cabanyal denuncia la gravíssima injustícia social que significa per a les famílies que viuen allí la proposta de l’Ajuntament, consistent a pagar-los un preu mitjà d’expropiació de 500 euros/m2 construït, a canvi de reallotjament en habitatges de protecció oficial a 1.340 euros/m2 construït. Així mateix, la Plataforma denuncia l’exercici de confusió que practica l’empresa encarregada de gestionar l’expropiació. Aquesta actua amb criteris especulativo-mafiosos impropis d’una empresa que se suposa creada per l’Administració Pública per gestionar l’interés comú i facilitar el benestar social. La seua actuació, pròpia d’una immobiliària sense escrúpols, provoca desinformació, por i inseguretat en els veïns.
 4. Davant d’aquesta manera d’actuar, esperable també en els procediments d’expropiació a què previsiblement serà sotmés el barri, i després de comprovar que hi ha veïns amb unes condicions personals i econòmiques que els impedeixen defensar-se adequadament, la Plataforma impulsarà el Grup d’Ajuda Mútua. La finalitat de Grup d’Ajuda Mútua Salvem El Cabanyal és que no es quede ningú, per falta de recursos individuals, sense poder defensar els seus drets.
 5. Posarem especial atenció a què es complisca rigorosament la legalitat en tots els procediments (temps i maneres), justícia social, informació i transparència.
 6. La Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar agraeix les nombroses mostres de solidaritat de ciutadans, d’estudiants, d’organitzacions socials, partits polítics, sindicats, i altres col·lectius, rebudes en les últimes setmanes, i compta amb tots ells per continuar lluitant pels principis irrenunciables que ens uneixen: la dignitat de les persones, les llibertats ciutadanes i la protecció del nostre patrimoni.

Al Cabanyal – Canyamelar, a 17 d’abril de 2008

En sentencia de 12 de marzo de 2008, el Tribunal Supremo ha determinado la legalidad del plan de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. Esta sentencia, a pesar de sostenerse en argumentos muy discutibles para la Plataforma, sin duda supone un cambio radical en la situación a la que se enfrenta la asociación y los vecinos del barrio. Por ello, con el objetivo de afirmar públicamente la posición que a día de hoy mantiene Salvem el Cabanyal, la Asamblea reunida el día 17 de abril de 2008, aprueba el siguiente

MANIFIESTO

 1. La Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar mantiene todos los principios que ha defendido desde su creación y los va a seguir defendiendo. Por ello, con nuevas propuestas y los medios que estime convenientes, continuará defendiendo la paralización del Plan y de las expropiaciones en el barrio.
 2. La Plataforma no abandona ninguno de los procedimientos administrativos y judiciales en curso, y hará uso de su facultad de denunciar las acciones municipales que atenten contra los derechos de los vecinos.
 3. Frente al procedimiento de expropiación ya iniciado, Salvem el Cabanyal denuncia la gravísima injusticia social que significa para las familias que allí viven la propuesta del Ayuntamiento, consistente en pagarles un precio medio de expropiación de 500 euros el m2 construido, a cambio de realojo en viviendas de protección oficial a 1.340 euros m2 construido. Asimismo, la Plataforma denuncia el ejercicio de confusión que practica la empresa encargada de gestionar la expropiación. Ésta actúa con criterios especulativo–mafiosos impropios de una empresa que se supone creada por la Administración Pública para gestionar el interés común y facilitar el bienestar social. Su actuación, propia de una inmobiliaria sin escrúpulos, provoca desinformación, miedo e inseguridad a los vecinos.
 4. Ante este modo de actuar, esperable también en los procedimientos de expropiación a que previsiblemente será sometido el barrio, y habiendo comprobado que hay vecinos cuyas condiciones personales y económicas les impiden defenderse adecuadamente, la Plataforma impulsará el Grupo de Ayuda Mutua. La finalidad del Grupo de Ayuda Mutua Salvem El Cabanyal es que nadie, por falta de recursos individuales, se quede sin poder defender sus derechos.
 5. Vamos a poner especial atención en que se cumpla rigurosamente la legalidad en todos los procedimientos (tiempos y modos), justicia social, información y transparencia.
 6. La Plataforma Salvem el Cabanyal-Cañamelar agradece las numerosas muestras de solidaridad de ciudadanos, de estudiantes, de organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, y demás colectivos, recibidas en las últimas semanas, y cuenta con todos ellos para seguir luchando por los principios irrenunciables que nos unen: la dignidad de las personas, las libertades ciudadanas y la protección de nuestro patrimonio.

En el Cabanyal – Canyamelar, a 17 de abril de 2008