Manifest 17-04-2008

De la multitudinària Assemblea General del passat 17 d’abril, va sorgir el següent MANIFEST:

Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França

Des de 1998 la Plataforma Salvem el Cabanyal lluita per la defensa i la rehabilitació integral del barri del Cabanyal-Canyamelar. A partir de la convicció que tota acció sobre el barri ha de respectar les seues característiques humanes, socials, històriques i arquitectòniques, Salvem el Cabanyal ha exigit l’elaboració d’un Pla de Rehabilitació amb la participació ciutadana. En coherència amb això, la Plataforma s’ha oposat al Projecte de l’Ajuntament de València, que preveu la demolició de 1651 habitatges del barri i la consegüent destrucció de la seua estructura urbana i social.

Com que el govern municipal ha rebutjat totes les peticions per consensuar un pla de rehabilitació, l’associació ha reaccionat socialment i jurídicament, organitzant manifestacions, protestes i actes culturals, i interposant els recursos judicials que ha estimat oportuns. Sempre amb la mateixa finalitat: respecte a les persones i atenció al patrimoni històric protegit.

De la multitudinaria Asamblea General del pasado 17 de abril, surgió el siguiente MANIFIESTO:

Salvem El Cabanyal – Canyamelar – Cap de França

Desde 1998 la Plataforma Salvem el Cabanyal lucha por la defensa y rehabilitación integral del barrio de Cabanyal-Canyamelar. Partiendo de que toda acción sobre el barrio debe respetar sus características humanas, sociales, históricas y arquitectónicas, Salvem el Cabanyal ha exigido la elaboración de un Plan de Rehabilitación con participación ciudadana. En coherencia con ello, la Plataforma se ha opuesto al Proyecto del Ayuntamiento de Valencia, el cual prevé la demolición de 1651 viviendas del barrio y la consiguiente destrucción de su estructura urbana y social.

Al haber sido rechazadas por el gobierno municipal todas las peticiones para consensuar un plan de rehabilitación, la asociación ha reaccionado social y jurídicamente, organizando manifestaciones, protestas y actos culturales, e interponiendo los recursos judiciales que ha estimado oportunos. Siempre con el mismo fin: respeto a las personas y cuidado al patrimonio histórico protegido.

Llegir més