El Cabanyal objecte d’estudi

L’Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar, promou un Conveni amb el departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de Valéncia per a la realització d’un estudi del barri amb la col·laboració dels veïns.

Sota el lema, Escoltem el Cabanyal, el departament de Sociologia i Antropologia Social, en col·laboració amb professors i alumnes de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica, portaran a terme sengles estudis de perfil sociològic i urbanístic, respectivament, per a conèixer la percepció i valoració dels habitants dels barris Cabanyal, Canyamelar i Cap de França respecte a les formes de vida i a l’urbanisme característics dels mateixos així com els seus desitjos i expectatives de futur.

La iniciativa està impulsada per la plataforma Salvem el Cabanyal i té com principals objectius sensibilitzar als veïns sobre la identitat i la diferència d’aquests barris, perquè amb aquestes condicions puguen eixir propostes urbanístiques des de la participació ciutadana.La Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, promueve un Convenio con el departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de Valéncia para la realización de un estudio del barrio con la colaboración de los vecinos.

Bajo el lema, Escoltem el Cabanyal, el departamento de Sociología y Antropología Social, en colaboración con profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica, llevarán a cabo sendos estudios de perfil sociológico y urbanístico, respectivamente, para conocer la percepción y valoración de los habitantes de los barrios Cabanyal, Canyamelar y Cap de França respecto a las formas de vida y al urbanismo característicos de los mismos así como sus deseos y expectativas de futuro.

La iniciativa está impulsada por la plataforma Salvem el Cabanyal y tiene como principales objetivos sensibilizar a los vecinos sobre la identidad y la diferencia de estos barrios, para que con estas condiciones puedan surgir propuestas urbanísticas desde la participación ciudadana.

L’estudi sociològic preveu entrevistes, grups de discussió, qüestionaris i reunions col·lectives. Per la seua banda, l’estudi urbanístic té per objecte conèixer i interpretar les especials característiques de les tipologies tradicionals de l’edificació del barri, de la morfologia de les seues pomes i de l’estructura urbana del barri i les seues possibilitats per a albergar i satisfer les exigències que, per al seu futur i el seu progrés, tenen els habitants d’aquests barris.

Per a portar a terme aquest projecte, es confia en la col·laboració dels veïns i, en particular, de la plataforma Salvem el Cabanyal que, durant els últims cinc anys, han emprat les seues energies a defensar el barri, aconseguint la suspensió cautelar del PERI proposat per l’Ajuntament: vam esperar dirigir el seu esforç cap a una actitud positiva i creadora de futur i, mitjançant els resultats del Taller de participació ciutadana, poder proposar una alternativa al planejament municipal.

El estudio sociológico prevé entrevistas, grupos de discusión, cuestionarios y reuniones colectivas. Por su parte, el estudio urbanístico tiene por objeto conocer e interpretar las especiales características de las tipologías tradicionales de la edificación del barrio, de la morfología de sus manzanas y de la estructura urbana del barrio y sus posibilidades para albergar y satisfacer las exigencias que, para su futuro y su progreso, tienen los habitantes de estos barrios.

Para llevar a cabo este proyecto, se confía en la colaboración de los vecinos y, en particular, de la plataforma Salvem el Cabanyal que, durante los últimos cinco años, han empleado sus energías en defender el barrio, logrando la suspensión cautelar del PERI propuesto por el Ayuntamiento: esperamos dirigir su esfuerzo hacia una actitud positiva y creadora de futuro y, mediante los resultados del Taller de participación ciudadana, poder proponer una alternativa al planeamiento municipal.