Plantejament sobre la nostra implicació en la democràcia participativa

Plataforma Salvem el Cabanyal Canyamelar

Plantejament sobre la nostra implicació en la democràcia participativa després de l’1 de març

El Cabanyal, abril de 2003

L’1 de març va servir per a demostrar que els diferents col·lectius tenim objectius comuns quant a la participació en la cosa pública i que vam ser capaços de coordinar-nos en una acció conjunta de reivindicació.

La Plataforma Salvem el Cabanyal pensa que és l’hora de fer el salt des de l’actitud de resistència –que és la que ens ha caracteritzat fins a la data- a la verdadera participació en les decisions que a tots ens afecten. Per tant, passem a exposar l’esquema del mètode de treball que la Plataforma ha decidit impulsar per a fer realitat eixe pas. Pensem que el treball ha de tindre dos direccions: una cap a les institucions amb les quals volem participar, i l’altra en la pròpia coordinació com a col·lectius ciutadans.

Planteamiento sobre nuestra implicación en la democracia participativa después del 1 de marzo.

El Cabanyal, abril 2003

El 1 de marzo sirvió para demostrar que los diferentes colectivos tenemos objetivos comunes respecto de la participación en la cosa pública y que fuimos capaces de coordinarnos en una acción conjunta para reivindicarla.

La Plataforma Salvem el Cabanyal piensa que es la hora de dar el salto desde la actitud de resistencia –que es la que nos ha caracterizado hasta la fecha- a la verdadera participación en las decisiones que a todos nos afectan. Por lo tanto, pasamos a exponer el esquema del método de trabajo que la Plataforma ha decidido impulsar para hacer realidad ese paso. Pensamos que el trabajo ha de tener dos direcciones: hacia las instituciones con las que queremos participar, y en nuestra propia coordinación como colectivos ciudadanos.

a) Cap a les institucions

Els partits polítics són els que ocupen els càrrecs institucionals, per això pensem adreçar-nos-hi per a:

 1. Obtindre el reconeixement com a interlocutors ciutadans necessaris.
 2. Obtindre el compromís de:
  1. Detindre l’execució dels projectes en els quals no s’haja comptat amb la ciutadania si esta ho està reclamant, per a revisar-los amb la seua participació a través dels mecanismes que es consensuen.
  2. Crear un calendari per a aplicar la metodologia en la participació ciutadana. Açò significa obrir un procés de treball bilateral administració-col·lectius per a elaborar les bases de mecanismes de participació, com ara pressuposts participatius, reglamentació sobre participació ciutadana, sobre la creació del Consell de la Ciutat, sobre el dret a la informació que l’acompanya necessàriament, etc.

b) En la nostra coordinació com a col·lectius

Proposem dos tipus de coordinació:

 1. Coordinació sobre accions concretes. D’un a diversos col·lectius proposen i la resta de col·lectius que consideren oportuna la proposta participen i/o col·laboren segons les seues possibilitats.
 2. Coordinació dels col·lectius que estiguen interessats a treballar per a avançar en un objectiu general, concretament a començar el procés descrit en l’apartat anterior (treball amb les institucions) que ens permeta establir les bases de la participació ciutadana cap a la democràcia participativa.

També proposem avançar conceptualment en la idea de Democràcia Participativa amb la confecció de materials per a compartir-los.

Una altra proposta és incidir en la societat mitjançant articles, actes, etc. que facen arrelar en la societat la necessitat de millorar el funcionament democràtic de les institucions i trencar la passivitat general que impera.

Este és el camí pel qual apostem des de la Plataforma. Per a això col·laborarem amb tots els col·lectius en la mesura de les nostres possibilitats i de les seues propostes. No pretenem substituir cap de les organitzacions ja reconegudes per les institucions, com les associacions de veïns, les seues federacions i confederacions; volem incorporar-nos al treball per la democràcia participativa. En el nostre àmbit treballarem per un projecte urbanístic per al Cabanyal – Canyamelar – Cap de França amb participació ciutadana.

a) Hacia las instituciones.

Los partidos políticos son los que ocupan los cargos institucionales, por lo que pensamos dirigirnos a ellos para:

 1. Obtener el reconocimiento como interlocutores ciudadanos necesarios.
 2. Obtener el compromiso de:
  1. Detener la ejecución de los proyectos que no hayan contado con la ciudadanía y ésta así lo reclame, para revisarlos contando con la misma a través de los mecanismos que se consensúen.
  2. Crear un calendario para desarrollar la metodología a aplicar en la participación ciudadana. Esto significa abrir un proceso de trabajo bilateral administración-colectivos para elaborar las bases de mecanismos de participación, como presupuestos participativos, reglamentación sobre participación ciudadana, sobre la creación del Consejo de la Ciudad, sobre el derecho a la información que va necesariamente unido a ella, etc.

b) En nuestra coordinación como colectivos.

Proponemos dos tipos de coordinación:

Coordinación sobre acciones concretas. Uno a varios colectivos proponen y el resto de colectivos que consideren oportuna la propuesta participan y/o colaboran según sus posibilidades.
Coordinación de aquellos colectivos que estén interesados en trabajar para avanzar en un objetivo general, concretamente en comenzar el proceso descrito en el apartado anterior (trabajo con las instituciones) que nos permita sentar las bases de la participación ciudadana hacia la democracia participativa.

También proponemos avanzar conceptualmente en la idea de Democracia Participativa, participación ciudadana confeccionando materiales y compartiéndolos.

También proponemos incidir en la sociedad mediante artículos, actos, etc. que hagan calar en la sociedad la necesidad de mejorar el funcionamiento democrático de la instituciones y romper la pasividad general que impera.

Este es el camino por el que apostamos desde la Plataforma. Para ello colaboraremos con todos los colectivos en la medida de nuestras posibilidades y de sus propuestas. No pretendemos sustituir a ninguna de las organizaciones ya reconocidas por las instituciones, como las asociaciones de vecinos, sus federaciones y confederaciones; queremos incorporarnos al trabajo por la democracia participativa. En nuestro ámbito trabajaremos por un proyecto urbanístico para el Cabanyal – Canyamelar – Cap de França con participación ciudadana.