Convocatòria de reunió (l’última abans de la manifestació)

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ (L’ÚLTIMA ABANS DE LA MANIFESTACIÓ)

Considerem del tot important l’assistència a aquesta reunió, ja que l’èxit que tindrem dependrà del treball que serem capaços de fer des del 15 de febrer fins a l’1 de març.

Dia de la reunió : dissabte 15 de febrer de 2003
Hora d’inici de la reunió: 11:30 hores
Lloc: A.VV. Cabanyal Canyamelar. C/ Barraca, 53 – València. Telèfon 963714042

Una nota a peu de pàgina

Unes idees per al nostre projecte:

Hui en dia, els moviments socials –elements de la participació ciutadana, per bé que no són els únics– actuen amb una lògica més representativa al seu àmbit que no la dels partits polítics.CONVOCATORIA DE REUNIÓN (ÚLTIMA ANTES DE LA MANIFESTACIÓN)

Consideramos muy importante la asistencia a esta reunión ya que el éxito que tengamos dependerá del trabajo que seamos capaces de hacer desde el 15 de febrero al 1 de marzo.

Día de la reunión : sábado 15 de febrero de 2003

Hora de inicio de la reunión: 11:30 horas
Lugar: A.VV. Cabanyal Canyamelar. C/ Barraca, 53 – Valencia. Teléfono 963714042

Unas notas:

Hoy día, los movimientos sociales –elementos de la participación ciudadana, aunque no los únicos- actúan a través de una lógica más representativa en su ámbito que la de los partidos políticos.

Arriben les eleccions. Els partits ens alegraran l’oïda amb propostes audaces, entre altres, la de l’aproximació al ciutadà a través d’esbossos de fòrums, comissions i altres instruments a l’ús. Tal com és la lògica electoral, els esbossos es quedaran en esbossos una vegada emés el vot, i tornarem a ballar-la quatre anys més.

Es pot revertir aquest procés d’alguna manera? Probablement la manera, o una de les maneres, d’avançar en benefici de la democràcia –la democràcia i els drets o creixen o es debiliten, mai no romanen estàtics–, siga prendre’s seriosament la participació ciutadana. La participació ciutadana com a possibilitat d’influir en la presa de decisions de la cosa pública, com a metodologia de treball que implica els veïns en la gestió municipal, que fa els ciutadans partícips actius, entre altres coses, del projecte de ciutat en què viuen.

De vegades es diu –i més sovint es pensa– que obrir vies per a la participació ciutadana es convocar els problemes, perquè la ciutadania no està capacitada per a intervenir en la cosa pública, i la seua acció fa preveure una lentitud més gran en la presa de decisions o en l’execució d’aquestes. Al meu parer, aquestes i altres reserves poden tenir sentit únicament si s’aïlla la participació de la idea de procés i dels objectius que pretén.

La participació ciutadana s’ha d’entendre com un procés. No naix i es desenvolupa de la nit al matí i, igual que altres institucions democràtiques, no ho fa de forma pura i coherent. De la mateixa manera que hi ha, com ara, una cultura del sufragi, hi ha també una cultura de la participació, que es construeix i millora amb la participació mateixa. Vull dir que així com el sufragi no ha estat sempre sanament utilitzat, i actualment ningú no el negaria, el procés participatiu requerirà el seu temps per a desenvolupar la capacitat d’una participació àmplia i responsable de la ciutadania (hui sols es dóna en una minoria) i no hauria de ser negat per això.

Llegan las elecciones. Los partidos nos alegrarán el oído con audaces propuestas, entre otras, la del acercamiento al ciudadano a través de bocetos de foros, comisiones y demás instrumentos al uso. Como es la lógica electoral, los bocetos quedarán en bocetos una vez emitido el voto y estaremos en las mismas cuatro años más.

¿Se puede revertir de alguna manera este proceso? Probablemente la manera, o una de las maneras, de avanzar en beneficio de la democracia –la democracia y los derechos, o crecen o se debilitan, nunca permanecen estáticos-, sea tomarse en serio la participación ciudadana. La participación ciudadana como la posibilidad de influir en la toma de decisiones de lo público, como la metodología de trabajo que implica a los vecinos en la gestión municipal, que hace de los ciudadanos partícipes activos, entre otras cosas, del proyecto de ciudad en que viven.

En ocasiones se dice –más veces se piensa- que dar cauces a la participación ciudadana es convocar los problemas, pues la ciudadanía no está capacitada para intervenir en lo público, y se prevé por su acción una mayor lentitud en la toma de decisiones o en la ejecución de las mismas. A mi entender, éstas y otras reservas pueden tener sentido sólo si se aísla a la participación de la idea de proceso y de los objetivos que pretende.

La participación ciudadana debe entenderse como un proceso. No nace y se desarrolla de la noche a la mañana, y, al igual que otras instituciones democráticas, no lo hace de forma pura y coherente. Del mismo modo que, por ejemplo, existe una cultura del sufragio, existe también una cultura de la participación, que se construye y mejora con la propia participación. Quiero decir que así como el sufragio no fue siempre sanamente utilizado y hoy nadie lo negaría, el proceso participativo requerirá su tiempo para desarrollar la capacidad de una participación amplia y responsable de la ciudadanía (hoy existe sólo en una minoría), y por eso no debería ser negado.