Carta ciutadana: democràcia participativa

CARTA CIUTADANA

Els col·lectius sotasignats, davant les pròximes eleccions, volen expressar públicament la necessitat d’una revisió radical de la irracionalitat política urbanística, tant territorial com local (conformació i ocupació del sòl, dotació de serveis, assignació d’usos, infrastructures, trànsit, gestió pública…), mitjançant la lògica de la participació.

CARTA CIUDADANA

Los colectivos abajo firmantes, ante las próximas elecciones, quieren expresar públicamente la necesidad de una revisión radical de la irracional política urbanística, tanto territorial como local (conformación y ocupación del suelo, dotación de servicios, asignación de usos, infraestructuras, tráfico, gestión pública…) mediante la lógica de la participación.

Volem i necessitem un canvi centrat en dos eixos bàsics:

1. Aprofundir en la democràcia i en la participació ciutadana, de manera que la vida pública recobre el prestigi que en gran part ha perdut.

2. Començar amb serietat una política basada en el progrés i en millores econòmiques i socials que no comporten la destrucció de l’entorn, en què es tinga en compte la relació de l’ésser humà amb la natura i es preserve el llegat a les generacions futures.

Efectivament, no hi ha una democràcia real si la ciutadania no es considera com a part activa de la societat, si no exerceix una participació autèntica i directa en l’evolució i la gestió dels assumptes que l’afecten, en comptes de reduir-la, com es pretén actualment, al paper de simple votant –cada quatre anys– i de contribuent –contínuament.

Es necessita el compromís i la mobilització ciutadana per a tornar a creure en la vida política i en la participació institucional, de manera que puguem evolucionar des del conflicte cap al diàleg i buscar noves alternatives. Per a avançar en aquesta direcció, cal que les institucions siguen percebudes com a patrimoni de tots i no com a instruments monopolitzats per la força política que les governa en cada moment, o que menysprea les seues promeses electorals. La política es fa, avui, de maneres molt diverses, en molts àmbits diferents (associacions ciutadanes, professionals, culturals, laborals, integradores d’immigració…) i abordant temes diversos (escolarització, benestar social, sanitat, vivenda, poder adquisitiu per a béns necessaris…), no sols des de les institucions. La força de la democràcia consisteix a construir una xarxa social, cada volta més àmplia, que assegure la participació política permanent i des de la base. Volem, doncs, que s’articulen les vies necessàries, com ja s’està fent en altres llocs: Porto Alegre, Rubí, Curitiba, Albacete, Marinaleda…., una prova fefaent i actual que això és possible.

Però també és necessari un desenvolupament que no malmeta més el planeta, que reduïsca els elevats nivells de contaminació de tota mena als quals hem arribat en nom d’un creixement que no és cert, que faça un ús racional de l’aigua, que humanitze l’hàbitat i l’entorn, i que siga solidari amb els altres àmbits territorials. L’entossudiment en una política malversadora i especulativa dominada pel ciment, les obres faraòniques buides de contingut, els transports grandiosos per a una minoria privilegiada, està destruint el patrimoni cultural i ecològic d’un País Valencià per al qual es dissenya un futur en què només serà possible, i si n’hi ha sort, trobar treball en l’obra com a peons, en l’hostaleria mal pagada, o recollint pilotes de golf. Solament amb una planificació sostenible podrem protegir l’ecologia del nostre planeta i complir les nostres responsabilitats envers generacions futures.

I és per tot això que els col·lectius signants i totes les persones que s’adhereixen a aquesta carta exigim als partits polítics un compromís autèntic de posar en pràctica les mesures, generals i particulars, que proposem. Un compromís que respectarà indiscutiblement: la participació ciutadana en l’elaboració i control dels pressuposts; la declaració de nul·litat de qualsevol acte que incomplisca l’obligació legal de consultar a les persones afectades; la revisió d’un model turístic adotzenat; la protecció del sector primari, l’agrícola, en els dos aspectes de seguretat i qualitat dels aliments; la fi de l’exhauriment del territori i dels seus recursos amb objectius residencials o industrials beneficiosos per a molts pocs i per molt poc temps.

Queremos y necesitamos un cambio centrado en dos ejes básicos:

1. Profundizar en la democracia y en la participación ciudadana, de manera que la vida pública recobre el prestigio que en gran parte ha perdido;
2. Comenzar con seriedad una política basada en el progreso y las mejoras económicas y sociales que no comporten la destrucción del entorno, donde se contemple la relación del ser humano con la naturaleza y se preserve el legado a las generaciones futuras.

En efecto, no hay una democracia real si no se cuenta con la ciudadanía como parte activa de la sociedad, ejerciendo una participación auténtica y directa en la evolución y gestión de los asuntos que le afectan, y no viéndose reducida, como hoy se pretende, a un papel de simple votante-cada cuatro años- y de mero contribuyente –continuamente-.

Se necesita el compromiso y la movilización ciudadana para volver a creer en la vida política y en la participación institucional, de manera que podamos evolucionar desde el conflicto al diálogo buscando nuevas alternativas. Para avanzar en esta dirección es preciso que las instituciones sean percibidas como patrimonio de todos y no como instrumentos monopolizados por la fuerza política que los gobierna en cada momento o que desprecia sus promesas electorales. La política se hace, hoy, de maneras muy diversas, en muchos ámbitos diferentes (asociaciones ciudadanas, profesionales, culturales, laborales, integradoras de inmigración …) y abordando temas diversos (escolarización, bienestar social, sanidad, vivienda, poder adquisitivo para bienes necesarios…), no sólo desde las instituciones. La fortaleza de la democracia reside en construir una red social, cada vez más amplia, que asegure la participación política permanente y desde la base. Queremos pues que se articulen los cauces necesarios, tal como ya se viene haciendo en otros lugares: Porto Alegre, Rubí, Curitiba, Albacete, Marinaleda…., prueba fehaciente y actual de que hacerlo así ya es posible.

Pero también es necesario un desarrollo que no dañe más el planeta, que reduzca los elevados niveles de contaminación de todo tipo a los cuales hemos llegado en nombre de un crecimiento que no es tal, que haga un uso racional del agua, que humanice el hábitat y el entorno y que sea solidario con los otros ámbitos territoriales. El empeño en una política despilfarradora y especulativa dominada por el cemento, las obras faraónicas vacías de contenido, los transportes grandiosos para una minoría privilegiada, está destruyendo el patrimonio cultural y ecológico de un País Valenciano para el que se diseña un futuro en el que sólo será posible, y si hay suerte, encontrar trabajo como peones de albañil, camareros o recogedores de pelotas de golf. Sólo por medio de una planificación sostenible podremos proteger la ecología de nuestro planeta y cumplir nuestras responsabilidades hacia generaciones futuras.

Y, por todo ello, los colectivos firmantes y todas las personas adheridas a esta carta exigimos a los partidos políticos su verdadero compromiso de poner en práctica las medidas, generales y particulares, que proponemos. Un compromiso que respetará indiscutiblemente: la participación ciudadana en la elaboración y control de los presupuestos; la declaración de nulidad de cualquier acto que incumpla la obligación legal de consultar a los afectados; la revisión de un modelo turístico adocenado; la protección del sector primario, el agrícola, en sus dos vertientes de seguridad y calidad de los alimentos; el fin del agotamiento del territorio y de sus recursos con objetivos residenciales o industriales beneficiosos para muy pocos y para muy poco tiempo.