Carta ciutadana: democràcia participativa

CARTA CIUTADANA

Els col·lectius sotasignats, davant les pròximes eleccions, volen expressar públicament la necessitat d’una revisió radical de la irracionalitat política urbanística, tant territorial com local (conformació i ocupació del sòl, dotació de serveis, assignació d’usos, infrastructures, trànsit, gestió pública…), mitjançant la lògica de la participació.

CARTA CIUDADANA

Los colectivos abajo firmantes, ante las próximas elecciones, quieren expresar públicamente la necesidad de una revisión radical de la irracional política urbanística, tanto territorial como local (conformación y ocupación del suelo, dotación de servicios, asignación de usos, infraestructuras, tráfico, gestión pública…) mediante la lógica de la participación.

Llegir més